Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatustoimintaa, jossa lasten hoitamisen, kasvattamisen ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi lasten leikki ja osallisuus sekä toiminnan kiireettömyys ovat tärkeitä varhaiskasvatusmuodon elementtejä.

Perhepäivähoitajan omassa ryhmässä voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Tämän lisäksi ryhmässä voi olla hoidossa yksi esikoululainen tai koululainen osapäiväisesti. Hoitoajoista sovitaan aina yhdessä perheen, hoitajan ja perhepäivähoidon esimiehen kanssa.

Perhepäivähoitajia työskentelee Kirkonkylässä, Kydössä, Lamalassa, Kaukjärvellä, Häiviässä, Riihivalkamassa ja Sukulassa. Lisäksi kunnassa toimii muutama yksityinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitotoiminta

Perhepäivähoidossa haluamme tarjota kodinomaista, yksilöllistä ja monipuolista lapsen kasvua tukevaa varhaiskasvatusta. Leikki on perhepäivähoidossa tärkeä asia. Leikki kehittää lapsen tunne-elämän osa-alueita, kielellisiä ja motorisia valmiuksia sekä sosiaalisia taitoja. Leikki sisältää kaikki varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyvät oppimisen alueet; Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja kehityn. Meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme on toimia lapsen parhaaksi yhdessä vanhempien kanssa niin, että lapsi voi hyvin ja vanhemmat saavat tukea omassa kasvatustehtävässään. Tavoitteenamme on lämmin ja avoin ilmapiiri lasten ja vanhempien sekä hoitajan välillä.