14.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus, luokat 3-6, Riihimäki

3. lk (6 vvt)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

Opastetaan oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä.

- Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista ja toisten kuuntelemista eri viestintäympäristöissä.

- Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias.

- Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa draaman toimintatapoja käyttäen.

Ohjataan oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa.

Ohjataan oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla.

Kannustetaan oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L7

Arvioinnin kohteet: puheviestintätilanteissa toimiminen, vuorovaikutustilanteissa toimiminen, ilmaisukeinojen käyttö, vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.

- Harjoitellaan erilaisten tekstien sujuvaa lukemista, myös draaman työtapoja käyttäen.

- Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.

- Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanoja ja niiden synonyymejä.

- Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perustella (sanaluokat).

- Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse lapsille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

Opastetaan oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan.

Ohjataan oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin.

Kannustetaan oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Riihimäellä painotetaan 3. luokaalla luetun ymmärtämiseen liittyviä taitoja.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet: tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta, tekstin erittely ja tulkinta, tiedonhankintataidot ja kriittisyys, lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemuksen jakaminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana.

- Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista.

- Tutkitaan ja harjoitellaan kertovan tekstin ilmaisua sekä sen kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

- Harjoitellaan tekstien otsikointia.

- Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.

- Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita.

- Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita.

- Harjoitellaan, miten verkossa tulee toimia.

- Tutustutaan virke-käsitteeseen.

Kannustetaan ja ohjataan oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Ohjataan oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa.

Kannustetaan oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä.

Tarjotaan mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä.

Tarjotaan mahdollisuuksia rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen.

Ohjataan ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja.

Ohjataan toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L4, L5, L7

Arvioinnin kohteet: kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen, oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö, kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta, tekstin rakentaminen ja eettinen viestintä

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan.

Innostetaan oppilasta tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja.

Harjaannutetaan oppilasta käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan.

Autetaan oppilasta ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia.

- Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen merkityksiä.

- Tutustutaan oppilaalle läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa.

- Hyödynnetään lapsille suunnattuja media- ja kulttuuritarjontaan, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.

- Suunnitellaan ja toteutetaan esityksiä.

- Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastusta.

- Luetaan monipuolisesti koti- ja ulkomaista kirjallisuutta.

- Luetaan monipuolisesti ikätasolle sopivaa kirjallisuutta.

- Käsitellään lukukokemuksia yhteisesti.

- Käsitellään luettua kirjallisuutta monipuolisesti draaman avulla.

Kannustetaan oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa.

Kannustetaan oppilasta lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta.

Rohkaistaan oppilasta lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön.

Tuetaan oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa.

Ohjataan oppilasta arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä.

Luodaan oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta, kirjallisuuden tuntemus, kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

4. lk (5 vvt)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

Opastetaan oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä.

- Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista ja saamista erilaisissa viestintäympäristöissä.

- Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa.

- Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa draaman toimintatapoja käyttäen.

Ohjataan oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia.

Ohjataan oppilasta huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa.

Ohjataan oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla.

Kannustetaan oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L7

Arvioinnin kohteet: puheviestintätilanteissa toimiminen, vuorovaikutustilanteissa toimiminen, ilmaisukeinojen käyttö, vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan.

Ohjataan oppilasta käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita.

Ohjataan oppilasta sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.

- Harjoitellaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoa.

- Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa.

- Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanontoja.

- Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät.

- Harjoitellaan verbin taipumista persoona- ja aikamuodoissa.

- Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse lapsille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

Opastetaan oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitojaan.

Ohjataan oppilasta laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan.

Ohjataan oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin.

Kannustetaan oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet: tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta, tekstin erittely ja tulkinta, tiedonhankintataidot ja kriittisyys, lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemuksen jakaminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään.

Rohkaistaan oppilasta vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana.

- Sujuvoitetaan näppäintaitoja.

- Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa.

- Tutkitaan ja harjoitellaan kuvaavan tekstin ilmaisua sekä sen kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

- Harjoitellaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit.

- Harjoitellaan omien tekstien tarkastelua.

- Harjoitellaan muistiinpanojen tekemistä.

- Harjoitellaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

Kannustetaan ja ohjataan oppilasta kielentämään ajatuksiaan.

Ohjataan oppilasta harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Ohjataan oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista.

Ohjataan oppilasta vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa.

Kannustetaan oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä.

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen.

Ohjataan oppilasta ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja.

Ohjataan oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Riihimäellä painotetaan 4. luokalla tekstien tuottamiseen liittyviä taitoja.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen, oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö, kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta, tekstin rakentaminen ja eettinen viestintä

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan.

Innostetaan oppilasta tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja.

Harjaannutetaan oppilasta käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan.

Autetaan oppilasta ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia.

- Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen ja ilmaisutapojen merkityksiä.

- Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin.

- Vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

- Hyödynnetään lapsille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.

- Suunnitellaan ja toteutetaan esityksiä.

- Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön.

- Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastusta.

- Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille suunnattua kirjallisuutta.

- Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin.

- Luetaan ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta.

- Käsitellään luettua kirjallisuutta monipuolisesti draaman avulla.

Kannustetaan oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa.

Kannustetaan oppilasta lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta.

Rohkaistaan oppilasta lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön.

Tuetaan oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa.

Ohjataan oppilasta arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä.

Luodaan oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen.

Laaja-alainen osaaminen: L1,L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta, kirjallisuuden tuntemus, kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

5. lk (4 vvt)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

Opastetaan oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä.

- Harjoitellaan oman mielipiteen esittämistä ja perustelemista toiset huomioon ottaen.

- Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi millaista on olla hyvä kuuntelija.

- Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa draaman toimintatapoja käyttäen.

- Harjoitellaan kokonaisilmaisua, ja hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.

Ohjataan oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia.

Ohjataan oppilasta huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa.

Ohjataan oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla.

Kannustetaan oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L7

Arvioinnin kohteet: puheviestintätilanteissa toimiminen, vuorovaikutustilanteissa toimiminen, ilmaisukeinojen käyttö, vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan.

Ohjataan oppilasta käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita.

Ohjataan oppilasta tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.

- Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista.

- Käytetään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita.

- Syvennetään tekstien tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.

- Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanoja, synonyymien merkityksiä, sanontoja ja kielikuvia.

- Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.

- Opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema.

- Harjoitellaan etsimään tietoa eri lähteistä ja laajentamaan tietämystä luetun avulla.

- Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.

Opastetaan oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitojaan.

Ohjataan oppilasta laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.

Ohjataan oppilasta edistämään ajattelutaitojaan.

Ohjataan oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin.

Kannustetaan oppilasta kehittämään ja syventämään kirjallisuudentuntemustaan.

Kannustetaan oppilasta lukemaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta.

Ohjataan oppilas media- ja muiden tekstien pariin luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin sekä tiedonhalun tyydyttämiseen.

Ohjataan oppilasta lukukokemusten jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet: tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta, tekstin erittely ja tulkinta, tiedonhankintataidot ja kriittisyys, lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemuksen jakaminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään.

Vahvistetaan oppilaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana.

- Tutkitaan ja harjoitellaan ohjaavan ja kantaa ottavan tekstin ilmaisua sekä niiden kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

- Harjoitellaan tekstin elävöittämistä ja tarkastellaan sanavalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin ymmärtämisessä.

- Harjoitellaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien viittaus- ja aikasuhteiden ilmaisussa.

- Harjoitellaan omien tekstien arviointia ja palautteen antamista.

- Harjoitellaan oman tekstin muokkaamista palautteen pohjalta.

- Harjoitellaan tiivistämistä.

- Harjoitellaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.

Kannustetaan ja ohjataan oppilasta kielentämään ajatuksiaan.

Ohjataan tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja kantaa ottavien tekstejä.

Ohjataan tuottamaan tekstejä monimediaisissa ympäristöissä, myös julkaisemaan niitä.

Ohjataan oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista.

Vahvistetaan kirjoitetun kielen ja oikeinkirjoituksen hallintaa.

Ohjataan oppilasta tutustumaan erityyppisten teksteihin ja niiden rakenteisiin.

Kannustetaan oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosessejaan.

Ohjataan oppilasta omien tekstien arvioimiseen, palautteen antamiseen ja oman tekstin muokkaamiseen.

Ohjataan oppilasta ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja.

Ohjataan oppilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen, oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö, tekstin tuottaminen, kirjoitetun kielen hallinta, tekstin rakentaminen ja eettinen viestintä

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan.

Innostetaan oppilasta tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja.

Harjaannutetaan oppilasta käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan.

Ohjataan oppilasta ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia.

- Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan.

- Tulkitaan kaunokirjallisuutta opittujen käsitteiden avulla.

- Luetaan ja tulkitaan yhdessä mediatekstejä, myös teatteria ja elokuvaa.

- Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

- Hyödynnetään nuorille suunnattuja media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita.

- Suunnitellaan ja toteutetaan esityksiä.

- Käytetään kirjastoa aktiivisesti ja monipuolisesti.

- Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastusta.

- Luetaan koti- ja ulkomaista nuorille suunnattua kirjallisuutta.

- Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin.

- Luetaan ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta.

- Käsitellään luettua kirjallisuutta monipuolisesti draaman avulla.

Kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa.

Ohjataan oppilasta lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta.

Ohjataan oppilasta lukuharrastukseen.

Ohjataan oppilasta lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön.

Tuetaan oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa.

Ohjataan oppilasta arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä.

Luodaan oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen.

Riihimäellä painotetaan 5. luokalla kielitietoisuuteen, elämykselliseen lukemiseen ja kulttuurin tuottamiseen ja kokemiseen liittyviä taitoja.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta, kirjallisuuden tuntemus, kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

6. lk (4 vvt)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

Opastetaan oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä.

- Harjoitellaan erilaisissa viestintäympäristöissä tavoitteellisesti toimimista.

- Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi rakentavan palautteen antamisessa.

- Havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa.

- Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa draaman toimintatapoja käyttäen.

- Harjoitellaan kokonaisilmaisua, hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.

Ohjataan oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa.

Ohjataan oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla.

Kannustetaan oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Riihimäellä painotetaan 6. luokalla opiskelutaitojen kehittämistä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L3, L4, L7

Arvioinnin kohteet: puheviestintätilanteissa toimiminen, vuorovaikutustilanteissa toimiminen, ilmaisukeinojen käyttö, vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja parantamaan kykyään eri tekstilajien ymmärtämiseen.

Ohjataan oppilasta edelleen käyttämään tarkoitukseen ja tekstiin sopivia strategioita.

Ohjataan oppilasta tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.

- Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista.

- Harjoitellaan käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja.

- Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanoja ja niiden synonyymien merkityksiä, sanontoja, kielikuvia sekä käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita.

- Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.

- Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta.

- Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse nuorille suunnattua kirjallisuutta.

- Luetaan sovitut kokonaisteokset.

Opastetaan oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan.

Ohjataan oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin.

Kannustetaan oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemustaan.

Ohjataan oppilasta kiinnostumaan nuorille tarkoitetusta kirjallisuudesta.

Syvennetään käsitystä ja kokemuksia media- ja asiateksteistä.

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin ja -elämyksiin sekä tiedon hankkimiseen.

Jaetaan lukukokemuksia, myös monimediaisissa ympäristöissä.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet: tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta ja käyttäminen, tekstin erittely ja tulkinta, tiedonhankintataidot ja kriittisyys, lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden ja tekstien tuntemus ja lukukokemuksen jakaminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

- Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään.

- Kirjoitetaan monipuolisesti eri tekstilajeja

- Syvennetään myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana.

- Tuotetaan sekä fiktiivisiä että asiatekstejä.

- Kirjoitetaan monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden.

- Kirjoitetaan omia tekstejä myös toisten tekstien pohjalta.

- Harjoitellaan tunnistamaan lauseen pääjäsenet sekä käyttämään opittua tietoa oman tekstin tuottamisessa.

- Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä.

- Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista.

- Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä lähteiden luotettavuuden arvioimista.

- Ohjataan oppilasta kielentämään ajatuksiaan.

- Syvennetään käsitystä kertovista, kuvaavista, ohjaavista ja kantaa ottavista teksteistä.

- Ohjataan tuottamaan tekstejä monipuolisesti monimediaisissa ympäristöissä.

- Vahvistetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.

- Vahvistetaan kirjoitetun kielen, tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa.

- Kannustetaan oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä.

- Ohjataan oppilasta ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja.

- Syvennytään rakentavan palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

- Tarjotaan mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä.

- Vahvistetaan kykyä toimia verkossa eettisesti yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: omien ajatusten ja kokemusten kielentäminen tilanteen ja vastaanottajan mukaan, kirjoitetun kielen konventioiden hallinta, tekstin rakentaminen, eettinen viestintä

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan.

Innostetaan oppilasta tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja.

Harjaannutetaan oppilasta käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan.

Harjaannutetaan oppilasta ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia

- Tutkitaan, miten tekstit viittaavat toisiinsa.

- Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.

- Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.

- Suunnitellaan ja toteutetaan esityksiä.

- Käytetään kirjastoa aktiivisesti ja monipuolisesti.

- Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastusta.

- Luetaan koti- ja ulkomaista nuorille suunnattua kirjallisuutta.

- Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin.

- Luetaan ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta.

- Luetaan sovitut kokonaisteokset.

- Käsitellään luettua kirjallisuutta monipuolisesti draaman avulla.

Kannustetaan oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa.

Ohjataan oppilasta lukemaan monipuolisesti nuorille suunnattua kirjallisuutta.

Innostetaan oppilasta lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen.

Ohjataan oppilasta kirjaston aktiiviseen käyttöön.

Tuetaan oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa.

Ohjataan oppilasta arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä.

Luodaan oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen.

Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L5, L6, L7

Arvioinnin kohteet: kehittyminen kielen tarkastelussa ja kielen käsitteiden hallinnassa, kirjallisuuden tulkinta ja tuntemus, kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä