LUKU 12. Valinnaisuus perusopetuksessa

Robotiikan opetussuunnitelma Riihimäellä

Robotiikan opetussuunnitelma  
     
Esi- ja alkuopetus
Esi-ja alkuopetuksessa robotiikkaa ja ohjelmoinnillista ajattelua opiskellaan oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien mukaisesti, sekä mahdollisuuksien mukaan osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tavoitteena on innostaa ja rohkaista oppilasta tutustumaan ja havaitsemaan ympärillä olevaa robotiikkaa ja automaatiota.
     
3. luokka "tutkitaan ja kokeillaan"
Laaja-alaisten tavoitteiden painotusalueet 3. luokalla ovat L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen ja L4 Monilukutaito.
oppiaine sisällöt tavoitteet
Käsityö
  Tutustutaan mekaniikkaan tutkimalla ja kokeilemalla käytössä olevia rakennussarjoja tai -materiaaleja hyödyntäen.  T1 Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen, sekä innostavaan, keksivään ja kokeilevaan käsityöhön. 
  Rakennetaan ja mallinnetaan yksinkertaisia teknisiä laitteita, kuten vipu, väkipyörä, pyörä ja akseli T4 ohjataan oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti.
  Ohjataan oppilasta ymmärtämään arjen teknisten laitteiden käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita.
  Tarkastellaan suunnitelman ja pohdittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearviointia T2 ohjataan oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi. 
  Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin suunnittelun ja dokumentoinnin osana. T6 opastetaan oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.
Ympäristöoppi
  Tutustutaan arjen teknologiaan ja havainnoidaan rakennetussa ympäristössä esiintyviä teknisiä laitteita ja näiden toimintaperiaatteita. T7 ohjataan oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien 
Matematiikka
  Harjoitellaan toimintaohjeiden antamista tutustumalla ohjelmointiin graafisessa ympäristössä.  Innostetaan oppilasta laatimaan ohjeita tietokoneohjelmina, graafisessa ohjelmointiympäristössä. 
  Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä ohjelmoinnissa. Tutustutaan perättäisrakenteen käyttöön ohjelmoinnissa.   Ohjataan oppilasta laatimaan yksinkertaisia toimintaohjeita, joissa käytetään suunta- ja sijaintikäsitteitä. 
  harjoitellaan 0/1-kytkimen hyödyntämistä ohjelmoinnissa  
4.luokka "rakennettua ympäristöä tutkimassa"
Laaja-alaisten tavoitteiden painotusalueet 4. luokalla ovat L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen ja L4 Monilukutaito.
oppiaine sisällöt tavoitteet
Käsityö
  Tutustutaan erilaisiin rakenteisiin ja niiden lujuuteen rakentamalla, tutkimalla ja kokeilemalla.  T4 ohjataan oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti. 
  Ideoidaan, suunnitellaan ja rakennetaan opittuja rakenteita soveltaen esineitä tai rakennetun ympäristön kohteita. T1 Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen, sekä innostavaan, keksivään ja kokeilevaan käsityöhön. 
     T3 opastetaan oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
  Tutustutaan ohjelmoinnin mahdollisuuksiin käsitöissä. T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.
     Innostetaan oppilasta laatimaan ohjeita tietokoneohjelmina, graafisessa ohjelmointiympäristössä.
  Tarkastellaan suunnitelman ja pohdittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearviointia T2 ohjataan oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi. 
  Tutustutaan työvaiheiden visuaaliseen ja sanalliseen dokumentointiin T2 ohjataan oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi. 
     T6 opastetaan oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.
Ympäristöoppi    
  Erilaiset rakenteet ja niiden lujuus, kolmiorakenne ja putkirakenne T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.  
  Rakennetun ympäristön havainnointi T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle.
Matematiikka    
  Harjoitellaan toimintaohjeiden antamista ohjelmoimalla graafisessa ympäristössä. Innostetaan oppilasta laatimaan ohjeita tietokoneohjelmina, graafisessa ohjelmointiympäristössä. 
  Tutustutaan ehtolauseen ja toistolauseeseen ohjelmoinnissa. Ohjataan oppilasta laatimaan yksinkertaisia toimintaohjeita, joissa käytetään ohjelmoinnin perusrakenteita.
  Harjoitellaan mittaamista ja arviointia käytännön ongelmanratkaisutilanteissa Ohjataan oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä
  Havainnoidaan rakennetun ympäristön geometriaa. Ohjataan oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustutetaan oppilas geometrisiin käsitteisiin
   Rakennetaan, tutkitaan ja luokitellaan geometrisia kuvioita.
5.luokka "robotiikka arjessa"
Laaja-alaisten tavoitteiden painotusalueet 5.luokalla ovat L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen ja L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.
oppiaine sisällöt tavoitteet
Käsityö
  Havainnoidaan arjessä läsnä olevaa robotiikkaa (kodinkoneet, lelut...) ja tutustutaan robottien toimintaperiaatteisiin, sekä mekaniikan, antureiden ja ohjelmoinnin yhdistämiseen käytännön esimerkkien avulla. Ohjataan oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita.
  Ideoidaan, suunnitellaan ja rakennetaan ongelmanratkaisuprosessina manuaalisesti ohjattava robotti. Innostetaan oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.
    Ohjataan oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita.
    Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla. 
  Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana Ohjataan oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden käsityön prosessia.
     T6 opastetaan oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
Valinnainen käsityö
  tutustutaan mekaanisten ratkaisuiden, antureiden ja ohjelmoinnin yhdistämiseen robotiikassa Ohjataan oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita.
    Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla. 
  Rakennetaan tavoitteellisena ongelmanratkaisuprosessina ohjelmoitava robotti Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla. 
    Innostetaan oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.
Ympäristöoppi
  pyörä T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.  
  tasapaino T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle.
  Voima ja liike  
Matematiikka
  Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ympäristössä. Innostetaan oppilasta laatimaan ohjeita tietokoneohjelmina, graafisessa ohjelmointiympäristössä. 
  Harjoitellaan käyttämään ohjelmoinnissa ehto- ja toistolausetta. Ohjataan oppilasta laatimaan toimiva ohjelma graafisessa ohjelmointiympäristössä.
  Harjoitellaan käyttämään etäisyysanturia. Rohkaistaan oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa.
6.luokka "robotti arjen apuna"
Laaja-alaisten tavoitteiden painotusalueet 6.luokalla ovat L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito ja L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.
oppiaine sisällöt tavoitteet
Käsityö
  Havainnoidaan arjen robotiikkaa ja tutustutaan mekaanisten ratkaisuiden, antureiden ja ohjelmoinnin yhdistämiseen.  Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla. 
  Harjoitellaan TVT:n mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja dokumentoinnissa.  T6 opastetaan oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
  Tutustutaan tietokoneavusteiseen mallintamiseen esimerkiksi CAD-ohjelman avulla.  T6 opastetaan oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
  Rakennetaan kokonaisprosessina ohjelmoitu robotti, joka liikuttaa esinettä. Ohjataan oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi. 
    Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla. 
    opastetaan oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.
  Harjoitellaan käsityöprosessin arviointia sekä itsenäisesti että vuorovaikutteisesti Ohjataan oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden käsityön prosessia.
Valinnainen käsityö
  Tutustutaan käytännön esimerkkien avulla mekaanisten ratkaisujen, antureiden ja ohjelmoinnin yhdistämiseen.  Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla. 
    Innostetaan oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.
  Ideoidaan, suunnitellaan ja rakennetaan opittua soveltaen älykäs robotti. Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla. 
    Ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi.
    Ohjataan oppilasta asettamaan robottiikaan omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen robotiikan oppimisprosessi ja arvioimaan oppimistaan.
Ympäristöoppi
  Kitka 17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa.
    T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.  
Matematiikka
  Rakennetaan geometrisia kappaleita ja kuvioita Rohkaistaan oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa.
  Harjoitellaan yksikönmuunnoksia Ohjataan oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisiä ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrian käsitteisiin.
    Ohjataan oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. 
    Ohjataan oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä
  Harjoitellaan toimintaohjeiden antamista ohjelmoimalla graafisessa ympäristössä. Innostetaan oppilasta laatimaan ohjeita tietokoneohjelmina, graafisessa ohjelmointiympäristössä. 
    Ohjataan oppilasta laatimaan toimiva ohjelma graafisessa ohjelmointiympäristössä.
7. luokka "tuotteet"
Laaja-alaisten tavoitteiden painotusalueet 7.luokalla ovat L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4 Monilukutaito ja L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen.
oppiaine sisällöt tavoitteet
Käsityö
  Tutustutaan robotiikkaa hyödyntäviin tuotteisiin ja tutkitaan niiden toimintaperiaatteita.  Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla. 
    T1 Ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi.
  Suunnitellaan ja toteutetaan luovana kokonaisprojektina älykästä robotiikkaa hyödyntävä tuote tai sen havaintomalli.  Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla. 
  Harjoitellaan kuvallisen suunnitelman tekemisen taitoja esimerkiksi CAD-ohjelman avulla. T1 Ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi. Rohkaistaan oppilasta soveltamaan luonnontieteissä opittuja sisältöjä.
    T2 Ohjataan oppilasta asettamaan robottiikaan omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella havaintomalli ja arvioimaan oppimistaan.
    T3 opastetaan oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.
    T4 ohjataan oppilasta käyttämään sujuvasti robotiikan käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan robotiikassa. 
    T6 ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia robotiikan suunnittelussa, valmistuksessa, dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 
  Tutustutaan erilaisiin tiedonhaku- ja suunnittelutapoihin. Harjoitellaan tuotekehitystä ja ongelmanratkaisua suunnittelu-, ideointi- ja kokeiluvaiheessa. T1 Ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
  T3 opastetaan oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.
    T4 ohjataan oppilasta käyttämään sujuvasti robotiikan käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan robotiikassa. 
  Harjoitellaan tuotekehitystä ja ongelmanratkaisua suunnittelu-, ideointi- ja kokeiluvaiheessa. T1 Ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
    T3 opastetaan oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.
  Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen käsityöprosessin eri vaiheissa. T4 ohjataan oppilasta käyttämään sujuvasti robotiikan käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan robotiikassa. 
    T6 ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia robotiikan suunnittelussa, valmistuksessa, dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 
  Dokumentointi osana itsenäistä ja yhteisöllistä työskentelyä. T6 ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia robotiikan suunnittelussa, valmistuksessa, dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 
Matematiikka
  Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa. Ohjataan oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. 
  Tutkitaan suoriin ja kulmiin liittyviä ominaisuuksia. Rohkaistaan oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.
  tutustutaan gyroanturin käyttöön ohjelmoinnissa  Opastetaan oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä ongelmien ratkaisemisessa. 
Fysiikka
  Valo ja ääni T5 Kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi.
  Tutustutaan valoanturin käyttöön ohjelmoinnissa  T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä, sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisuiden ideointiin, suunnitteluun kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa. 
    T9 opastaa oppilaita käyttämään tieto- ja viestintatäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.
8.-9.luokka "Robotiikka arjessa ja yhteiskunnassa"
Laaja-alaisten tavoitteiden painotusalueet 8.-9.luokalla ovat L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys L7 osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
oppiaine sisällöt tavoitteet
Matematiikka
  tutkitaan ympyrään liittyviä ominaisuuksia Tuetaan oppilasta ymärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä.
  harjoitellaan antureiden käyttöä ohjelmoinnissa Ohjataan oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään ympyrään liittyviä ominaisuuksia. 
    Ohjataan oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan, sekä opastetaan tiedon kriittiseen tarkasteluun.
Fysiikka
  Voima ja liike T5 Kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi. 
  Tasainen ja kiihtyvä liike T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä, sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisuiden ideointiin, suunnitteluun kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa. 
  Painopiste T9 opastaa oppilaita käyttämään tieto- ja viestintatäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla.
     
Valinnainen robotiikka 8.-9.luokka
  sisällöt tavoitteet
 "arjen robotiikka"
  Havainnoidaan arjessa läsnä olevaa robotiikkaa ja tutustutaan robottien teknologisiin ratkaisuihin ja toimintaperiaatteisiin. Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla.
    T7 ohjataan oppilasta tuntemaan robotiikan merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä. 
  Harjoitellaan erilaisten mekaanisten ratkaisuiden, antureiden ja automaation yhdistämistä.  Rohkaistaan oppilasta tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin tutkimalla, keksimällä ja kokeilemalla.
    T1 Ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
  Suunnitellaan ja toteutetaan luovassa prosessissa älykäs robotti tai tuote, joka sisältää älykästä robotiikkaa. Innostetaan oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.
  Tutustutaan valmiiden komponenttien käytön lisäksi omien osien mallintamiseen ja valmistamiseen.  T1 Ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
  Harjoitellaan CAD-mallinnusta osana tuotekehitysprosessia. T2 Ohjataan oppilasta asettamaan robottiikaan omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen prototyyppi ja arvioimaan oppimistaan.
    T3 opastetaan oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.
    T4 ohjataan oppilasta käyttämään sujuvasti robotiikan käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan robotiikassa. 
    T6 ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia robotiikan suunnittelussa, valmistuksessa, dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 
  Käsityöprosessin dokumentointia painotetaan itsenäisessä ja yhteisöllisessä työskentelyssä. T6 ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia robotiikan suunnittelussa, valmistuksessa, dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 
"teollisuuden robotiikka"
  Tutustutaan teollisuuden ja hoivatyön käyttämiin robotteihin. Tehdään tutustumiskäynti yritykseen, jossa käytetään älykästä robotiikkaa. Ohjataan oppilasta tutustumaan teknologiateollisuuden ammatteihin ja tuotantoteknologiaan.
    T7 ohjataan oppilasta tuntemaan robotiikan merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä. 
  Tehdään mahdollisuuksien mukaan vierailu robotiikan ja automaatiotekniikan koulutusta antavaan oppilaitokseen. Ohjataan oppilasta tutustumaan teknologiateollisuuden ammatteihin ja tuotantoteknologiaan.
    T7 ohjataan oppilasta tuntemaan robotiikan merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä. 
  Suunnitellaan ja rakennetaan ongelmanratkaisuprosessina teollisuuden tai hoivatyön tarpeisiin sopiva robotti tai sen prototyyppi. T1 Ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
  Käytetään sekä valmiita komponentteja että mallinnetaan ja valmistetaan omia. (Esim. 3D-tulostus, laserleikkaus, kovien ja pehmeiden materiaalien perinteiset käsityömenetelmät) T2 Ohjataan oppilasta asettamaan robottiikaan omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä toteuttamaan niiden perusteella kokonainen havaintomalli ja arvioimaan oppimistaan.
  T3 opastetaan oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.
    T4 ohjataan oppilasta käyttämään sujuvasti robotiikan käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan robotiikassa. 
    T6 ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia robotiikan suunnittelussa, valmistuksessa, dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 
    T7 ohjataan oppilasta tuntemaan robotiikan merkitys omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä. 
  Harjoitellaan erilaisia tiedonhaku- ja suunnittelutapoja. Perehdytään tuotekehitykseen ja ongelmaratkaisuun, sekä tuotetaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. T1 Ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan yritteliäästi
    T3 opastetaan oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita.
    T4 ohjataan oppilasta käyttämään sujuvasti robotiikan käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan robotiikassa. 
  Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttämistä käsityöprosessin eri vaiheissa. T6 ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia robotiikan suunnittelussa, valmistuksessa, dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 
  Käsityöprosessin dokumentointia painotetaan itsenäisessä ja yhteisöllisessä työskentelyssä. T4 ohjataan oppilasta käyttämään sujuvasti robotiikan käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan robotiikassa. 
    T6 ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia robotiikan suunnittelussa, valmistuksessa, dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä