LUKU 5 Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen koulutyön järjestämisessä

5.6 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö Riihimäellä

Riihimäen perusopetuksen koulut noudattavat yhteistä suunnitelmaa kasvatuskeskusteluiden ja kurinpidollisten keinojen käytöstä. Menettelyllä varmistetaan toimintatapojen laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Rehtori vastaa henkilökuntansa perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä. Koulu tiedottaa huoltajia ja muita tahoja lukuvuosittain suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpidollisista keinoista. Rehtori vastaa koulunsa osalta suunnitelman seurannasta ja toteutumisesta sekä vaikuttavuuden arvioinnista. Opetuksen järjestäjä vastaa kuntatasolla edellä mainituista asioista.

Kasvatuskeskustelu
Kasvatuskeskustelua käytetään kouluissa ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti. Oppilaan voi määrätä kasvatuskeskusteluun koulun opettaja ja tai rehtori enintään kahdeksi tunniksi. Keskustelu voidaan koulun käytänteiden mukaisesti järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.
Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.
Kasvatuskeskustelusta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
Kasvatuskeskustelu kirjataan koulun rangaistuskirjaan.

Luokasta tai muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
Opettaja tai koulun rehtori voi poistaa opetusta häiritsevän oppilaan opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Poistaminen kirjataan sähköiseen poissaolojärjestelmään. Opetustilasta poistetulle oppilaalle järjestetään valvonta.
Opettajalla ja rehtorilla yksin tai yhdessä oikeus poistaa oppilas, joka ei noudata suullista määräystä poistua. Vastarintaa tekevä oppilas voidaan poistaa käyttäen sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää. Mikäli voimakeinoja joudutaan käyttämään, on siitä annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.

Jälki-istunto
Opettaja tai koulun rehtori voi määrätä oppilaalle, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestystä tai käyttäytyy vilpillisesti, enintään kahden tunnin jälki-istunnon. Jälki-istuntoa annettaessa oppilasta kuullaan, teko yksilöidään ja hankitaan tarvittava selvitys jälki-istunnon syystä. Jälki-istunnosta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle erillisellä ilmoituslomakkeella. Jälki-istunto kirjataan koulun rangaistuskirjaan.
Jälki-istunto suoritetaan valvotusti. Oppilasta istutetaan hiljaa tai hänelle voi teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä ja harjoituksia, jotka tukevat kasvatusta, opetusta ja kehitystä, ovat oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ovat ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Jälki-istuntoa ei saa järjestää siten, että oppilas jäisi sen takia pois opetuksesta tai muusta toiminnasta.

Kotitehtävien laiminlyönti
Opettaja voi määrätä kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan tekemään tehtäviä koulupäivän päätyttyä enintään yhdeksi tunniksi kerrallaan. Asiasta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle ja asia kirjataan sähköiseen poissaolojärjestelmään. Oppilas suorittaa tehtäviä valvotusti.

Opetuksen epääminen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi
Kyseessä on turvaamistoimi, jos on olemassa vaara, että oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen johdosta tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käytöksen vuoksi.
Opetuksen epäämisestä ilmoitetaan oppilaan huoltajalle ja tarvittaessa sosiaalihuollon toimeenpanosta vastaavalle viranomaiselle. Opetuksen epäämisestä päättää koulun rehtori ja päätös kirjataan koulun rangaistuskirjaan.

KURINPITORANGAISTUKSET
Kasvatuskeskustelua ja kurinpidollisia keinoja käytetään ensisijaisesti oppilaan ojentamiseen. Mikäli oppilas em. keinoista huolimatta jatkaa epäasiallista käyttäytymistään tai yksittäinen teko on vakava, voidaan oppilaalle määrätä kurinpitorangaistus.

Kirjallinen varoitus
Kirjallinen varoitus määrätään, kun oppilas kasvatuskeskusteluista ja kurinpidollisista keinoista huolimatta häiritsee opetusta, rikkoo järjestyssääntöjä tai käyttäytyy vilpillisesti. Varoituksesta tulee tehdä kirjallinen päätös valitusosoituksineen huoltajalle. Päätöstä tehtäessä tulee kuulla sekä oppilasta että hänen huoltajaa.


Määräaikainen erottaminen
Oppilas voidaan erottaa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, kun hän tekee vakavan rikkomuksen tai toimii toistuvasta piittaamattomasti jälki-istunnoista tai kirjallisesta varoituksesta huolimatta. Ennen päätöstä kuullaan oppilasta ja hänen huoltajaa. Huoltajalle annetaan kirjallinen hallintopäätös, joka saatetaan tiedoksi kunnan sosiaaliviranomaisille. Toimivalta on kunnan johtosäännössä määritellyllä toimielimellä.


Päätöksessä erottamiseen johtanut teko yksilöidään ja siitä hankitaan riittävä selvitys. Erottamisen ajaksi oppilaalle järjestetään oppilashuolto ja hänen opetus järjestetään siten, että ei jää jälkeen muusta ryhmästä. Hänelle on laadittava tämän johdosta opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma opetuksesta, jonka toteutumista seurataan.


Poisotto-oikeus
Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen poisotto-oikeus, jos oppilaalla on hallussaan kielletty tai vaarallinen esine. Poisotto-oikeus on myös esineestä tai aineesta, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Mikäli oppilas ei pyynnöstä huolimatta laita esinettä pois tai ottaa sen toistuvasti esille, voidaan oppilasta pyytää antamaan esine tai aine pois. Jos hän ei sitä luovuta, on opettajalla oikeus ottaa se haltuunsa.
Häirintään käytetty esine tai aine palautetaan oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Mikäli on todennäköistä, että häirintä jatkuu myös oppitunnin jälkeen, häirintään käytetty esine tai aine luovutetaan oppilaalle viimeistään työpäivän hänen päättyessä. Asiasta ilmoitetaan huoltajalle mahdollisimman pian. Poisotto ja esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen kirjataan rangaistuskirjaan.
Koulussa kielletyt esineet ja aineet luovutetaan mahdollisimman pian oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Esine tai aine luovutetaan poliisille, mikäli muilla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. Huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet luovutetaan poliisille välittömästi. Ennen luovuttamista esine tai aine säilytetään huolellisesti.
Jos huoltaja ei 3 kuukauden kuluessa nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Ennen hävittämistä muistutetaan noutovelvollisuudesta ja hävittämisestä tiettynä päivänä, ellei esinettä tai ainetta noudeta.
Mikäli kyseessä ei ole koulussa kielletty tai vaaralliseksi luokiteltu esine tai aine on poisotto viimesijainen puuttumiskeino. Toimenpide tehdään mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti eikä siinä puututa henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen sen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Jos oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavaa tai oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen käytettävän esineen tai aineen haltuun ottamisen, on rehtorilla tai koulun opettajalla oikeus käyttää haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Tarkastamisoikeus
Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, hänen hallinnassaan olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos on ilmeistä, että oppilaan hallussa on sellainen kielletty esine tai aine, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. Asiasta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle mahdollisimman pian.
Tarkastus tehdään mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti. Siinä ei puututa oppilaan henkilö-kohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Oppilaalle ilmoitetaan ennen tarkastusta sen syy. Tarkastajan on oltava oppilaan kanssa samaa sukupuolta ja lisäksi läsnä oltava toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva, joka oppilaan pyynnöstä on hänen valitsemansa, jos tämä on saapuvilla. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä