LUKU 6 Oppimisen arviointi

Arviointi luokilla 1-5 Riihimäellä

Oppimisen aikainen arviointi:
Koko lukuvuoden ajan arvioidaan oppimista eri tavoin. Oppimisen aikaisesta arvioinnista on esimerkkejä alempana tällä sivulla. Itsearviointi on tärkeä osa oppimisen aikaista arviointia.

Väliarviointi:
Luokilla 1.-3.väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna. Keskustelussa ovat paikalla oppilas, huoltajat ja opettaja. Keskustelussa käydään läpi seuraavat asiat:
• koulussa viihtyminen
• suhde tovereihin ja opettajiin
• yhteistyö parin ja ryhmän kanssa
• itsenäinen työskentely ja vastuu omasta työstä
• keskittymiskyky ja kestävyys
• tavoitteiden taso ja kiinnostus
• huolellisuus- kotitehtävistä huolehtiminen
• työtulokset eri oppiaineissa
Lisäksi tulee keskustella seuraavista seikoista:
- edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti kysymisen ja kuuntelemisen taidot
- vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin
Arviointikeskustelu kuitataan kirjallisesti käydyksi nimilistaan. Tämä nimilista arkistoidaan ja helmeen laitetaan arviointikohtaan AK, arviointikeskustelu.

Luokilla 4-5 väliarviointi annetaan numerotodistuksena.

Todistukset
- 4.-5.lk välitodistus numeroarvioinnilla.
- 1.-5. lk lukuvuositodistus kevätlukukauden päättyessä.
- 1.-2.lk sanallinen arviointi. AI, MA ja käyttäytyminen.
- 3.lk: AI, MA, EN ja käyttäytyminen
- 4.-5.lk numerot kaikista oppiaineista

Arviointi luokilla 6-9 Riihimäellä

6.luokka:

Oppimisen aikainen arviointi, formatiivinen arviointi koko lukuvuoden ajan.

Välitodistus: kaikki aineet arvioidaan numeroin.

Lukuvuositodistus: kaikki aineet arvioidaan numeroin.


7.-9. -luokka

Oppimisen aikainen arviointi, formatiivinen arviointi koko lukuvuoden ajan.

Välitodistus: kaikki aineet arvioidaan numeroin.

Lukuvuositodistus: kaikki aineet arvioidaan numeroin.

Päättöarviointi toteutetaan valtakunnallisten kriteereiden mukaan.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Riihimäellä10 Erinomainen
Oppilas on oma-aloitteisesti kohtelias, ystävällinen, kannustava ja vastuuntuntoinen. Omalla toiminnallaan hän luo myönteistä ilmapiiriä kouluyhteisöön.

9 Kiitettävä
Oppilas on rehellinen, noudattaa ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja. Hän ottaa huomioon muut ihmiset, on yhteishenkeä rakentava ja arvostaa omaa sekä muiden työtä.

8 Hyvä
Kahdeksan on hyvän käyttäytymisen perustaso. Oppilas noudattaa yleensä ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja sekä ottaa huomioon muut ihmiset. Saadessaan palautetta oppilas pyrkii korjaamaan käytöstään ja ottaa vastuun teoistaan. Oppilas pystyy työskentelemään ryhmän jäsenenä.

7 Tyydyttävä
Oppilas noudattaa vaihtelevasti ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja. Muiden huomioiminen ei aina onnistu. Asenteessa ja käyttäytymisessä on toisinaan huomautettavaa.

6 Kohtalainen
Oppilas noudattaa heikosti ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja eikä ota vastuuta tekemisistään. Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulutyöhön ja kouluyhteisöön.

5 Välttävä
Oppilas suhtautuu kielteisesti kouluyhteisöön ja on kykenemätön yhteistyöhön muiden oppilaiden ja opettajien kanssa. Hän ei hyväksy sääntöjä eikä noudata niitä.

4 Hylätty
Oppilas ei sopeudu kouluyhteisöön. Ei ole koulun kasvatus- ja kurinpitokeinoin ohjattavissa.

Formatiivisen arvioinnin eri tapoja

IDEOITA MONIPUOLISISTA TAVOISTA OSOITTAA OSAAMISTAAN

- Oppilaalle kysymys: Miten tahtoisit osoittaa osaamistasi?
- Kun oppiaineessa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä, muodostuu opettajalle kattava näkemys oppilaan osaamisesta ja perusteet oikeudenmukaiselle arvioinnille.

PORTFOLIO
Voi sisältää kaikki kurssin tuotokset tai koosteen niistä. Oppijan mahdollista huomata oma kehityksensä. Arviointi henkilökohtaisessa palautetilaisuudessa tai yhteisöllisesti luokkatilanteessa.

PROJEKTITYÖ
Lopputuloksen lisäksi arvioidaan esimerkiksi suunnittelutaitoja, vuorovaikutustaitoja, tekniikkojen valintaa, ajanhallintaa jne. Voi kehittää omaehtoista tiedonhankintaa ja sitouttaa oppilaan vaativiinkin oppimisprosesseihin.

KOE
- Valvotussa paikassa ja rajatussa ajassa ilman tietolähteitä osoitetaan osaamista aiemmin harjoitelluista asioista.
- Koetilanteessa oppilaan tukeminen
Kokeen pilkkominen osiin
Itse tehdyt muistiinpanot tai oppikirja tukena koetilanteessa
Lisäaika
Mahdollisuus täydentää suullisesti koetta
Eriytetyt, laajuudeltaan supistetut kokeet, joilla arvosanaksi voi saada esim. max 7
Kokeen nopea, henkilökohtainen läpikäyminen koetilanteen alussa
Pieniä kokeita useiden sijaan
Aikuinen kirjurina tarvittaessa
Kokeen lukeminen ääneen oppilaalle
- Pareittain tai ryhmässä tehtävä koe
- Aineistokoe
Kokeeseen on varattu tietty aika, mutta lähdeaineisto on käytössä. Voi vähentää pintaoppimista, sillä oppilaan ei tarvitse yrittää muistaa kaikkia yksityiskohtia.
- Suullinen koe
Tarkentavien kysymysten mahdollisuus. Toisaalta oppilas ei voi kierrellä, jos ei osaa jotain asiaa.
- Lähtötasoa kartoittava koe

OPPIMISPÄIVÄKIRJA/OPPITUNTIPÄIVÄKIRJA
Kuvaa oppilaan oppimisprosessia ja ajattelua. Kirjoitetaan ja täydennetään oppituntien edetessä. Arvioinnissa huomiota kannattaa kiinnittää esimerkiksi oppilaan kykyyn esittää uusia kysymyksiä tai kykyyn etsiä tietoa asioista, jotka ovat jääneet epäselväksi opetuksen aikana. Oppimispäiväkirjasta saatu tieto voi ohjata opetusta.VISUAALISET, AUDITIIVISET JA KOLMIULOTTEISET TYÖT SEKÄ LIIKE TAI EM. YHDISTELMÄT
- Tiedon tuottaminen ja/tai käsiteltävän aiheen esittäminen muulla tavoin kuin kirjallisesti. Huomioi oppilaan kehollisuuden ja moniaistisuuden.
- Oppilas tietoiseksi kriteereistä.
- Esimerkiksi multimodaalinen kirjoittaminen voi tukea kielellisesti heikkoja oppilaita, kun oppilas saa mahdollisuuden yhdistää tekstiin puhetta, liikkuvaa kuvaa, värejä, piirrosta jne. Verkkosivujen informaatio usein multimodaalista, monilukutaitoa vaativaa.
- Toiminnalliset ja kolmiulotteiset työt motivoivat monenlaisia oppilaita.

MIELLEKARTTA
Avainsanojen avulla asiakokonaisuuksien hallinnan avuksi. Miellekartat voivat olla hankalia ymmärtää ilman oppilaan selitystä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen kuinka monipuolisesti asia esitetään. Se mikä miellekartasta uupuu, voi myös olla oleellista.

ESITYS
- Opiskelija esittelee valitsemallaan tavalla opiskelemaansa aihetta. Voi tuoda oppilaan vahvuuksia esiin. Antaa oppilaalle tilaisuuden hyödyntää eri aineissa oppimaansa taitoa ja tietoa.
- Esitystapana esimerkiksi valokuvat, käsityötuote, kaavio, tilasto, draama, ääni, video, menu ja reseptit, powerpoint, tarina, tanssi tms.

OPISKELIJA OPETTAA
Esiintymistaidot kehittyvät. Oppilaan otettava asia ensin itse hyvin haltuun. Opettajan tuettava tarvittaessa/roolien vaihtuminen. Huomioi kuinka hyvin oppilas osaa selittää opetettavan aiheen.

KAHDENKESKISET PALAUTETUOKIOT YKSITTÄISESTÄ TYÖSTÄ TAI KOKO LUKUVUODESTA
Kehittää ja kannustaa oppijaa. Vaatii aikaa.

KIRJALLISET TYÖT (RAPORTTI, ESSEE, TIIVISTELMÄ…)
Voi tehdä kotonakin ja hankkia lisätietoa itsenäisesti.

KOTITEHTÄVÄT
Huolella tehtyjen kotitehtävien tai aihealueesta koottujen ylimääräisten muistiinpanojen huomiointi positiivisesti aineen arvioinnissa.

TOIMINNALLISET HARJOITUKSET, KOKEELLISET TEHTÄVÄT JA HARJOITUSTYÖT
- Tuotoksen lisäksi arvioinnin kohteena mm. oman toiminnan ohjaus, tiedonhankintataidot ja suunnittelun taidot, yhteistyötaidot.
- Vaatii opettajalta yleensä ohjausta.

VUOROVAIKUTTEISET TILAISUUDET LUOKKATILANTEESSA.
Voi tulla esiin tietoa, joka ei ilmenisi kirjallisessa työssä.
- Henkilökohtainen ohjaava palaute oppitunneilla.
- Koko luokan työskentelytaitojen arviointi. Motivointi leikillisin/pelillisin keinoin.
- Vertaisarviointi. Helpottaa opettajan työtä. Oppilaita tuettava ja opetettava palautteen antamiseen. Etuna on se, että oppilaan antama palaute samalla tasolla palautteen saajan kanssa.
TUTKIMUSPROJEKTIT

ONGELMANRATKAISUTEHTÄVÄT

ITSEARVIOINTI
Tehtävän tai kurssin päätteeksi (jälkimmäisessä itsensä kehittäminen jää vähäisemmäksi). Apukysymysten avulla tuetaan itsearviointia.


KÄYTÄNNÖN KOKEMUSTEN JAKAMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ/AINERYHMÄSSÄ:
Esimerkkejä vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin toteutuksista
Esimerkkejä työskentelytaitojen ohjauksesta
Esimerkkejä palautekeskusteluista luokkatilanteissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä