14.4.12 Käsityö

Käsityö, luokat 3-6 / Riihimäki

Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 3

Käsityön opetuksen tehtävä vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1-S6

Lähtökohtana käytetään moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä esineiden, rakennetun ja luonnonympäristön havainnointia.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1-S6

Tutustutaan materiaalien taipumis- ja lujuusominaisuuksiin sekä rakenteiden syntytapaan.

Pohditaan oman työskentelyn

työvaiheiden järjestystä.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1-S4

Valmiissa tuotoksessa yhdistetään värien, pintojen ja muotojen lisäksi kuvioita ja tyylejä.

Suunnittelun pohjana käytetään ideointia sekä kokeiluja.

Harjoitellaan kuvallisen suunnitelman tekemistä ja siihen mittojen merkitsemistä.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3, S5

Kokeillaan ohjatusti pehmeitä (kuidut, langat, kankaat) ja kovia (puu, metalli, muovi) materiaaleja sekä kierrätysmateriaaleja.

Kokeillaan erilaisia tekniikoita.

Tutustutaan käsityön peruskäsitteistöön.

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1-S5

Sovelletaan kokeiluvaiheessa opittuja tekniikoita, koneiden ja laitteiden käyttöä sekä testattuja materiaaleja.

Tutustutaan ohjatusti tavallisempien työskentelyssä käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaan.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2, S6

Kokeillaan TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia suunnittelun pohjana.

Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin suunnittelun ja dokumentoinnin osana.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6

Tarkastellaan suunnitelman ja pohdittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearviointia.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

Ohjataan materiaalien taloudelliseen käyttöön.

Opetellaan etsimään ympäristöstämme käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää työskentelyssä.

Tutustutaan energian käyttöön osana yksinkertaisia koneita ja laitteita.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä eri vuosiluokille. Sisällöissä toteutetaan käsityöllisin keinoin erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja ennakkoluulotonta soveltamista, muissa oppiaineissa ja oppimisympäristöissä opittua hyödyntäen.


Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Käsityön opetuksen tehtävä vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1-S6

Lähtökohtana käytetään moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä esineiden, rakennetun ja luonnonympäristön havainnointia.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1-S6

Tutustutaan ja tutkitaan materiaalien taipumis- ja lujuusominaisuuksiin sekä rakenteiden syntytapaan.

Painotetaan materiaalien, tekniikoiden ja laitteiden kokeilua.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1-S4

Valmiissa tuotoksessa yhdistetään värien, pintojen ja muotojen lisäksi kuvioita ja tyylejä.

Perehdytään kuvallisen suunnitelman tekemistä ja siihen mittojen merkitsemistä.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3, S5

Kokeillaan ohjatusti pehmeitä (kuidut, langat, kankaat) ja kovia (puu, metalli, muovi) materiaaleja sekä kierrätysmateriaaleja.

Perehdytään erilaisiin tekniikoihin.

Opetellaan käyttämään käsityön peruskäsitteistöä.

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1-S5

Harjoitellaan ohjatusti tavallisempien työskentelyssä käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaan.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2, S6

Harjoitellaan TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia suunnittelun pohjana.

Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.

Tutustutaan ohjelmoinnin mahdollisuuksiin käsitöissä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6

Tarkastellaan suunnitelman ja pohdittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearviointia.

Tutustutaan työvaiheiden dokumentointiin visuaalisesti ja sanallisesti.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

Ohjataan materiaalien taloudelliseen käyttöön.

Opetellaan etsimään ympäristöstämme käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää työskentelyssä.

Tutustutaan energian käyttöön osana yksinkertaisia koneita ja laitteita.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä eri vuosiluokille. Sisällöissä toteutetaan käsityöllisin keinoin erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja ennakkoluulotonta soveltamista, muissa oppiaineissa ja oppimisympäristöissä opittua hyödyntäen.

Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 5

Käsityön opetuksen tehtävä vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1-S6

Lähtökohtana käytetään moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä esineiden, rakennetun ja luonnonympäristön havainnointia.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1-S6

Perehdytään materiaalien taipumis- ja lujuusominaisuuksiin sekä rakenteiden syntytapaan.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1-S4

Valmiissa tuotoksessa yhdistetään värien, pintojen ja muotojen lisäksi kuvioita ja tyylejä.

Syvennetään kuvallisen suunnitelman tekemistä ja siihen mittojen merkitsemistä.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3, S5

Kokeillaan ohjatusti pehmeitä (kuidut, langat, kankaat) ja kovia (puu, metalli, muovi) materiaaleja sekä kierrätysmateriaaleja.

Perehdytään tarkemmin erilaisiin tekniikoihin.

Perehdytään käsityön peruskäsitteistöön.

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1-S5

Perehdytään tavallisempien työskentelyssä käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaan.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2, S6

Perehdytään TVT:n tarjoamiin mahdollisuuksiin suunnittelun pohjana.

Hyödynnetään TVT:n mahdollisuuksia ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6

Tarkastellaan suunnitelman ja pohdittujen työvaiheiden toteutumista osana itsearviointia.

Harjoitellaan työvaiheiden dokumentointia visuaalisesti ja sanallisesti.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

Ohjataan materiaalien taloudelliseen käyttöön.

Opetellaan etsimään ympäristöstämme käyttökelpoisia materiaaleja, joita voidaan hyödyntää työskentelyssä.

Tutustutaan energian käyttöön osana yksinkertaisia koneita ja laitteita.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä eri vuosiluokille. Sisällöissä toteutetaan käsityöllisin keinoin erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja ennakkoluulotonta soveltamista, muissa oppiaineissa ja oppimisympäristöissä opittua hyödyntäen.

Käsityön opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 6

Käsityön opetuksen tehtävä vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Tavoitteet

Sisällöt

Laaja-alainen osaaminen

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön

S1-S6

Lähtökohtana käytetään moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä esineiden, rakennetun ja luonnonympäristön havainnointia.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi

S1-S6

Opetellaan tavoitteellista ja vastuullista työskentelyä. Perehdytään materiaalien taipumis- ja lujuusominaisuuksiin sekä rakenteiden syntytapaan.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin

S1-S4

Harjoitellaan erilaisia työtapoja ja välineiden käyttöä. Valmiissa tuotoksessa yhdistetään värien, pintojen ja muotojen lisäksi kuvioita ja tyylejä.

Syvennetään kuvallisen suunnitelman tekemistä ja siihen mittojen merkitsemistä.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti

S3, S5

Kokeillaan ohjatusti pehmeitä (kuidut, langat, kankaat) ja kovia (puu, metalli, muovi) materiaaleja sekä kierrätysmateriaaleja.

Perehdytään tarkemmin erilaisiin tekniikoihin.

Perehdytään käsityön merkkeihin, symboleihin ja muihin käsitteisiin.

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjännitteisesti ja vastuuntuntoisesti, huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään työhön sopivaa välineistöä.

S1-S5

Harjoitellaan tavallisempien työskentelyssä käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaa.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

S1, S2, S6

Oppilas harjoittelee TVT: n mahdollisuuksia käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja dokumentoinnissa.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia

S6

Oppilas harjoittelee käsityöprosessin arviointia sekä itsenäisesti että vuorovaikutteisesti.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti

S1-S3, S5

Oppilas harjoittelee arvioimaan tuotteen elinkaarta kriittisesti ja taloudellisesti.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia, jotka sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia oppimistehtäviä eri vuosiluokille. Sisällöissä toteutetaan käsityöllisin keinoin erilaisten materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, ymmärtämistä ja ennakkoluulotonta soveltamista, muissa oppiaineissa ja oppimisympäristöissä opittua hyödyntäen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä