14.4.11 Kuvataide

Kuvataide, luokat 3-6 / Riihimäki

Kuvataiteen valtakunnallinen opetussuunnitelma sisältää 11 tavoitetta ja 3 sisältöaluetta.

Riihimäellä jokaiselle alakoulun vuosiluokalle on valittu painotetut tavoitteet, joita opiskellaan kyseisenä vuonna muita tavoitteita syvällisemmin. Painotuksella tuetaan sitä, että jokainen tavoitealue tulee kertaalleen huolellisemman tarkastelun kohteeksi vuosiluokkakokonaisuuden aikana. Painotettujen tavoitteiden perusteella vuosiluokat on nimetty niitä kuvaavin otsikoin. Painotusta avataan tarkemmin vuosiluokkakohtaisissa kuvauksissa. Kokonaisuuden hahmottamiseksi on suositeltavaa tutustua paikallisen ja valtakunnallisen OPS:n jokaiseen vuosiluokkaan.

Riihimäellä jokaisella vuosiluokalla valitaan monipuolisesti kaikista kuvataiteen sisältöalueista S1 (Omat kuvakulttuurit), S2 (Ympäristön kuvakulttuurit) ja S3 (Taiteen maailmat) aihepiirejä, jotka sopivat meneillään olevaan opetukseen. Lisäksi jokaiselle vuosiluokalle on valittu oma erityinen sisältönosto, jota tulee käsitellä opetuksessa.

Jokaisella vuosiluokalla kannustetaan käsittelemään painotettujen tavoitteiden lisäksi myös muita kuvataiteen opetuksen tavoitealueita T1-T11 mahdollisuuksien mukaan.

Painotetut tavoitteet ja teemat vuosiluokittain:

1. lk: Minä osaan: T1, T2, T3, T4, T9
2. lk: Minä löydän: T5, T6, T8, T10, T11
3. lk: Me kokeilemme: T2, T4, T5, T11
4. lk: Minä riihimäkeläinen: T1, T3, T5, T10
5. lk: Aikamatkalla: T4, T8, T9
6. lk: Minä, fiktio ja fakta: T1, T6, T7, T10
7. lk: Kuvittelen – siis ajattelen!: T1-T11
8. lk Valinnainen kuvataide
9. lk Valinnainen kuvataide

Oppiainesisällöt vuosiluokittain 3.-6.lk

PAIKALLINEN TEEMA 3. lk: ME KOKEILEMME

Vuosiluokalla 3 opettaja ohjaa oppilaita turvallisiin ja tarkoituksenmukaisiin työskentelytapoihin kuvataidetunneilla. Keskiössä ovat yhteistyötaidot, toimivat kuvataidetunnin käytännöt, monipuoliset materiaalit sekä tekniikat. Tavoitteena on luoda harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.

Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokalla 3 kuvataiteessa painottuvat tavoitteet T2, T4, T5 ja T11.

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet ja sisältönosto

S1 Omat kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S3 taiteenmaailmat

Laaja-alainen osaaminen

VISUAALINEN HAVAITSEMINEN
JA AJATTELU

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

= Ohjataan oppilasta tunnistamaan kuvallisia elementtejä esim. aiheita, värejä, ja sommittelua, jotka tukevat oppilaan mielipidettä.

Ohjataan oppilasta käyttämään monipuolista sanastoa kohdetta kuvailtaessa.

Ohjataan oppilasta tunnistamaan tunteita, joita kuva hänessä herättää. Ohjataan oppilasta luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen.


S3 Taiteen maailmat
; taiteen eri lajit ja toimintatavat

3. luokalla oppilas saa käsityksen taiteen monipuolisuudesta.

Tutustutaan joihinkin taiteen lajeihin, esim. maalaustaide, piirustustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka, performanssi, yhteisötaide, ympäristö- ja tilataide, valokuvaus, media- ja videotaide.

Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ajankohtaisia taiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Monilukutaito L4

Tvt osaaminen L5

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

KUVALLINEN TUOTTAMINEN

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

= Ohjataan oppilasta esimerkiksi piirtämään (vahaliitu, grafiittikynä, hiili, huopakynä, kuivapastelli), maalaamaan (vesiväri, nappi- ja pullopeiteväri), kokoamaan kollaaseja sekä rakentelemaan kolmiulotteisesti (kierrätysmateriaali, luonnonmateriaali) ja käyttämään painantamenetelmiä ja teknologiaa.

Kehitetään rakentelun perustaitoja: esim. leikkaaminen, liimaaminen, mittaaminen, viivoittimen käyttäminen.

Ohjataan oppilasta käyttämään välineitä työturvallisuus huomioiden.

Ohjataan oppilasta sekoittamaan pääväreistä välivärit sekä murtamaan värejä. Tutustutaan väriympyrään ja värin valööriin.

Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Itsestä huolehtimisen ja arjen taidot L3

Tvt osaaminen L5

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

= Ohjataan oppilasta pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn.

Ohjataan oppilasta kunnioittamaan omia ja toisten töitä sekä luomaan kannustavaa työilmapiiriä.

Ohjataan oppilaita ratkomaan yhdessä kuvan tekemisessä syntyneitä kysymyksiä ja auttamaan toisiaan.

Kannustetaan oppilasta aktiiviseen kokeiluun sekä kehittämään omia kuvallisia toteutuksia tehtävänantoon.

Ohjataan oppilasta arvostamaan koko prosessia, ei pelkkää lopputulosta.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

ESTEETTINEN, EKOLOGINEN JA EETTINEN ARVOTTAMINEN

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

= Ohjataan oppilasta havaitsemaan, että kuvan vastaanottamiseen vaikuttaa katsojan tausta ja mieltymykset, kulttuuri-identiteetti.

Ohjataan oppilasta huoltamaan työvälineet huolellisesti sekä lajittelemaan tai hyödyntämään uudelleen kuvataiteessa syntyvä jäte.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Monilukutaito L4

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

PAIKALLINEN TEEMA 4. lk MINÄ RIIHIMÄKELÄINEN

Vuosiluokalla 4 opettaja ohjaa oppilaita turvallisiin ja tarkoituksenmukaisiin työskentelytapoihin kuvataidetunneilla sekä tarkoituksenmukaiseen käyttäytymiseen ympäristössä ja kulttuurikohteissa liikuttaessa. Opettaja ohjaa oppilasta arvostamaan omaa kulttuuriympäristöä ja ottamaan huomioon kestävän kehityksen arvot.

Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokalla 4 kuvataiteessa painottuvat tavoitteet T1, T3, T5, T10.

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet ja sisältönosto

S1 Omat kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S3 taiteenmaailmat

Laaja-alainen osaaminen

VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen.

= Havainnoidaan ympäristöä retkeilemällä ulkona esim. aistikävelyllä. Havainnoidaan lähiympäristön rakennuksia, taideteoksia, istutuksia, luontoa.

Ohjataan oppilasta hyödyntämään tietoja ja muistoja Riihimäen historiasta esim. haastattelemalla isovanhempia. Teknologiaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan.

S1 Omat kuvakulttuurit

Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Opetuksen sisältöjä valitaan
ajankohtaisista visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Kiinnitetään huomiota esim.
somekäyttäytymiseen, eri
ympäristöihin ja omiin
kuvakulttuureihin.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Monilukutaito L4

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen.

= Ohjataan oppilasta tarkastelemaan
kuvia eri lähtökohdista. Pohditaan
esim. teoksen suhdetta ympäristöönsä.

Tutustutaan ympäristötaiteeseen ja muihin taidetekoihin, jotka eivät tuota jätettä.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Monilukutaito L4

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

KUVALLINEN TUOTTAMINEN

T5 ohjata oppilasta tavoitteellisten kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa.

= Ohjataan oppilasta pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn. Ohjataan oppilasta omien tavoitteiden kehittämisessä. Ohjataan oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisten työtä sekä luomaan hyvää työilmapiiriä. Ohjataan oppilaita ratkomaan yhdessä kuvan tekemisessä syntyneitä kysymyksiä.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

ESTEETTINEN, EKOLOGINEN JA EETTINEN ARVOTTAMINEN

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

= Keskustellaan kulttuurisesti arvokkaista kohteista esimerkiksi Riihimäellä, Suomessa tai maailmalla.

Harjoitellaan tiedostamaan henkilökohtaisesti merkityksellisiä ympäristöjä ja kuvakulttuureja.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Monilukutaito L4

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys L6

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

PAIKALLINEN TEEMA 5. lk AIKAMATKALLA

Vuosiluokalla 5 opettaja ohjaa oppilaita rohkeaan kuvailmaisuun. Taidehistorian
esimerkkejä esihistoriallisesta taiteesta 1800-luvun taiteeseen hyödynnetään
työskentelyn lähtökohtana ja oman kuvailmaisun rikastajana.

Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokalla 5 kuvataiteessa painottuvat tavoitteet T4, T8 ja T9.

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet ja sisältönosto

S1 Omat kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S3 taiteenmaailmat

Laaja-alainen osaaminen

KUVALLINEN TUOTTAMINEN

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan.

= Harjaannutetaan erilaisia kuvan tekemisen taitoja edelleen käyttämällä monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja välineitä. Rohkaistaan oma-aloitteisuuteen välineiden ja materiaalien valinnassa ja niistä huolehtimisessa.

Opettaja voi hyödyntää pelillisyyttä eri sisällöissä, esim. roolipeli, itse tehdyt lautapelit ja muistipelit.

S3 Taiteen maailmat: Taidehistorian esimerkit

Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys L6

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin.

= Opettaja voi ohjata erilaisiin eläytymisharjoituksiin teosta tarkasteltaessa.
Eri aikakausien taidetta voidaan tarkastella aiheen, esim. ihmisen tai eläimen kuvaamisen tai muun kuvailmaisun piirteen, esim. tekniikan, värin tai syvyysvaikutelman näkökulmasta.

Ohjataan oppilasta löytämään luotettavaa tietoa taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista esimerkiksi museoiden ja taiteilijoiden kotisivuilta sekä kirjallisuudesta.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Monilukutaito L4

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys L6

ESTEETTINEN, EKOLOGINEN JA EETTINEN ARVOTTAMINEN

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan.

= Opettaja voi hyödyntää integraatiota erityisesti historian kanssa eri sisällöissä. Taidehistorian esimerkkejä voidaan käyttää työskentelyn lähtökohtana.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys L6



PAIKALLINEN TEEMA 6. LK MINÄ, FIKTIO JA FAKTA

Vuosiluokalla 6 opettaja ohjaa oppilaita pohtimaan toden ja tarun rajapintaa
kuvissa, joita oppilas kohtaa niin arjessa, mediassa kuin taiteessa.

Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokalla 6 kuvataiteessa painottuvat tavoitteet T1, T6, T7 ja T10.

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet
ja sisältönosto

S1 Omat kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S3 Taiteen maailmat

Laaja-alainen osaaminen

VISUAALINEN HAVAITSEMINEN JA AJATTELU

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

= Tarkastellaan kuinka valittu
havaintoväline ja aistikanava vaikuttavat todellisuuden kuvaamiseen.


S2 Ympäristön kuvakulttuurit; Laajeneva elinpiiri ja medioiden merkitys yhteiskunnassa

Tutustutaan suomalaiseen
muotoiluun. Vieraillaan
mahdollisuuksien mukaan
taidenäyttelyissä ja paikallisissa museoissa sekä tutustutaan lähiympäristön visuaaliseen kulttuuriin kuten lasitaiteeseen.

Tarkastellaan jotain
viestintäkanavaa, esim.
sosiaalinen media, paikallismedia, internet, kadunvarsimainonta, omassa koulussa tapahtuva kuvallinen viestintä tai vaatetus. Näkökulmana voi olla esimerkiksi
mainonta, tuotesijoittelu tai
brändit.

S3 Taiteen maailmat; erilaiset käsitykset taiteesta

Ohjataan pohtimaan taiteen
monimuotoisuutta, esim.
kansanperinne, nykykansantaide,
kokeileva taide, katutaide, omat
kuvakulttuurit kuten kotitaide,
harrastajataide, valokuvat ja
taidemaailma kuten erilaiset taiteenlajit ja teoriat siitä, mitä kutsutaan taiteeksi.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Monilukutaito L4

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

KUVALLINEN TUOTTAMINEN

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.

= Oppilas kokeilee kuvallisia vaikutuskeinoja kuten sommittelu, piste, viiva, pinta, kuvarajaus, muoto, volyymi/massa, liike, suunta, rytmi, väri, valo ja varjo.

Harjoitellaan viestimään kuvia ja sanoja yhdistämällä joko käsin tai tekstinkäsittely-, kuvankäsittely- tai taitto-ohjelmalla.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Monilukutaito L4

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

VISUAALISEN KULTTUURIN TULKINTA

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

= Tarkastellaan sisällön, asiayhteyden ja muodon vaikutusta kuvan tulkintaan.

Tarkastellaan todellisuuden kuvaamista esim. kuvankäsittelyn, uutiskuvan tai kuvituskuvan avulla.

Tarkastellaan kuvan tekemisen motiiveja esimerkiksi vertaillen esihistoriaa ja nykypäivää tai omaa arkea ja taidemaailmaa.

Pohditaan kuvien synnyttämiä ensivaikutelmia ja mielikuvia sekä niiden todellisuuspohjaa.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Monilukutaito L4

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

ESTEETTINEN, EKOLOGINEN JA EETTINEN ARVOTTAMINEN

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

= Ohjataan oppilasta pohtimaan vapautta ja vastuuta ilmaista mielipiteitään sanoin ja kuvin.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Monilukutaito L4

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys L6

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Arviointi 3.-6. lk: Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa 3.-5. luokalle opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä