14.4.4 Matematiikka

Matematiikka, luokat 3-6 / Riihimäki

Tavoitteet joiden tulee toteutua kaikilla vuosiluokilla kaikilla sisältöalueilla

Laaja-alainen osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

Pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

Ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä.

L1, L4

Ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta

L1, L3, L4, L5

Kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

L1, L2, L4, L5

Ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

L1, L4, L5

Ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

L1, L3

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä

L1, L4


3.lk

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelun taidot

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

L1-L6

Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.

Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Luvut ja laskutoimitukset

Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä lukualueella 0-10000

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

Tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin

Opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

L1-L6

Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.

Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskua allekkain

Varmistetaan kertolaskun käsitteen ymmärtäminen

Opitaan kertotaulut 6-9

Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.

Harjoitellaan kertolaskua allekkain yksinumeroisella kertojalla ja varmistetaan sen osaaminen

Varmistetaan jakolaskun käsitteen ymmärtäminen

Harjoitellaan jakamista luvuilla 2-10 ja tutustutaan jakojäännökseen

Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä

Tutustutaan laskujärjestyssopimukseen

Oppilaita ohjataan pyöristämään kokonaislukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Kerto- ja jakolaskuissa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.

Opitaan murtoluvun käsite

Opitaan murtoluvun ja sekaluvun merkitseminen

Algebra

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

L1-L5

Geometria ja mittaaminen

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

Ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä

L1-L6

Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.

Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.

Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja

Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu.

Harjoitellaan yksikönmuunnoksia pituuden ja massan yksiköillä

Harjoitellaan kellonaikojen merkitsemistä ja ajan yksiköitä

Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kuvasta, tekstistä ja taulukosta.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja

L1- L5

Tallennetaan ja esitetään tietoa yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien avulla.

4.lk

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelun taidot

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

L1-L6

Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.

Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Luvut ja laskutoimitukset

Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrystä kymmenjärjestelmästä

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

Tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

Opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

L1-L6

Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.

Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskua allekkain sekä varmistetaan niiden osaaminen

Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.

Harjoitellaan kertolaskua allekkain, ja varmistetaan sen osaaminen

Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.

Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista.

Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä

Hyödynnetään laskujärjestyssopimusta ja opitaan vaiheittain laskua

Oppilaita ohjataan pyöristämään kokonais- ja desimaalilukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite tutustumalla lämpötilan mittaamiseen ja merkitsemiseen

Opitaan murtoluvun ja sekaluvun yhteys

Harjoitellaan samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua eri tilanteissa.

Harjoitellaan murtolukujen laventamista samannimisiksi

Kerto- ja jakolaskuissa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.

Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää

Opitaan desimaalilukujen suuruusvertailua

Harjoitellaan desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua allekkain

Hyödynnetään murtoluvun ja desimaaliluvun välisiä yhteyksiä

Algebra

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

L1-L5

Geometria ja mittaaminen

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

Ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä

L1-L6

Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään

Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.

Harjoitellaan kulmien piirtämistä ja luokittelemista.

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin neljänneksiin.

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.

Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja

Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu.

Harjoitellaan yksikönmuunnoksia pituuden, massan ja tilavuuden yksiköillä

Harjoitellaan ajan yksiköitä ja lyhyen aikavälin laskemista

Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja

L1- L5

Tallennetaan ja esitetään tietoa pylväsdiagrammien ja viivadiagrammien avulla.

Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo

5.lk

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelun taidot

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

L1-L6

Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.

Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Luvut ja laskutoimitukset

Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

Tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

Opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

L1-L6

Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä

Varmistetaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaaminen

Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen

Varmistetaan kertolaskualgoritmin osaaminen

yksi- ja kaksinumeroisella kertojalla

Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.

Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista

Tutkitaan lukujen jaollisuutta ja tutustutaan jaollisuussääntöihin

Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä

Oppilaita ohjataan pyöristämään kokonais- ja desimaalilukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan.

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Harjoitellaan murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua eri tilanteissa

Harjoitellaan murtolukujen supistamista

Kerto- ja jakolaskuissa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.

Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.

Perehdytään prosentin käsitteeseen

Pohjustetaan prosenttiluvun ja –arvon ymmärtämistä

Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

Algebra

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

L1-L5

Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen.

Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla.

Geometria ja mittaaminen

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

Ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä

L1-L6

Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.

Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.

Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen.

Ohjataan oppilaita havaitsemaan kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä

Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.

Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja

Opiskellaan suorakulmion, suunnikkaan ja kolmion piirin ja pinta-alan laskeminen

Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu pinta-alan yksiköiden osalta

Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä

Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

L1-L5

Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.

Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista keskiarvo

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.

6.lk

Sisältöalueet

Tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Ajattelun taidot

Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

L1-L6

Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.

Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Luvut ja laskutoimitukset

Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

Tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

Opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

L1-L6

Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.

Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.

Varmistetaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmien osaaminen

Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen

Varmistetaan kertolaskualgoritmin osaaminen

Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.

Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista

Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan

Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

Harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa

Harjoitellaan murtolukujen kertomista ja jakamista luonnollisella luvulla

Kerto- ja jakolaskuissa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.

Harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla

Harjoitellaan prosenttiluvun ja –arvon laskemista yksinkertaisissa tapauksissa

Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

Algebra

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.

L1-L5

Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla.

Geometria ja mittaaminen

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

Ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä

L1-L6

Ohjataan oppilaita laskemaan mittakaava ja hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.

Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.

Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.

Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä

Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

Ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

L1-L5

Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.

Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista tyyppiarvo.

Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä