Suomen kieli ja kirjallisuus luokat 1 - 2 / Riihimäen kaupunki

Äidinkieli ja kirjallisuus / suomen kieli ja kirjallisuus

1. luokka (7 vvt)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

- Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista.

- Harjoitellaan ryhmäytymistä.

- Harjoitellaan erityisesti kuuntelemista.

- Vuorovaikutustilanteissa kiinnitetään erityistä huomiota hyviin tapoihin.

Luodaan luokkaan rohkaiseva, kannustava ja oppimista tukeva ilmapiiri.

Opastetaan oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintä- tilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin

- Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

- Harjoitellaan, miten toimitaan ja puhutaan erilaisissa tilanteissa.

- Harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa oman puheenvuoron odottamista.

Tuetaan oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjataan häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla.

- Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

- Kannustetaan kertomaan omia juttuja ja tarinoita.

- Kannustetaan osallistumaan keskusteluihin, esityksiin, tapahtumiin.

Ohjataan oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin.

- Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja.

- Harjoitellaan, miten luokassa eri tilanteissa ja erilaisten luokkakavereiden kanssa viestitään.

Laaja-alainen osaaminen: ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet: erilaiset vuorovaikutustilanteet, sanavarasto ja sen kehittyminen, yhteistyötaidot

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan ja innostetaan oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan.

Otetaan lasten vanhemmat mukaan lukemaan opettelun harjoitteluun.

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarastoaan tekstien tarkastelun yhteydessä.

Ohjataan perheet keskustelemaan lapsen kanssa lukuläksyistä ja pohtimaan tekstissä olevia sanoja ja sanontoja.

- Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä: äänne, kirjain, tavu, sana ja virke.

- Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja.

- Kannustetaan itsearviointiin.

- Kannustetaan lapsia lukemaan muille sekä kotona että koulussa.

- Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita.

- Pohditaan sanojen merkityksiä.

- Pohditaan sanavalintoja teksteissä.

- Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa.

- Ohjataan lapsia tarkkailemaan ja pohtimaan, lähiympäristön kieltä ja sanontoja.

- Rohkaistaan lapsia kysymään sanojen ja sanontojen merkityksiä.

Ohjataan oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin.

- Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

- Tehdään havaintoja lähiympäristöstä ja kerrotaan niistä muille.

Kannustetaan oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen.

- Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien sisällöistä ja harjoitellaan tekstien kertomista omin sanoin.

- Tehdään yhteistyötä kodin kanssa luettavan valinnassa.

Laaja-alainen osaaminen: ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot

Arvioinnin kohteet: tekninen lukutaito (äänne, tavu, sana, lause), ymmärtävä lukeminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Rohkaistaan ja innostetaan oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla.

- Harjoitellaan tuottamaan tekstejä.

- Harjoitellaan käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä.

- Harjoitellaan kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kuvien avulla yksin ja ryhmässä.

- Kannustetaan oppilaita jatkamaan kirjoittamista kotona.

Ohjataan oppilasta tuottamaan yksinkertaisia, kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisessa ympäristössä.

- Tutustaan kertomiselle, kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin kielellisiin piirteisiin, esim. ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen.

Opastetaan oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja.

Ohjataan oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen.

Ohjataan oppilasta vähitellen tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia.

- Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi.

- Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjaimien piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja.

- Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.

- Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli ja tavutus.

Laaja-alainen osaaminen: ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet: kertomisen taidot, oikeinkirjoitustaidot, tekstin tuottamisen taidot sana- ja lausetasolla

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Kannustetaan oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta.

Ohjataan tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä.

Autetaan huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen.

- Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen.

- Tehdään yhteistyötä Riihimäen kaupunginkirjaston ja lähiseudun kulttuurintuottajien kanssa.

Innostetaan oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta.

Innostetaan oppilasta valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan.

Ohjataan oppilaita kirjaston käyttöön

- Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen.

- Tutustutaan kuunnellen monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä.

- Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön.

- Ohjataan huoltajia tukemaan oppilaan lukuharrastusta.

Ohjataan oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta.

Tutustutetaan oppilas joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi.

Kannustetaan oppilasta tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa.

- Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja.

- Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.

- Tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin.

- Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.

Laaja-alainen osaaminen: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet: kielitietoisuus, lukuinnostus, osallistuminen kulttuuriprojekteihin

2. luokka (7 vvt)

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

- Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja kertomista.

- Rohkaistaan kertomaan omia ajatuksia, mielipiteitä sekä omia tarinoita.

- Harjoitellaan erityisesti kuuntelemista.

- Vuorovaikutustilanteissa kiinnitetään huomiota hyviin tapoihin.

Opastetaan oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin.

- Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

- Harjoitellaan hoitamaan asioita itsenäisesti.

- Harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa oman puheenvuoron odottamista.

Tuetaan oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan.

Ohjataan häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla.

- Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.

- Kannustetaan luomaan omia näytelmiä ja esittämään niitä muille.

- Rohkaistaan ottamaan puheenvuoro.

- Kannustetaan esiintymään yhteisissä tilaisuuksissa.

Ohjataan oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin.

- Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja.

- Tutustutaan median tapaan viestiä.

- Kannustetaan oppilasta kohtaamaan ihmisiä erityyppisissä tilanteissa.

Laaja-alainen osaaminen: ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Arvioinnin kohteet: vuorovaikutustilanteissa toimiminen, yhteistyötaidot

Tekstien tulkitseminen

Tavoitteet

Sisällöt

Ohjataan ja innostetaan oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa.

Autetaan oppilasta tarkkailemaan omaa lukemistaan.

- Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä: virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva.

- Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita.

- Kannustetaan oppilasta lukemaan myös ääneen eri tilanteissa.

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarastoaan tekstien tarkastelun yhteydessä.

- Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita.

- Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa.

- Pohditaan sanontojen merkityksiä sekä sanavalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa.

- Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä.

- Opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä: päähenkilö, tapahtumapaikka, tapahtuma-aika ja juoni.

- Ohjataan oppilasta valitsemaan itselleen sopivaa luettavaa.

Ohjataan oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin.

- Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille.

- Harjoitellaan eri menetelmin hankitun tiedon käyttämistä.

Kannustetaan oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä.

Tarjotaan mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen.

- Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien sisällöistä ja harjoitellaan tekstien kertomista omin sanoin.

- Luetaan ja kuunnellaan tekstejä.

Laaja-alainen osaaminen: ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet: tekninen ja ymmärtävä lukeminen, sana- ja käsitevarasto, tiedonhankkiminen

Tekstien tuottaminen

Tavoitteet

Sisällöt

Rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla.

- Harjoitellaan tuottamaan tekstejä myös yhdessä.

- Harjoitellaan käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä.

- Harjoitellaan kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja ryhmässä.

Ohjataan oppilasta tuottamaan yksinkertaisia, kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisessa ympäristössä

- Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä.

- Tutustutaan internetin käyttötapoihin ja
-sääntöihin.

Opastetaan oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja.

Ohjataan oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen.

Ohjataan oppilasta tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia.

- Harjoitellaan tekstin suunnittelua.

- Tuetaan isojen ja pienten tekstauskirjaimien piirtämistä sekä niillä kirjoittamista sekä opetellaan näppäintaitoja.

- Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia (virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä).

Laaja-alainen osaaminen: ajattelu ja oppimaan oppiminen, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet: tekstin tuottamisen taidot, oikeinkirjoituksen perusasiat, näppäintaidot

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Tavoitteet

Sisällöt

Kannustetaan oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta.

Ohjataan oppilasta tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä.

Autetaan oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen.

- Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun kieleen lukien.

- Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin.

- Tehdään yhteistyötä Riihimäen kaupunginkirjaston ja lähiseudun kulttuurintuottajien kanssa.

Innostetaan oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa.

Innostetaan oppilasta kehittämään lukuharrastustaan.

Ohjataan oppilaita kirjaston käyttöön.

- Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen.

- Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa.

- Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön.

Ohjataan oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta.

Tutustutetaan oppilas joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostetaan niiden käyttäjäksi.

Kannustetaan tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa.

- Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja.

- Leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.

- Tutustutaan lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä.

- Tutustutaan juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin.

- Osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.

Laaja-alainen osaaminen: kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, -osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet: kielitietoisuus, lukuinnostus, osallistuminen kulttuuriprojekteihinKommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä