Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Ev.lut. uskonto 3-6

Opetuksen tavoite:

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu Vanhan testamentin kertomuksiin ja keskeisiin opetuksiin.

Oppilas tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin.

Oppilas perehtyy varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymisessä maailmanuskonnoksi.

Oppilas tuntee Raamatun perusrakenteen ja merkityksen kristinuskon opin lähteenä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Opetuksen tavoite:

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas ymmärtää juhlan ja arjen vuorottelun kirkkovuodessa.

Oppilas tietää rukouksen merkityksen.

Oppilas tutustuu kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

Oppilas osaa nimetä sakramentit.

Oppilas perehtyy seurakunnan toimintaan.

Oppilas osaa nimetä keskeisimpiä rukouksia.

Oppilas syventyy elämänkaaren kristillisiin rituaaleihin.

Oppilas syventyy kirkkoarkkitehtuuriin ja sen symboliikkaan.

Oppilas ymmärtää sakramenttien merkityksen.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen,

uskonnon monilukutaito

Opetuksen tavoite:

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu uskonnollisen kielen erityispiirteisiin ja vertauskuvallisuuteen.

Oppilas tutustuu uskonnollisen kielen erityispiirteisiin ja vertauskuvallisuuteen.

Ei tavoitteena.

Oppilas tiedostaa, että Raamatussa on erilaisia kirjallisuudenlajeja ja ymmärtää Raamatun kielen vertauskuvallisuutta.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskonnon kielen ja symbolien analysointi

Opetuksen tavoite:

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä.

Oppilas opettelee etsimään tietoa monipuolisia lähteitä käyttäen.

Oppilas harjoittelee kuvan lukemista erilaisista lähteistä. Oppilas löytää Raamatusta tarvitsemansa Raamatun kohdan.

Oppilas harjoittelee tunnistamaan uskontoihin liittyvää uutisointia ja tutustuu ajankohtaisiin uskontoon liittyviin aiheisiin mediassa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussa

Opetuksen tavoite:

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Hyvän osaamisen kuvau 6. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä.

Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Ei tavoitteena.

Ei tavoitteena.

Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita.

Oppilas tuntee pääpiirteittäin kirkkojen jakaantumisen ja reformaation vaiheita. Oppilas perehtyy Euroopan uskonnolliseen nykytilaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, 2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tietoa

Opetuksen tavoite:

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin.

Ei tavoitteena.

Oppilas tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteisiin.

Oppilas tunnistaa juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviä piirteitä.

Ei tavoitteena.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskontoa ja kulttuuria koskeva tieto

Opetuksen tavoite:

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilaalla on mahdollisuuksien mukaan tilaisuus vierailla pyhäköissä ja osallistua uskonnollisia elementtejä sisältäviin tilanteisiin.

Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa yhdistää sen kirkkorakennukseen.

Oppilaalla on mahdollisuuksien mukaan tilaisuus vierailla pyhäköissä ja osallistua uskonnollisia elementtejä sisältäviin tilanteisiin.

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen luterilaisuuden sakramentteihin.

Oppilaalla on mahdollisuuksien mukaan tilaisuus vierailla pyhäköissä ja osallistua uskonnollisia elementtejä sisältäviin tilanteisiin.

Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskonnoissa ja tiedostaa itselleen pyhiä asioita.

Oppilaalla on mahdollisuuksien mukaan tilaisuus vierailla pyhäköissä ja osallistua uskonnollisia elementtejä sisältäviin tilanteisiin.

Oppilas tietää, kuinka erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa toimitaan.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Uskonnon monilukutaito

Opetuksen tavoite:

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu Vanhan testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen. Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista valittujen kertomusten avulla.

Oppilas tutustuu Uuden testamentin keskeiseen eettiseen opetukseen. Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista valittujen kertomusten avulla.


Oppilas pohtii eettisiä kysymyksiä Raamatun keskeisten opetusten pohjalta.

Oppilas perehtyy uskontoja ja katsomuksia yhdistäviin eettisiin periaatteisiin ja osaa tunnistaa niitä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Etiikkaa koskeva tieto

Opetuksen tavoite:

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

Oppilas tutustuu ikätasoonsa sopivalla tavalla lastenoikeuksiin ja niiden toteutumiseen maailmassa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ihmisoikeusetiikka

Opetuksen tavoite:

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja

Oppilasta ohjataan arvioimaan tekemiään valintoja

Oppilas tietää arvo –käsitteen ja osaa yhdistää sen omaan ajatteluunsa.

Oppilasta ohjataan pohtimaan elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla.

Oppilasta ohjataan pohtimaan elämänkysymyksiinsä liittyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L3, L4

SArvioinnin kohteet oppiaineessa

Eettinen pohdinta

Opetuksen tavoite:

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

Oppilas harjoittelee keskustelemaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.

Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoittelee perustelemaan omia näkemyksiään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L6, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot

Opetuksen tavoite:

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa:

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

-

Evankelisluterilaisen uskonnon tavoitteisiin liittyvät sisällöt vuosiluokilla 3-6

S1

3lk

4lk

5lk

6lk

Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta.

Opetuksessa perehdytään Jeesukseen elämään, opetukseen ja merkitykseen kristinuskossa.

Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi.

Tutustutaan Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja Mikael Agricola merkitykseen uskonnon uudistajina.

Tarkastellaan kristinuskon näkymistä populaarikulttuurissa.

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena.

Opetuksessa syvennetään tietoja elämänkaaren kristillisistä rituaaleista, sekä niihin liittyvästä moninaisesta tapakulttuurista.

Tutustutaan syvällisemmin kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan.

Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta.

3-6lk

Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

S2

3lk

4lk

5lk

6lk

Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin.

Tarkastellaan uskonnottomuutta.

Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt.

Tutustutaan alustavasti juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä uskonnoissa.

Opetuksessa tutkitaan Suomen ja Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta.

Tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

Tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

Tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.

S3

3lk

4lk

5lk

6lk

Kristinuskon tärkeimmistä eettisistä ohjeista tarkastellaan Kultaista sääntöä ja Kymmentä käskyä.

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta testamentista valittujen kertomusten avulla.

Kristinuskon tärkeimmistä eettisistä ohjeista tarkastellaan rakkauden kaksoiskäskyä.

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta testamentista valittujen kertomusten avulla.

Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa.

Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeänä sisältönä on myös luonnon vaaliminen.

3-6lk

Tärkeitä sisältöjä ovat ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä