KUVATAIDE

Kuvataide (8-9 lk, 2 vvt)


Tavoitteet
Valinnainen kuvataide syventää ja laajentaa kaikille yhteisen kuvataiteen oppimäärän sisältöjä.

Kuvataide ohjaa oppilasta aktiiviseen ympäristön, taiteen ja visuaalisen kulttuurin havainnoimiseen, sekä soveltamaan erilaisia kuvailmaisun tapoja ja teknologioita omassa kuvallisessa työskentelyssään. Oppilasta kannustetaan ilmaisemaan kuvakulttuuriin liittyviä havaintojaan, ajatuksiaan ja tunteitaan, sekä rohkaistaan keskustelemaan niistä ennakkoluulottomasti perustellen. Oppilas harjaantuu soveltamaan erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä. Hän ymmärtää taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle. Oppilas tutustuu erilaisiin tapoihin kokea, ymmärtää, tuottaa ja tulkita taidetta sekä muuta visuaalista kultuuria. Hän tiedostaa taiteen, ympäristön ja visuaalisen kulttuurin ilmentämiä arvoja. Oppilas huomoi omassa kuvailmaisussaan kulttuurisen moninaisuuden ja edistää kestävän kehityksen päämääriä.

Kuvataide innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisilla ilmaisutavoilla ja -välineillä monipuolisissa oppimisympäristöissä. Oppilasta kannustetaan soveltamaan työskentelyssään nykytaiteen mahdollisuuksia, jolloin hänen kuvallinen työskentelynsä monipuolistuu. Työskentely on ongelmakeskeistä, tutkivaa, kokeilevaa sekä itsenäistä ja yhteistoiminnallista. Oppilas saa kokemuksia kuvallisen viestinnän ja visuaalisen vaikuttamisen toteuttamisesta kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella.


Sisällöt vuosiluokalla 8

AJANKOHTAINEN KUVA

Kuvallisen työskentelyn lähtökohtana ovat oman aikamme tuottamat kuvat eli ympäristömme kuvakulttuuri ja taiteen maailman kuvat. Sisältöjä valitaan monipuolisesti visuaalisen median ja kuvataiteen kentältä huomioiden sekä globaalisuus, että kuvan erilaiset tehtävät yhteiskunnassa.
  • Työskentely on teemoitettua. Kuvallista ilmiötä/aihetta lähestytään useilla erilaisilla tavoitteilla, ilmaisutavoilla, tekniikoilla ja välineillä: piirtäen, maalaten, rakennellen, muotoillen, valokuvaten, koostaen, muuntaen, kuvaillen, analysoiden. Sisällölliset lähestymistavat lainataan nykytaiteen merkityksistä.
  • Oppilaan työskentely on pitkäjänteistä. Se perustuu kokeilevuuteen, luovaan ongelmanratkaisuun, suunnitelmallisuuteen sekä kuvallisen tiedon saavuttamiseen. Kurssin aikana oppilas toteuttaa monipuolisen, erilaisilla työtavoilla, välineillä ja ilmaisutavoilla toteutetun teossarjan ja portfolion.

Sisällöt vuosiluokalla 9

VISUAALINEN YMPÄRISTÖ

Kuvallisen työskentelyn lähtökohtana on arkisen ympäristömme visuaalisuuden toteuttaminen omien kuvakulttuurien kautta. Sisältöjä valitaan rakennetusta ja muotoillusta ympäristöstä, luonnosta sekä digitaalisesta ympäristöstä.

  • Työskentely perehdyttää visuaaliseen suunnitteluprosessiin ja toteutukseen. Sen aikana toteutetaan erilaisia kouluympäristöön tai sen ulkopuolelle sijoittuvia, projektiluonteisia teoksia, sekä tilaajalähtöisiä, että oppilaiden omien kuvakulttuurien synnyttämiä. Teossuunnittelu painottaa innovatiivisuutta sekä teoksen sijoituspaikan luonteen/hengen huomioimista.
  • Oppilaan rooli on aktiivinen ja vastuullinen. Pienryhmätyöskentely nostaa esille erilaiset vahvuudet ja harjaannuttaa tiimityötaitoja. Oppilas osallistuu aktiiviseti teoksen työtilaukseen ja saa kokemuksia yrittäjyydestä, omien ideoiden markkinoinnista sekä visuaalisen alan ammattimaisesta toiminnasta.


LYHYTKURSSIT

MÖYKYSTÄ MUOTOON
Laajuus 1 vvt
Vuosiluokka 8 lk

Kurssilla muotoillaan keraamisia tuotteita, pienoisveistoksia sekä käyttö- ja koriste-esineitä. Teosten suunnittelussa ja toteutuksessa tutustutaan erilaisiin savilaatuihin, muotoilutapoihin ja koristelutekniikoihin. Oppimiseen sisältyy tiedonhakua ja tuotesuunnitteluprosessin hallintaa, mutta pääpaino on työskentelyssä, oikeiden työtapojen ja hienomotoristen taitojen harjaannuttamisessa sekä onnistumisen elämysten saavuttamisessa.

PIKSELEISTÄ VALOKUVAKSI
Laajuus 1 vvt
Vuosiluokka 9 lk

Kurssilla opiskellaan digitaalisen valokuvauksen perusteita, kameran käyttöä ja säätöjä, kuvankäsittelyä sekä digitaalisten kuvateosten julkaisun etikettiä. Oppimiseen sisältyy valokuvan genreihin tutustumista, valokuvauksen historiaa sekä tiedonhakua. Kurssin aikana oppilas toteuttaa valokuvataiteellisen teossarjan, joka toteutetaan digitaalisena julkaisuna tai tulosteena.
...................................................................................................................................................................................................

Kuvataiteen oppimisympäristöt ja työtavat
Oppimisympäristöt ja työtavat innostavat monipuoliseen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttämiseen sekä niiden luovaan soveltamiseen. Oppimisilmapiiri on kannustava, vuorovaikutteinen ja rohkaisee omaperäiseen itseilmaisuun. Pedagogiikka tukee pitkäjänteistä ja työpajamaista työtapaa, joka tapahtuu itsenäisesti työskennellen sekä ryhmätöinä. Oppiminen tapahtuu sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Oppimisessa hyödynnetään monipuolisesti verkko- ja mediaympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia, taiteidenvälisyyttä sekä koulun ulkopuolisia projekteja.

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa
Oppilaan sosiaaliset, psyykkiset ja motoriset lähtökohdat ja taidot huomioidaan. Kuvataideoppiminen tukee nuoren identiteetin rakentumista, yhteisöllistä osallisuutta ja psyykkistä hyvinvointia.
Opetuksessa huomioidaan yksilöllisen ohjauksen ja tuen tarpeet. Opetusta voidaan eriyttää valitsemalla soveltuvat ilmaisukeinot, työtavat ja oppimisympäristöt. Kuvataide antaa oppilaalle monipuolisia valmiuksia perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.
.........................................................................................................................................................................................

Arvioinnin kohteet valinnaisessa kuvataiteessa

• Kuvailmaisun taitojen ja materiaalitietoisuuden syventäminen
Oppilas käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan. Hän tiedostaa ja toimii näiden valintojen ekologiset vaikutukset huomioon ottaen.

• Kulttuuristen kuvailmaisu- ja tulkintatapojen soveltaminen
Oppilas soveltaa kulttuurisesti erilaisia kuvailmaisun tapoja omassa työskentelyssään. Hän käyttää sujuvasti erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä. Oppilas hallitsee tutkivan lähestymistavan käyttämisen sekä itsenäisessä, että ryhmätyöskentelyssä. Kuvailmaisu- ja tulkintaosaaminen huomioidaan erityisesti 8-luokan kurssissa.

• Visuaalisen kulttuurin merkityksen tarkasteleminen
Oppilas osaa keskustella taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksistä sekä tuntee erilaisia taidekäsityksiä. Oppilas haluaa vaikuttaa ympäristönsä laatuun ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin. Hän osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.

• Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen
Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hän osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja.

• Yhteistyöprojektien suunnittelu ja toteuttaminen
Oppilas osaa työskennellä erilaisissa ryhmissä, sekä tuntitilanteissa että niiden ulkopuolisissa kuvataideprojekteissa. Hän toimii tavoitteellisesti ja joustavasti sekä kantaa osaltaan vastuun ryhmätyöskentelyn tuloksista. Projektiosaamisen arviointi huomioidaan erityisesti 9-luokan kurssissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä