LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

- Opetussuunnitelma pyrkii noudattamaan kuntastrategian painotuksia.

- Oppimiskäsitystä prosessoidaan vuosittain mm. koulutuksen, johtamisen, työnohjauksen, kehityskeskustelujen sekä jatko- ja täydennyskoulutuksen kautta.

- Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan lukuvuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä ja arvioidaan laajemman arviointikyselyn avulla (joka toinen vuosi).

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille[1]. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta.


[1] Perusopetuslaki 4 § 1 mom.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä