Draama

Draama

Draama 1 (8.lk, 2 vvt)

Tavoitteet

 • Draama 1:ssä draamaopiskelu painottuu osallistavan teatterin tekemiseen.
 • Oppilas oppii työskentelemään draamatunneilla itsenäisesti, pareittain, pienryhmässä ja suuressa ryhmässä sekä
 • kehittää verbaalista ja nonverbaalista ilmaisua.
 • rohkaistuu tekemään aloitteita ja tuottamaan ideoita draamaan.
 • harjoittelee improvisaation taitoja.
 • harjoittelee rentoutumista.
 • kehittää kehonhallintaa ja luovaa liikeilmaisua.
 • harjoittelee epäonnistumisen sietämistä.
 • oppii vastaanottamaan ja antamaan palautetta draamatunnilla.
 • kokeilee erilaisia draamahahmoja ja esiintymistyylejä.
 • perehtyy tekstianalyysiin ja arvioi omaa draamalukutaitoa.
 • kokeilee osallistavaa ja esittävää draamaa.

Sisällöt

 • orientointi ja draamasopimus
 • tutustumisharjoitukset
 • improvisaatio
 • liikeilmaisu
 • prosessidraama
 • foorumteatteri
 • näytelmän / elokuvan katsominen ja analysoiminen

Työtavat

 • keskustelu, toiminta itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä
 • nimi- ja tutustumisleikit
 • kontakti- ja assosiaatioharjoitukset
 • tarinankerronta esineen, kuvan tms. pohjalta
 • statusharjoitukset
 • prosessidraaman ja foorumteatterin omat työtavat
 • reportaasi, tarinan jatkaminen, hetken merkitseminen
 • oppimispäiväkirja
 • video-ja äänidokumentti
 • kirjoitettu ja suullinen palaute

Arviointi

 • Oppilaan osaamista arvioitaessa painotetaan hänen osallistumistaan ja paneutumistaan oppitunneilla tehtyihin harjoituksiin sekä kykyään pari- ja ryhmätyöskentelyyn.
 • Oppilas reflektoi omaa draamatyöskentelyään: itsearviointi ja toveriarviointi.
 • Opettajan tekemä arviointi: draamataidot, esiintymistaidot.

Draama 2 (9 lk, 2 vvt)


Tavoitteet

 • Draama 2:ssa draamaopetus painottuu esittävän teatterin tekemiseen ja draama 1 tavoitteita syventäen oppilas
 • oppii työskentelemään draama tunneilla itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä.
 • kehittää verbaalista ja nonverbaalista ilmaisua.
 • rohkaistuu tekemään alotteita ja tuottamaan ideoita draamaan.
 • harjoittelee improvisaatiota ja epäonnistumisen sietämistä
 • oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta draamatunnilla.
 • kokeilee erilaisia rooleja ja esitystyylejä.
 • kehittää kehonhallintaa ja luovaa liikeilmaisua, tutustuu luovan tanssin peruselementteihin.
 • syventää tekstianalyysitaitojaan
 • syventää roolihenkilön analysointitaitojaan
 • pystyy sitoutumaan yhteiseen fiktioon draamaprosessin ajaksi.
 • osaa rakentaa fiktion yhdessä muiden kanssa.
 • ymmärtää valoilmaisun, lavastuksen, puvustuksen ja musiikin merkityksen esityksen estetiikkaan.
 • saa kokemuksen esityksen valmistamisesta ja esittämisestä yleisölle.

Sisällöt

 • orientointi ja draamasopimus
 • virittäytyminen
 • improvisaatio; kontakti-improvisaatio
 • dramaturgia, draaman kaari
 • näytelmän / elokuvan / tanssiteatterin seuraaminen ja analysointi
 • liikeilmaisu, luova tanssi, liikemateriaalin kasvattaminen
 • draamallisen esityksen toteuttaminen ryhmässä
 • tutustuminen valoilmaisuun, lavasteisiin, puvustukseen ja musiikin käyttöön draamassa
 • prosessi- ja foorumteatteri
 • tutustumiskäynti ammattiteatteriin
 • arviointi

Työtavat

 • keskustelu
 • toiminta itsenäisesti, pareittain ja ryhmänä
 • pelit ja leikit
 • kontakti- ja assosiaatioharjoitukset
 • statusharjoitukset
 • tarinan jatkaminen
 • tanssin peruselementteihin liittyvät harjoitukset: tila, aika, voima, virtaus
 • prosessidraaman, foorumteatterin ja työpajateatterin työtavat
 • video- ja äänidokumentti
 • kirjoitettu ja suullinen palaute

Arviointi

 • Oppilaan osaamista arvioitaessa painotetaan hänen osallistumistaan ja paneutumistaan tunneilla tehtyihin harjoituksiin sekä kykyään pari- ja ryhmätyöskentelyyn.
 • Arvioitaessa otetaan huomioon oppilaan kyky kannatella ja innostaa muita ryhmän jäseniä.
 • Oppilas reflektoi omaa draamatyöskentelyään: itsearviointi ja toveriarviointi.
 • Opettajan tekemä arviointi: draama-, ryhmä- ja esiintymistaidot.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä