7.4.2 Erityisen tuen päätös

Kunnan OPS-sisältö

Erityisen tuen päätöksen tekeminen Toivakan kunnassa

  • sivitystoimenjohtaja tekee pedagogisen selvityksen pohjalta erityisen tuen päätöksen
  • päätös tehdään, vaikka huoltajat eivät saavu kuulemistilaisuuteen
  • päätös on valituskelpoinen
  • tuen tarpeellisuuden tarkistaa erityisopettaja sekä luokan- tai aineenopettaja.
  • erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa 2. vuosiluokan jälkeen sekä ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä
  • mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös
  • mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tuen lopettamisesta tehdään päätös
  • tämän jälkeen oppilas siirtyy tehostettuun tukeen


Päätöksen teon prosessi on kuvattu tarkemmin valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti[1]. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen[2]. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla[3]. Päätös on aina perusteltava[4]. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten[5]. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä[6]. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea.


[1]Hallintolaki (434/2003)

[2] Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

[3] Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 § ja perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010)

[4] Hallintolaki 45 § 1mom.

[5] Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)

[6] Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.