6.2 Arvioinnin yleiset periaatteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Arvioinnissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita jokaisella vuosiluokalla.

Arviointi on yhdenvertaista

Arviointi perustuu kaikilla vuosiluokilla oppilaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Vuosiluokkien 1–8 päätteeksi annetun lukuvuosiarvioinnin ja perusopetuksen päättöarvioinnin tulee perustua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyihin tavoitteisiin. Jokaisen oppilaan tulee saada tietää, mitä on tarkoitus oppia ja miten oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan. Päättöarvosanat muodostetaan valtakunnallisesti yhdenvertaisin perustein.

Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta

Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä. Tämä edellyttää vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä sekä palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Arvioinnin toteuttamiseen liittyy oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja kannustaminen.
Arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä koulussa että kotien kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä. Oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin. 

Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista

Arviointikäytänteet on suunniteltava johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja varmistettava arviointiperiaatteiden yhtenäisyys koulussa. Arviointia toteutetaan sekä lukuvuoden aikana että sen päättyessä. Arvioinnin tulee kohdistua vain siihen, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi. Opettaja toteuttaa arvioinnin näyttöihin perustuen.

Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Arvioinnin avulla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Arviointi toimii myös tärkeänä välineenä oppilaan mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. Opettajien yhteistyö kouluyhteisössä on välttämätöntä arvioinnin johdonmukaisuuden toteutumiseksi.

Arviointi on monipuolista

Oppilaiden oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Monipuolinen arviointi perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöihin. Opettaja valitsee arviointimenetelmät arvioinnin tehtävien ja oppiaineen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilaalle tulee tarjota mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan ja osaamistaan eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin. Arviointimenetelmien valinnassa on otettava huomioon, että vain yhden arviointimenetelmän avulla ei voida arvioida kaikkia oppiaineille asetettuja tavoitteita.

Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin

Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin oppiaineiden tavoitteisiin. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin.

Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, oppiaineiden tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit on laadittu eri vuosiluokkien päätteeksi annettavaan arviointiin ja päättöarviointiin. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason.
Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, hänen suorituksiaan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän yhteisiin tavoitteisiin edellä mainittuja arviointikriteerejä käyttäen.
Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Osaamisen tason määrittelyssä ei käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä. Oppimäärä yksilöllistetään vasta, kun oppilas ei tuetustikaan näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa.
Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa toiminta-alueittain määriteltyihin tavoitteisiin.

Jos oppilas on opiskellut oppimissuunnitelmassa määriteltyjen oppiaineen erityisten painoalueiden mukaisesti, hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteereitä käyttäen.

Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset

Arviointikäytänteet suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä otetaan huomioon ja huolehditaan siitä, ettei osaamisen osoittamiselle ole esteitä.
Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Oppimisen tuen tarpeet sekä muut osaamisen osoittamista vaikeuttavat syyt tulee ottaa arviointikäytänteissä huomioon siten, että oppilaalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa.
Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaidon taso koulun opetuskielessä sekä arvioinnin kohteena olevan oppiaineen tiedonalan kielessä.


9 Perusopetuslaki 22 § 1 mom.
6
7 Perusopetusasetus 10 § 1 mom. 8 Perusopetusasetus 13 § 2 mom.
5

Toivakkalainen OPS-ratkaisu PÄIVITYS


"Arvioin sitä mitä opetan ja opetan sitä mitä arvioin"

Arvioinnilla lisätään oppimisprosessien läpinäkyvyyttä, mahdollistetaan osaamisen osoittaminen eri tavoin ja kannustetaan opiskelua, vakiinnutetaan oppimisen tavoitteisiin ja kriteereihin perustuvaa arviointia sekä yhdessä rehtorin kanssa lisätään tavoitteita ja kriteerejä koskevaa tietämystä myös oppilaiden sekä huoltajien keskuudessa. Formatiivinen arviointi ja palautteen antaminen oppilaalle ovat osa arjen koulutyötä.
Oppilaiden itse- ja vertaispalautetaitojen kehittymistä tuetaan jatkuvasti antamalla ja vastaanottamalla palautetta positiivisessa ja rakentavassa hengessä oppimistavoitteiden suuntaisesti.

Oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin, ei toisiin oppilaisiin.
 

Opintojen aikainen arviointi

Arviointi lukuvuoden aikana oppimista tukevaa (formatiivinen arviointi, laadullista ja kuvailevaa)

Osaamisen arviointi lukuvuoden päättyessä (summatiivinen)

Formatiivinen arviointi on opetuksen aikaista motivoivaa ja ohjaavaa arviointia, johon liittyy oppilaan työskentelyn seuraaminen ja välitön, toimintaa ohjaava palaute.

Summatiivisessa arvioinnissa kiteytetään osaamisen lopullinen taso, pohjana formatiivinen arviointi, edistymisen näkyväksi tekeminen. Arviointimuotona esim. lukuvuositodistus

Työskentelytaitojen jaottelu laaja-alaisena osaamisena 

- itsenäinen työskentely (L3, L6)
- yhteistyökyky (L2, L6, L7)
- työskentelyn aloittaminen, suunnittelu ja loppuunsaattaminen (L1, L4, L6)
- työskentelytapojen valinta (L1, L4, L5, L6)
- itse- ja vertaisarviointi (L1, L2, L7)
- työn/ työskentelyn dokumentointi (L4, L5)
- kotitehtävistä huolehtiminen (L3, L4)

Lukuvuoden aikana osoitetut työskentelytaidot

Työskentelyn formatiivinen arviointi on pohjana summatiiviselle arvioinnille, jossa huomioidaan lukuvuoden aikana osoitetut työskentelytaidot.
Työskentelytaidot arvioidaan osana oppiaineiden arviointeja.

Oppimisen, edistymisen ja osaamisen tason arviointitapoja

arjen vuorovaikutuksessa tapahtuva arviointi
esim
- motivoiva, rohkaiseva jatkuva palaute
- arvioivat keskustelut
- yhdessä pohtiminen turvallisessa ilmapiirissä
- itsearvioinnin kehittäminen
 (taito toimia vastuullisesti parhaansa yrittäen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida työskentelytaitojaan)
- vertaispalaute
 (vertaisten kanssa palautteenantaminen, vuorovaikutukseen kykeneminen)

teoriatuntemusta vaativat arviointitavat
- diagnostinen lähtötason arviointi (esim. testit)
- monipuoliset havainnot, havaintojen dokumentointi ja reflektointi

summatiivinen arviointi
- suulliset ja kirjalliset kokeet ja testit yksin tai pareittain, kirjallisesti tai suullisesti
- portfolio
- arviointikansio
- kirjoitelma
- koko kehittymisprosessin arviointi

Osaamisen taso lukuvuoden lopussa

- arviointi perustuu opetussuunnitelmaperusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman tavoitteisiin (T)
- 2., 6. ja 9.-luokkien kansalliset arviointikriteerit

Päättöarviointi

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä