Kotitalous

T-valinnaisen kotitalouden tavoitteet vuosiluokalla 8

Käytännön toimintataidot

T1 Ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T2 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T3 Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4 Ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 Ohjata ja motivoida oppilasta toiminaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

T6 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T7 Aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T9 Kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tiedonhallintataidot

T10 Kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

T11 Harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä.
L4 Monilukutaito

T12 Ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T13 Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T-valinnaisen kotitalouden sisällöt vuosiluokalla 8

Valinnaisen kotitalouden vuosiluokan 8 ja 9 (T-valinnainen, kahden vuoden valinta) syventävien ja soveltavien opintojen opiskelu perustuu itsenäiseen ja ryhmässä työskentelyyn, käytännön toimintaan ja käden taitojen sekä arjen hallintataitojen kehittämiseen.

Valinnaisessa opinnoissa syvennetään ja sovelletaan yhteisen oppimäärän aikana opiskeltuja tietoja ja -taitoja sekä kehitetään käytännön toimintataitoja, yhteistyötaitoja, sekä suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja. Sisältöalueet ja tehtävät vaihtelevat paikallisten olosuhteiden ja koulukohtaisten painotusten mukaisesti.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

S1 Vuosiluokkien 8 ja 9 valinnaisen kotitalouden opintojen käytännön työskentelyssä teoria ja käytännön toiminta kietoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Käytännön toimintaan kuuluu ruokaosamiseen ja ruokakulttuuriin sekä ruokavalintoihin liittyvä kokemuksellinen ja toiminnallinen elintarviketietoa syventävä ja elintarvikkeiden aistittaviin ominaisuuksiin sekä erityyppisiin ruokailutilanteisiin liittyvä työskentely. Kansallinen ruokakulttuuri, erityisruokavaliot sekä vuotuinen juhla- ja tapakulttuuri laajentavat ruokaosaamisen ja ruokakulttuurin tietoja ja taitoja. Ravitsemus, terveellisyys ja ruokaturvallisuus sekä aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet voivat kuulua sisältöihin. Työskentelyssä käytetään kotitalouskoneita ja -laitteita, mikä harjaannuttaa pohtimaan mm. työturvallisuutta ja ergonomiaa.

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

S2 Sisältöihin voivat kuulua: yhdessä eläminen ja asumistaidot, kodinhoitoon liittyvät käytännön työt, pintojen hoito ja tekstiilihuolto tarkoituksenmukaisin laittein ja välinein sekä työtavoin työturvallisuus huomioiden. Toiminnallinen ja kokemuksellinen työskentely kehittää vastuullisuutta, tasapuolisuutta ja taloudellisuutta sekä ympäristötietoisuutta ja johdattaa arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

S3 Sisältöihin voivat kuulua kotitalouden käytännön tilanteisiin liittyvät kuluttajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet, suunnittelu- ja hankintataidot sekä talousosaaminen. Kuluttaja- ja talousosaamisen sisältöalueina voivat olla koneiden ja laitteiden hankinta ja vertailu, rahankäytön suunnittelu sekä median ja teknologian käyttö arjen työvälineenä. Oppimistilanteet harjaannuttavat ajattelua sekä ohjaavat rahankäytön ja palveluiden pohdintaan mahdollisuuksien mukaan esim. tvt-laitteita hyödyntäen.

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristön valinta mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen käytännön työskentely ja toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä käytännön työskentely ja työskentelyn arviointi. Oppimisympäristöinä voidaan hyödyntää luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja.

Työtavat

Työtavat edistävä tietojen, käytännön toimintataitojen ja toimintavalmiuksien kehittymistä sekä työturvallisuutta.Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen tapa tehdä työtä ja mahdollisuus oppia epäonnistumisista ovat osa työturvallisuutta. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.

Tuki ja ohjaus

Kotitalous-oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen harjaannuttaminen ja lisääntyminen sekä oman työskentelyn kehittäminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja taito- ja tietoperustaiseksi.

Tuki ja ohjaus voi keskittyä mm.:käytännön toimintataitojen harjoitteluun, yhteistyö- ja vuorovaitutustaitoihin tai tiedon hallintataitoihin. Tukimuotoina voivat olla: kuvalliset ohjeet, ohjaus ja oppimistehtävän jäsentäminen. Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja harjoiteltuja tietoja ja taitoja oppilaiden omassa arjessa.

T-valinnaisen kotitalouden tavoitteet vuosiluokalla 9

Käytännön toimintataidot

T1
Ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T2 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomoimiseen.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T3 Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T4 Ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

T5 Ohjata ja motivoida oppilasta toiminaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

T6 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T7 Aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T9 Kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tiedonhallintataidot

T10 Kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L4 Monilukutaito

T11 Harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä.
L4 Monilukutaito

T12 Ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

T13 Ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

T-valinnaisen kotitalouden sisällöt vuosiluokalla 9

Valinnaisen kotitalouden vuosiluokan 8 ja 9 (T-valinnainen, kahden vuoden valinta) syventävien ja soveltavien opintojen opiskelu perustuu itsenäiseen ja ryhmässä työskentelyyn, käytännön toimintaan ja käden taitojen sekä arjen hallintataitojen kehittämiseen.

Valinnaisissa opinnoissa syvennetään ja laajennetaan, sovelletaan, aikaisemmin opiskeltuja tietoja ja käytännön toimintataitoja sekä voimavarojen hallintataitoja. Työskentelyssä harjaannutetaan suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja, estetiikkaa ja kokeilevaa työskentelyä mm. haasteellisissa ruoanvalmistus- ja leivontatehtävissä.
Sisältöalueet ja tehtävät vaihtelevat paikallisten olosuhteiden ja koulukohtaisten painotusten mukaisesti.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri

S1 Vuosiluokkien 8 ja 9 valinnaisen kotitalouden opintojen käytännön työskentelyssä teoria ja käytännön toiminta kietoutuvat toiminnalliseksi tietoja ja taitoja syventäväksi ja soveltavaksi kokonaisuudeksi esteettisyys ja ekologisuus huomioiden. Aistinvarainen arviointi sekä kokeellinen toiminnallinen työskentely, ruokavalinnat ja tottumukset syventävät elintarviketuntemusta ja ruoan aistittaviin ominaisuuksiin liittyviä tietoja, taitoja ja kokemuksia. Ruuanvalmistukseen ja leivontaan liittyviä tietoja ja toimintataitoja syventää ja soveltaa esim. ateriasuunnittelu ja aikaisempaa vaativammat käytännön työt. Kansainvälinen ruokakulttuuri syventää juhla- ja tapakulttuurin tuntemusta ruokaosaamisen ja ruokakulttuurin näkökulmasta.


S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

S2 Kotitalouden opetuksen sisällöt laajentavat asumiseen ja tekstiilihuoltoon littyvien teemojen tietoja ja taitoja ajankohtaiset näkökulmat kuten ympäristö ja kustannustietoisuus huomioiden. Sisältöinä ovat esteettisyys, asumisen tilasuunnittelu, materiaalien tunnistaminen ja puhtaanapito ajanmukaisin konein ja työmenetelmin ja asumisratkaisut sekä asumiseen ja kotitalouteen liittyvät palvelut.

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen

S3 Kotitalouden opetuksen sisältöinä voi olla kodin hankintojen suunnittelu ja rahankäyttöön ja palveluihin liittyvät tilanteet ja ongelmat syventävät arjessa tarvittavia kuluttajataitoja. Teemat ohjaavat vastuulliseen päätöksentekoon ja pohtimaan omien valintojen ja hankintojen vaikutusta ympäristöön ja arjen tilanteisiin.

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristön valinta mahdollistaa seuraavat tekijät: vuorovaikutteinen käytännön työskentely ja toimintan, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä käytännön työskentely ja työskentelyn arviointi. Oppimisympäristöinä voidaan hyödyntää luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja.

Työtavat

Työtavat edistävä tietojen, käytännön toimintataitojen ja toimintavalmiuksien kehittymistä sekä työturvallisuutta.Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjänteinen tapa tehdä työtä ja mahdollisuus oppia epäonnistumisista ovat osa työturvallisuutta. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen rakentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutuminen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.

Tuki ja ohjaus

Kotitalous-oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen harjaannuttaminen ja lisääntyminen sekä oman työskentelyn kehittäminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja taito- ja tietoperustaiseksi.

Tuki ja ohjaus voi keskittyä mm.:käytännön toimintataitojen harjoitteluun, yhteistyö- ja vuorovaitutustaitoihin tai tiedon hallintataitoihin. Tukimuotoina voivat olla: kuvalliset ohjeet, ohjaus ja oppimistehtävän jäsentäminen. Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa opittuja ja harjoiteltuja tietoja ja taitoja oppilaiden omassa arjessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä