1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä[1]. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Siinä täydennetään ja painotetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja paikallisesta näkökulmasta. Opetuksen järjestäjäottaa opetussuunnitelmaa laatiessaan huomioon oppilaiden tarpeet, paikalliset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehittämistyön tulokset.

Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa koulutuksellista jatkumoa. Se luo perustan esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiselle. Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten

Opetuksen järjestäjä hyväksyy opetussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten[4]. Paikallinen opetussuunnitelma voidaan laatia kaikille saman opetuksen järjestäjän kouluille yhteisenä tai siten, että suunnitelma sisältää opetuksen järjestäjän yhteisiä sekä useamman koulun yhteisiä ja/tai koulukohtaisia osioita. Päätökset laatimistavasta tekee opetuksen järjestäjä. Opetuksen järjestäjät voivat sopia myös järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä ja yhteisistä seudullisista opetussuunnitelmalinjauksista.

Opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon, että opetus voi olla pääosin ainejakoista tai se voidaan toteuttaa eheytettynä. Eheytettyä opetusta käytettäessä myös opetussuunnitelma voidaan laatia vuosiluokkakokonaisuuksien osalta eheytettynä.

Kaikki oppilaiden yksilölliset suunnitelmat rakennetaan yhteisen opetussuunnitelman varaan[5]. Lukuvuosisuunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin koulussa lukuvuoden aikana. Perusopetusasetus velvoittaa tiedottamaan oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä lukuvuosisuunnitelmassa päätetyistä asioista.[6]

Yhteistyö opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa edistää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja lisää opetuksen ja kasvatustyön yhtenäisyyttä. Opetuksen järjestäjä huolehtii opetustoimen henkilöstön mahdollisuuksista osallistua yhteistyöhön ja edistää sekä oppiaineiden yhteistyötä että eri toimijaryhmien välistä monialaista yhteistyötä. Osallistumismahdollisuuksista huolehditaan riippumatta siitä, mikä suunnitelmien laatimistapa on. Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun[7]. On tärkeää, että myös huoltajat voivat osallistua opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan suunnitteluun, erityisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja koulun yhteistyönosalta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja monipuolisiin sekä oppilaiden kehitysvaiheen huomioon ottaviin osallistumistapoihin.

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän yhteisön elämään. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa[8]. Yhteistyötä tarvitaan myös muiden hallintokuntien kanssa, jotta kaikkien oppilaiden koulunkäynnistä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan huolehtia. Muidenkin organisaatioiden ja eri asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa suunnitelmien ja koulutyön laatua.

Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mukaista perusopetusta[9]. Opetuksen järjestäjä huolehtii tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen oppilaiden kanssa työskentelevä toteuttaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja noudattaa muita työtä ohjaavia normeja.

Perusopetuslaki
Perusopetusasetus

[1] Perusopetuslaki 15 § 1 mom.

[2] Lastensuojelulaki (417/2007) 12 § ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 §

[3] Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 4 §

[4] Perusopetuslaki 15 § 1 mom.

[5] Perusopetuslaki 16 a §, 17 § ja 17 a § (642/2010)

[6] Perusopetusasetus 9 §

[7] Perusopetuslaki 47 a § 1 mom. (1267/2013)

[8] Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

[9] Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

Jyväskylä paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Jyväskylän perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman laadintaa ohjaavat ja niihin liittyvät asiakirjat


Paikallisen opetussuunnitelman rakenne

  • Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet
  • Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut
  • Koulujen lukuvuosisuunnitelmat
  • Opetuksen hyvät käytännöt
  • Mahdolliset liitteet

Jyväskylän kaupunki määrittää opetussuunnitelmaan kuuluvan tuntijaon, opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa, kieliohjelman sekä arviointikulttuurin.
Kaupungin opetussuunnitelmassa halutaan painottaa koulujen toimintakulttuurin kehittymistä sekä kodin ja koulun yhteistyötä.
Oppilashuollon ja kodin ja koulun yhteistyön osalta opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.
Jyväskylän OPS-prosessi on toteutettu julkisena Peda.Netin sähköisessä oppimisympäristössä. Prosessivastuussa on ollut OPS-ohjausryhmä, joka on vastannut myös yleisen osan kehittämisestä. Opettajista koostuvat aineryhmät ovat ensisijaisesti vastanneet oppiainekohtaisista suunnitelmista. Oppilaita ja huoltajia on osallistettu OPS-kyselyllä sekä vapaalla kommentointimahdollisuudella.

Opetussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty suomeksi. Ruotsinkielisessä opetuksessa noudatetaan Jyväskylän perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Virallinen hyväksymisprosessi (syksy 2015 - kevät 2016)
1. Opettajakunnan lausunnot
2. Ohjausryhmän lausunnot
3. Sivistyslautakunnan päätös

Paikallista opetussuunnitelmaa ovat olleet yhteistyökumppaneina laatimassa

- Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Normaalikoulu
- Keski-Suomen kunnat: maakunnallinen OPS-ohjausryhmä
- Osaava- verkosto
- Koulutuksen kehittämissuunnitelma-työryhmä
- Valtakunnallinen OPS-verkosto
- Nuorisovaltuusto, Nuorisofoorumi
- Lasten parlamentti, Maakunnallinen lasten parlamentti
- Vanhempainfoorumi

Koulukohtaiset painotukset kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä