Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

3.1 Yleiset tavoitteet ja yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa

Jyväskylässä valmistavaan opetukseen ohjataan jokainen oppilas, jonka kielitaito ei vastaa kehittyvää alkeiskielitaitoa suomen kielessä perusopetuksen alkaessa. Valmistavan opeutksen järjestämisessä noudatetaan ensisijaisesti lähikouluperiaatetta.

Esiopetusikäiset suorittavat esiopetuksen pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä. Mikäli esiopetusvuoden jälkeen lapsen kielitaito on edelleen Pienten Kielirepun mukaan kielitaidon alkeiden hallinnan tasolla, ohjataan lapsi esi-ja perusopetuksen valmistavaan opetukseen.

Mikäli siirtolaisena saapunut oppilas asuu Suomessa alle 1,5 vuotta, voi oppilas hakeutua valmistavan opetuksen asemesta englanninkieliseen opetukseen, mikäli hän läpäisee Kortepohjan koulun englanninkielisen luokan kielitestin. Oppilaan, joka jää mahdollisesti 1,5 vuoden jälkeen Jyväskylään, on osoitettava saavuttaneensa suomen kielessä vähintään kehittyvän alkeiskielitaidon tason jatkaakseen automaattisesti englanninkielisellä luokalla. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle sellainen kielitaito, että hän kykenee suorittamaan perusopetuksen päättötodistuksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärässä.

Jyväskylässä valmistavan opetuksen aikana ja jälkeen oppilaalla on oikeus omien edellytystensä mukaisesti

  1. siirtyä perusopetuksen ryhmään tuetusti,
  2. siirtyä perusopetuksen ryhmään integroituen tarvittaessa valmistavan opetuksen ryhmään,
  3. jatkaa tarvittaessa valmistavan opetuksen ryhmässä oppilaaksi oton perusteiden mukaisesti (tähän tulee linkki valmistavan opetuksen oppilaaksioton perusteisiin) tai
  4. siirtyä opiskelemaan omassa pienryhmässä.

3.2 Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnoissa, joiden osalta tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito. Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetussuunnitelman perusteita.

Oppilaan oma äidinkieli

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallintaa, kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oppilas ohjataan oman äidinkielen opetukseen, mikäli kyseisen kielen opintoja tarjotaan Jyväskylässä.

Muut kielet

Jyväskylässä valmistavan opetuksen aikana vieraan kielen integraatiossa sovelletaan ikäluokan lähintä oppimäärää. A1-englanti alkaa 2. luokalla, A2-kielen opinnot alkavat 4. luokalla, B1-englanti ja B1-ruotsi 6. luokalla. Perusopetukseen siirryttäessä B1-ruotsin oppimäärästä voidaan tarvittaessa vapauttaa. Kielten opinnoissa noudatetaan soveltuvin osin osin kunkin oppiaineen opetussuunnitelman perusteita.

Oppilaan A2-kielen valinnassa huomioidaan oppilaan mahdollinen muu kielitaito. Oppilas osallistuu A2-kielen opetukseen siinä kielessä, jonka hän jo osin hallitsee tai muussa tapauksessa A2-englantiin.

3.3 Muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Valmistavan opetuksen muiden oppiaineiden opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat opinnot. Valmistavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.
Jyväskylässä noudatetaan pääsääntöisesti ikäluokan tuntijakoa.

Vuosiluokkien 1-2 opetuksen oppiaineet, sisällöt ja tavoitteet
Vuosiluokkien 3-6 opetuksen oppiaineet, sisällöt ja tavoitteet
Vuosiluokkien 7-9 opetuksen oppiaineet sisällöt ja tavoitteet

4.1 Oppimisympäristöt ja työtavat

Valmistavan opetuksen keskeisenä tavoitteena on integroida valmistavan ryhmän oppilas eri oppiaineissa yleisopetuksen ryhmiin heti, kun se on hänen oman opinto-ohjelmansa kannata perusteltua. Integrointi aloitetaan yleensä taito- ja taideaineissa, matematiikassa tai vieraassa kielessä oppilaan edellytysten ja aikaisempien opintojen perusteella, ja sitä laajennetaan oppilaan henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisesti.

Oppimisympäristöjen ja työtapojen suunnittelussa sekä valinnassa pääpainona on kielitietoinen koulu.

Laaja-alaisista osaamisalueista painotetaan erityisesti:
1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
2) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
3) Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
4) Monilukutaito (L4)

4.2 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Jyväskylässä valmistavan opetuksen oppilaat osallistuvat koulun monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Lukuvuosittain järjestetään yksi valmistavan opetuksen eri ryhmien yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus luontoteemasta, joka sisältää yhteistä sekä ryhmäkohtaista toimintaa.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia yhteistyötahoja valmistavan opetuksessa on mm. Jyväskylän yliopisto ja Kulttuuriaitta.

5 Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen

Oppilaan omaan opinto-ohjelmaan kirjataan:

  • oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet
  • oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin
  • opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö
  • oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen
  • ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet.

Opinto-ohjelma tehdään Wilmaan, ja sitä täydennetään valmistavan opetuksen aikana.
OPH:n kielisalkun kielelnoppimiskertomusta voidaan hyödyntää opinto-ohjelmassa.
Opinto-ohjelman lähtökohtana on luokka-asteen mukainen tuntijako.
Opinto-ohjelmaan kirjataan ne oppiaineet, joissa oppilas suorittaa valmistavan opetuksen aikana erityisen tutkinnon.

6.4 Oppilaanohjaus

Jyväskylässä oppilaan ohjauksessa otetaan huomioon perusopetuksen oppimäärään sisältyvien opintojen suorittaminen valmistavan opetuksen aikana. Erityishuomiota tulee kiinnittää niiden oppiaineiden suorittamiseen, joissa päättöarviointi annetaan 7. (musiikki, käsityö, kuvataide, kotitalous) tai 8. (historia) luokalla.

Nivelvaiheessa tehdään pedagoginen arvio yhteistyössä valmistavan ryhmän opettajan ja vastaanottavan koulun opettajan kanssa. Pedagoginen arvio ei johda automaattisesti valmistavassa opetuksessa olleen oppilaan siirtymiseen tehostettuun tukeen.

7 Oppilaan arviointi

Arvioinnissa käytetään soveltuen samoja periaatteita ja taitotasotaulukoita kuin perusopetuksen oppiaineiden arvioinnissa.

Oppilaan suomenkielen taidon kehittymisen arvioinnissa voidaan hyödyntää mm. Pienten Kielireppu, Lauran päivä tai KiKe -testejä sekä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasotaulukkoa.

Arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja oppilaalle opetetaan sekä itse- että vertaisarviointia.

8 Todistukset

Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan todistus perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus, opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana. Todistus arkistoidaan oppilaan oppilaskortin yhteyteen.

Oppilaalle kirjoitetaan Jyväskylässä osallistumistodistus lukuvuoden lopuksi, huolimatta siitä jatkaako hän valmistavassa opetuksessa vai ei. Todistus arkistoidaan oppilaan oppilaskortin yhteyteen.

Oppilaalle kirjoitetaan erotodistus, mikäli hän siirtyy kesken lukuvuoden toisen opetuksen järjestäjän piiriin. Erotodistukseen kirjataan valmistavan opetuksen aloitus- ja lopetuspäivämäärät, sekä samat asiat, mitä valmistavan opetuksen päätteeksi annettavaan todistukseen kirjoitetaan niiltä osin kuin arvostelu on mahdollista suorittaa.

Oppilaalle kirjoitetaan todistus erityisestä tutkinnosta, mikäli hän suorittaa valmistavan opetuksen aikana jonkun oppiaineen oppimäärän kokonaan tai osittain.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä