Englanti A-oppimäärä

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

3. luokka
T1, T2, T5, T6, T10, T11
4. luokka T1, T2, T5, T6, T7
5.luokka T1, T2, T3, T7, T8, T9
6. luokkaT1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T9

Tavoitteet vuosiluokittain

T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä.
3. lk
Oppilas tutustuu englannin kieleen ja sen ilmenemiseen omassa arkielämässään sekä joihinkin englantilaisen kulttuurin piirteisiin. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieli mahdollistaa viestinnän joka puolella maailmaa. Oppilas tiedostaa lähiympäristössään puhuttujen kielten kirjon.
4. lk Englantilaisen kulttuurin ja englannin kielen aseman tuntemus laajenee. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieltä puhutaan eri puolilla maailmaa eri tavoin. 3. luokan tavoitteiden syventäminen
5. lk 3. ja 4. luokan tavoitteiden syventäminen
6. lk Oppilas tiedostaa englannin kielen globaalin aseman maailmassa, ja tunnistaa englannin kielen eri variaatioita. Oppilas osaa kuvata, millaisia kieliä hänen lähiympäristössään puhutaan.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
3.lk Oppilas ymmärtää oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin, ja harjoittelee suvaitsevaisuutta muita kulttuuri – ja kieliryhmiä kohtaan
4. lk Oppilas ymmärtää oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin, ja harjoittelee suvaitsevaisuutta muita kulttuuri – ja kieliryhmiä kohtaan
5. lk Oppilas ymmärtää oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin, ja harjoittelee suvaitsevaisuutta muita kulttuuri – ja kieliryhmiä kohtaan
6. lk Oppilas osaa arvostaa omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä muita ihmisiä ja heidän kieliään ja kulttuuriaan ilman ennakkoluuloja

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
5. lk
Oppilas oppii kuuntelemaan eri kieliä, ja tunnistamaan erikielisiä kirjoitusasuja, ja havaitsemaan niiden eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia.
6. lk Oppilaan käsitys eri kielten välisistä eroavaisuuksista ja samankaltaisuuksista syvenee. Oppilas tekee havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
6. lk
Oppilas tutustuu kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm. Internetiä apuna käyttäen. Oppilas oppii valitsemaan itselleen sopivaa oppimateriaalia

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
3. lk Oppilas oppii suunnittelemaan toimintaa yhdessä muiden oppilaiden ja opettajan kanssa, ja ottamaan vastaan palautetta.
4. lk Oppilas oppii suunnittelemaan toimintaa yhdessä muiden oppilaiden ja opettajan kanssa, ja ottamaan vastaan palautetta, sekä ottamaan vastuuta ryhmässä toimimisesta

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
3. lk Oppilas löytää itselleen sopivia ja tehokkaita kielenopiskelutapoja, mm. erilaisia muistiinpainamistekniikoita. Oppilas käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa osana kielenopiskelua
4. lk Oppilas löytää itselleen sopivia ja tehokkaita kielenopiskelutapoja, mm. erilaisia muistiinpainamistekniikoita. Oppilas käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa kielenopiskelussa. Oppilas opettelee arvioimaan omaa kielitaitoaan
6. lk Oppilas löytää itselleen sopivia ja tehokkaita kielenopiskelutapoja, mm. erilaisia muistiinpainamistekniikoita. Oppilas käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa kielenopiskelussa.
Oppilas opettelee arvioimaan omaa kielitaitoaan.
Oppilas ymmärtää, että vieraan sanan merkityksen voi päätellä asiayhteydestä

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta
4. lk Oppilas oppii reagoimaan englanniksi tavallisimmissa arkitilanteissa
5. lk Oppilas oppii kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia itselleen läheisistä aiheista
6. lk Oppilas oppii kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia erilaisista ja monipuolisista aiheista. Oppilas osaa ilmaista mielipiteitään ja puhua ajankohtaisista asioista. Oppilas osaa käyttää kiertoilmauksia, jos viestintään tulee katkoksia.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
5. lk Oppilas osaa jatkaa ja/tai tukea viestintätilannetta ilmein ja elein.
6. lk Oppilas osaa jatkaa ja/tai tukea viestintätilannetta ilmein ja elein. Oppilas osaa käyttää kiertoilmauksia, jos viestintään tulee katkoksia.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
5. lk Oppilas osaa käyttää englantia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämänpiiriin.
6. lk Oppilas osaa käyttää englantia erilaisissa keskusteluissa, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämänpiiriin, omiin kiinnostuksen kohteisiin ja/tai ajankohtaisuuteen.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monen tasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita
3. lk Oppilas oppii tervehtimään ja kertomaan itsestään, ystävistään ja perheestään englanniksi.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
3. lk Oppilas oppii lukemaan pieniä tarinoita, ja kertomaan kouluun ja vapaa-ajan viettoon liittyvistä asioista.


Sisällöt vuosiluokittain

3. luokka
S1 Englannin kielen levinneisyys, oma kieli- ja kulttuuritausta, oman ja vieraan kielen merkitys ja arvostaminen, arvostava kielenkäyttö vuorovaikutustilanteissa, eri kielien tunnistaminen kuuntelemalla.
S2 Opiskelutavat, muistiinpainamistekniikat, vastuu itsestä kielenoppijana
S3 Sanasto- ja aihealue "minä itse", perhe, harrastukset ja tervehtiminen. Ääntäminen, fonetiikka. Opitaan kuuntelemaan, lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan englantia.

4. luokka
S1 Arvostava kielenkäyttö vuorovaikutustilanteissa, englannin levinneisyys, oma kieli- ja kulttuuritausta.
S2 Opiskelutapojen ja muistiinpainamistekniikoiden vahvistaminen, uusien sanojen ja rakenteiden aktiivinen käyttö.
S3 Erilaiset tekstit; näytelmät yms., ääntäminen, fonetiikka, aihepiirit koulu, vapaa-aika ja kiinnostuksen kohteet. Kuunnellaan, puhutaan, luetaan ja kirjoitetaan englantia.

5. luokka
S1 Englannin levinneisyys (syvennetään tietoutta), oma tausta, vuorovaikutustilanteet, ja miten toimin, jos osaan kieltä vain vähän.
S3 Etsitään englanninkielistä aineistoa eri lähteistä, globaali ajattelu, ääntäminen, fonetiikka, aihepiirit laajenevat; minä, me ja maailma. Kuunnellaan, puhutaan, luetaan ja kirjoitetaan englantia. Palautteen antamista ja vastuunottoa. Itsearviointi.

6. luokka
S1 Kielen ja kulttuurin merkitys (syvennettynä), englannin levinneisyys, oma tausta, havaintoja sanojen lainautumisesta, vaihtelevat vuorovaikutustilanteet, miten toimin, jos osaan vain vähän englantia.
S2 Toiminnan suunnittelu yhdessä.
S3 Mahdollisuus käyttää vaativampia kielenkäyttötilanteita, ääntäminen, fonetiikka, mielipiteen ilmaisu, ajankohtaisuus, englanninkielisen aineiston etsimistä. Palautteen antamista ja vastuunottoa. Itsearviointi.

Muuta:
Varkaudessa A1-englanti aloitetaan 2.luokalla (1h/vko)
Pieksämäellä 3h/vko englantia 5.luokalla