Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

3. luokka
T1 T2 T3 T5 T6 T7 T10 T11 T13
4. luokka T1 T2 T3 T5 T6 T7 T10 T11 T13
5. luokka T1 T2 T3 T5 T6 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
6. luokka T1 T2 T3 T5 T6 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

Miten tavoitteita toteutetaan eri luokkatasoilla
 • oppilaan kielitaidon taitotason huomioon ottaen
 • eri tavoin havainnollistamalla esim. apuna käytetään kuvasymboleita
 • monipuolisesti erilaisia työtapoja käyttäen


Sisällöt vuosiluokittain

3. luokka

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • harjoitellaan oman mielipiteen ja ajatusten ilmaisemista
 • hyödynnetään kokonaisilmaisua, kuten ilmeitä ja eleitä viestinnässä
 • kannustetaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin (tilannesidonnaiset fraasit ja ilmaukset)
 • harjoitellaan kertomista ja kuvailua
 • harjoitellaan oikeaa ääntämistä
 • harjaannutetaan kuuntelutaitoja
 • ohjataan oppilasta osallistumaan oman luokan vuorovaikutustoimintaan ja harjoittelemaan kulttuurisidonnaisia puheviestintätapoja
 • kannustetaan oppilasta olemaan mukana koko kouluyhteisön kulttuuritapahtumissa yleisönä tai esiintyjänä
S2 Tekstien tulkitseminen
 • harjoitellaan sujuvaa mekaanista lukutaitoa
 • tunnistetaan ikätasolle sopivia tekstilajeja, kuten uutinen, mielipide, kertomus
 • ohjataan oppilasta ymmärtämään pääajatus uudesta tekstistä
 • harjoitellaan eri lukustrategioiden käyttöä
 • tutustutaan oppilaiden ikäkauden ja kielitaitotason mukaisesti satuihin, loruihin, kertomuksiin, arvoituksiin, sananlaskuihin ja kaunokirjallisuuteen
 • tutustutaan eri aihepiireihin oppilaan sanavarastoa laajentaen: julkiset tilat ja palvelut (kirjasto ja kauppa), maaseutu ja kaupunki, luonto, eläimet ja vapaa-aika
S3 Tekstien tuottaminen
 • harjoitellaan loogisesti etenevän tekstin tuottamista itselle läheisistä aiheista
 • harjoitellaan sekä käsin että koneella kirjoittamista
 • ohjataan oppilasta käyttämään monipuolista sanavarastoa tuottamissaan teksteissä
 • harjoitellaan arkielämään liittyvän ymmärrettävän tekstin kirjoittamista, lauserakenteissa voi esiintyä vielä virheellisyyttä
 • oman tuotoksen suunnittelu, toteutus ja korjaaminen
 • ohjataan oppilasta vastaanottamaan palautetta tuottamastaan tekstistä ja opetellaan palautteen antamista
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • opetellaan erottamaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja itselle tutuissa asiayhteyksissä
 • tutustutaan oppilaan ikätasolle suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin
 • tutustutaan kirjaston käyttöön
 • oppilas saa mahdollisuuksia kokea lukuelämyksiä (lukeminen viihteenä)
 • vahvistetaan oppilaan omaa kulttuuri-identiteettiä
 • tuetaan oppilasta käyttämään apuvälineitä, kuten sanakirjaa
 • rohkaistaan oppilasta käyttämään koko kielirepertuaariaan
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
 • kannustetaan oppilasta käyttämään omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä
 • harjoitellaan tunnistamaan eri oppiaineiden käsitteitä ja ilmauksia
 • ohjataan oppilasta käyttämään kielenopiskelun eri osa-alueiden osataitoja hyväkseen esimerkiksi tiedonhaussa, uusien sanojen oppimisessa tai luetun ymmärtämisessä
4. luokka
S1 Vuorovaikutustilanteissa

 • harjoitellaan mielipiteen ja tunteiden ilmaisua
 • opitaan tulkitsemaan ilmeitä ja eleitä viestinnässärohkaistaan oppilasta osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin
 • innostetaan oppilasta kertomaan itselleen tutuista aiheista
 • harjoitellaan oikeaa intonaatiota
 • vahvistetaan oppilaan taitoa ymmärtää kuulemansa ohjeet sekä taitoa seurata keskustelua
 • ohjataan oppilasta osallistumaan vuorokeskusteluihin sekä valmistelemaan pienimuotoinen suullinen esitys
 • rohkaistaan oppilasta olemaan mukana koko kouluyhteisön kulttuuritapahtumissa yleisönä tai esiintyjänä
S2
 • Tekstien tulkitseminen
 • harjoitellaan sujuvaa lukutaitoa
 • opetellaan tunnistamaan faktan ja fiktion eroja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta
 • harjoitellaan luokittelemaan sanoja (sanaluokat)
 • opetellaan selittämään sanojen ja kielikuvien merkityksiä
 • hyödynnetään asiayhteyteen tai sanojen merkityksiin liittyviä vihjeitä tekstien tulkinnassa
 • tutustutaan eri aihepiireihin oppilaan sanavarastoa laajentaen: kulttuuri, urheilu, matkailu, tiedotusvälineet, julkiset palvelut kuten liikenne ja terveydenhuolto
S3
 • Tekstien tuottaminen
 • tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia ja kuvaavia tekstejä
 • harjoitellaan sekä käsin että koneella kirjoittamista
 • ohjataan oppilasta käyttämään monipuolista sanavarastoa
 • opetellaan käyttämään kieliopillisesti oikeita rakenteita
 • ohjataan oppilasta tarinan tai lyhyen mediatekstin (mainos, uutinen) itsenäiseen tuottamiseen
 • ohjataan oppilasta muokkaamaan tekstiä saamansa palautteen mukaisesti
 • kehitetään oppilaan taitoa perustella antamaansa palautetta
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • tunnistetaan keskeisiä kielen säännönmukaisuuksia, esim. sanojen taipuminen
 • ohjataan oppilasta tunnistamaan sanaluokat (substantiivi, adjektiivi, verbi) ja lausetyypit
 • rohkaistaan oppilasta asioimaan kirjastossa itsenäisesti
 • kannustetaan lukemaan ikätasolleen sopivia lastenkirjoja
 • oppilas jakaa lukukokemuksen toisten oppilaiden kanssa
 • ohjataan oppilasta havainnoimaan koulussa esiintyvää kulttuurista monimuotoisuutta (eri kulttuurien juhlapäivät ja juhlaperinteet)
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
 • kannustetaan oppilasta sanavaraston tietoiseen laajentamiseen
 • eri oppiaineiden ylä- ja alakäsitteiden tunnistaminen
 • oppiainekohtaisen sanavaraston laajentaminen oma-aloitteisesti
 • ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa avuksi tiedonhankinnassa
 • kannustetaan oppilasta osallistumaan ryhmätyöhön
 • harjoitellaan esitelmän tekemistä itsenäisesti

5. luokka
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • harjoitellaan käyttämään kieltä osana toimintaa: ajan ilmaiseminen (preesens ja imperfekti), modaalisuus, vertaaminen kuvailussa
 • opastetaan oppilasta olemaan mukana oman luokan vuorovaikutustilanteiden suunnittelussa ja toteutuksessa
 • kuvaillaan asioita eri aihepiirien ja tekstien pohjalta
 • vahvistetaan oikeaa intonaatiota
 • vahvistetaan oppilaan keskustelutaitoja luokkayhteisössä (keskustelun aloitus, ylläpitäminen, päättäminen)
 • oppilas osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti
 • oppilas on mukana koko kouluyhteisön kulttuuritapahtumissa yleisönä tai esiintyjänä

S2 Tekstien tulkitseminen
 • harjoitellaan eri tekstilajien sujuvaa lukutaitoa
 • tutustutaan kirjallisuuden peruskäsitteisiin
 • harjoitellaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja kantaaottavia tekstien piirteitä
 • opetellaan eri lukustrategioit (ennakointi, päättely, pääasioiden etsiminen)
 • harjoitellaan mediatekstin tulkitsemista ja sen luotettavuuden arviointia
 • harjaannutetaan oppilasta havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä
 • tutustutaan eri aihepiireihin oppilaan sanavarastoa laajentaen (kulttuuri, urheilu, matkailu, tiedotusvälineet, julkiset palvelut kuten liikenne ja terveydenhuolto)
S3 Tekstien tuottaminen
 • syvennetään sanavarastoa (synonyymit, vastakohdat)
 • vahvistetaan kieliopillisesti oikeiden rakenteiden käyttöä
 • harjoitellaan tekstin jäsentelyä ja erilaisten tekstien laadintaa
 • muokataan tekstiä palautteen perusteella sekä sisällöllisesti että oikeita kieliopillisia rakenteita käyttäen
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • tunnistetaan keskeisiä kielen säännönmukaisuuksia, esim. sanojen yhdistäminen ja johtaminen, lausetyypit (virke, päälause, sivulause, välimerkit), nominien ja verbien taivutus (aktiivi ja passiivi, myönteinen ja kielteinen muoto, verbityypit)
 • kannustetaan oppilasta lukemaan erilaisia kirjoja (sarjakuvat, kauno- ja tietokirjat, runot)
 • kannustetaan oppilasta kertomaan lukemastaan yksin tai ryhmässä
 • ohjataan oppilasta havainnoimaan koulun ulkopuolisia vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita
 • perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin (sadut, lorut, arvoitukset, sananlaskut) ja nykyperinteeseen
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
 • kannustetaan oppilasta kielitaidon jatkuvaan kehittämiseen
 • harjoitellaan eri oppiaineiden käsitteiden ja ilmausten tunnistusta ja niiden omaan käyttöön ottamista
 • oppiainekohtaisen sanavaraston laajentaminen oma-aloitteisesti
 • kannustetaan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa avuksi tiedonhankinnassa
 • oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen
6. luokka
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • käytetään kieltä osana toimintaa: ajan ilmaiseminen, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa
 • keskustelutilanteita luokkayhteisössä eri aihepiirien ja tekstien pohjalta
 • innostetaan oppilasta toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • harjoitellaan kuullun ja luetun asiasisällön selostamista
 • ohjataan oppilasta ilmaisemaan itseään ja huomioimaan muut keskusteluun osallistujat
 • aktivoidaan oppilasta olemaan mukana koko kouluyhteisön kulttuuritapahtumissa yleisönä tai esiintyjänä
S2 Tekstien tulkitseminen
 • ohjataan erilaisten tekstien sujuvaan lukemiseen
 • käytetään tietoa eri tekstilajipiirteistä avuksi tekstien tulkinnassa ja arvioinnissa
 • kannustetaan oppilasta tulkitsemaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
 • kehitetään oppilaan taitoa tulkita mediatekstiä ja arvioida sen luotettavuutta
 • pohditaan sijamuotojen merkityksiä
 • harjoitellaan selittämään ja vertailemaan sanontojen, kielikuvien ja käsitteiden merkityksiä
 • opetellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike)
 • sanavaraston laajentaminen: juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri/leikit/suomalaiset merkkihenkilöt ja -tapahtumat
S3 Tekstien tuottaminen
 • edistetään oppilaan taitoa käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja kantaa ottavalle tekstille tyypillistä kieltä
 • autetaan oppilasta laatimaan kokonaisia tekstejä kiinnittäen huomiota rakenteeseen (juoni, henkilöt, aika, paikka), sanojen valintaan, sanavaraston rikkauteen ja yleiskielisyyteen
 • ohjataan oppilasta arvioimaan tuottamiaan tekstejä ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
 • harjaannutetaan oppilaan taitoa tunnistaa kielen säännönmukaisuuksia (sijamuodot, verbien aikamuodot, lauseenjäsenet)
 • opetellaan tunnistamaan kielellistä vaihtelua (puhekieli, murteet, kielen eri alakulttuurit)
 • vahvistetaan oppilaan taitoa tunnistaa puhutun ja kirjoitetun suomen kielen piirteitä
 • innostetaan oppilasta lukemaan lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja jakamaan lukukokemustaan
 • kannustetaan oppilasta kuvaamaan kokemuksiaan lasten- ja nuortenkulttuurista
 • tarjotaan oppilaille kulttuurielämyksiä (elokuva, teatteri, konsertti)
 • ohjataan oppilasta arvostamaan oman elinympäristönsä monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta (suomen kielen vertaamien omaan äidinkieleen)
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
 • kannustetaan oppilasta asettamaan itselleen tavoitteita kielitaidon jatkuvaan kehittämiseen
 • tuetaan eri oppiaineiden tekstien lukemisessa ja opetetaan käyttämään apuvälineitä omatoimisesti (ydinasiat, tiivistelmät, äänikirjat, sanakirjat, nettikäännösohjelmat)
 • oppiainekohtaisen sanavaraston laajentaminen oma-aloitteisesti
 • kannustetaan oppilasta käyttämään eri lähteitä tiedonhankinnassa sekä yhdistelemään ja tiivistämään tietoja omaan tekstiin
 • ohjataan laatimaan suullisen esityksen ja tuottamaan kirjallisen tekstin itsenäisesti tai ryhmässä
 • oppilasta ohjataan lähdekriittisyyteen