Suomen kieli ja kirjallisuus

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

3. luokka T1, T2, T5, T7, T9, T10, T11, T14, T15
4. luokka T1,T2, T3, T5, T7, T9, T10, T11, T13, T14
5. luokka T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T13, T14, T15
6. luokka T1, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11,T12, T13, T14, T15

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T1-T2 luokat 3-6
 • kannustetaan oppilasta ilmaisemaan omia mielipiteitään ja perustelemaan niitä tarjoamalla tilaa keskusteluille ja toisen kuuntelemiselle. Harjoitellaan myös erilaisten mielipiteiden sallimista esim. väittelyjen avulla
 • arkitilanteissa maltetaan pysähtyä ja keskustella/harjoitella omien kielellisten ilmaisujen vaikutuksia (niin metsä vastaa, kuin …)
 • rohkaistaan
T3 luokat 4-5
 • monipuolista harjoittelua (esim. draama, näytelmät, esitelmät, pantomiimi, esiintymiset, päivänavaukset ja juhlat)
 • syvennetään ja rohkaistaan ilmaisua
T4 6-luokka
 • rohkaistaan kokeilemaan erilaisia viestintätapoja (videot, kirjoitelmat, näytelmät, kyvyt esiin-tilaisuudet jne.)
Tekstien tulkitseminen
T5 luokat 3-6
 • kirjastovierailut, lukutunti, ääneen lukeminen, kirjasarjan lukeminen, kirjallisuuden kuuntelua, kirjaesitelmät
T6 luokat 5-6
 • monipuolisten tekstien tulkintaa, esim. runot, sanomalehdet
T7 luokat 3-6
 • hankitaan tietoa eri lähteistä esim. kirjat, lehdet, mainokset, internet ja arvioidaan tiedon luotettavuutta
 • nettietiketti
T8 luokat 5-6
 • muutamien tunnettujen suomalaisten klassikkokirjailijoiden tuotantoon tutustumista, mahdolliset kirjailijavierailut
 • kirjavinkkausta eri tavoin
 • lukupiirit
 • mielikirjanäyttely
T9 – T12 Tekstien tuottaminen
3-luokka
 • kirjoitetaan päivittäin joko käsin tai laitteita hyödyntäen
 • tuotetaan tekstiä kuvien avulla ja omista kokemuksista
 • harjoitellaan oikeinkirjoitusta

4-luokka
 • kirjoitetaan tekstejä käsitekarttoja hyödyntäen
 • yhdistetään kuvaa ja tekstiä mediaympäristössä
5-luokka
 • kirjoitetaan tietopohjaisia tekstejä ja harjoitellaan ilmaisemaan mielipiteitä
6-luokka
 • kirjoitetaan monipuolisesti erilaisia tekstejä vastaanottaja huomioiden (esim. mielipidekirjoitukset, runot, asiatekstit, näytelmät, mainokset)
 • otetaan huomioon tekijänoikeudet ja asiallinen mediakäyttäytyminen
 • arvioidaan tuotoksia rakentavasti
T13 – T15 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
luokat 3-6
 • kokonaisteosten lukeminen luokassa yhteisesti
 • mahdollisuus lukudiplomin suorittamiseen
 • keskustellaan ja tutkitaan kielen sisältöjä, sanoja ja rakenteita
 • tutustuminen murteisiin
 • tutustutaan runoihin ja runoteoksiin
 • omavalintainen kokonaisteos
 • oppilaiden omat kirjavinkkaukset
 • sanomalehtiviikon hyödyntäminen
 • hyödynnetään kulttuurin moninaisuutta ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan
 • tuotetaan kulttuuria yhdessä muiden kanssa (esitykset, taito-ja taideaineet, juhlapäivät jne.)
 • käydään kirjastossa ja ohjataan oppilasta löytämään itselleen kiinnostavaa luettavaa
Sisällöt vuosiluokittain

3. luokka
S1 Puhuminen, kuunteleminen ja toisen huomioiminen vuorovaikutustilanteessa
S2 Harjoitellaan sujuvaa lukemista erilaisten tekstien avulla, tutustutaan tärkeimpiin sanaluokkiin, harjoitellaan tiedon hankintaa eri lähteistä
S3 Harjoitellaan oikeinkirjoituksen perusasioita yleiskielellä. Rohkaistutaan omien tekstien tuottamiseen. Sujuvoitetaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
S4 Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä.

4. luokka
S1 Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta, rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
S2 Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa, tärkeimmät sanaluokat, tutustutaan verbin persoona- ja aikamuotoihin, etsitään tietoa eri lähteistä
S3 Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Harjoitellaan otsikointia ja kappalejakoa sekä tekstin elävöittämistä. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita.
S4 Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin nykykulttuurissa. Kannustetaan kirjaston monipuoliseen ja aktiiviseen käyttöön.

5. luokka
S1 Ilmaisukeinojen harjoitteleminen erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa
S2 Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja, synonyymit, kielikuvat ym, tutustutaan tärkeimpiin sijamuotoihin, luetaan monipuolista kirjallisuutta, harjoitellaan kriittistä tiedon hankintaa
S3 Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstintuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen ja tiivistelmien tekemistä. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja.
S4 Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. Tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin.

6. luokka
S1 Kokonaisilmaisuun ohjaaminen, suunnitellaan ja toteutetaan koulun kulttuuritoimintaa
S2 Tutustutaan kirjallisuuden käsitteisiin kertoja, aihe ja teema, syvennetään kielen rakenteiden hallintaa, syvennetään tiedonhaun taitoja, varmennetaan lukusujuvuutta ja tekstin ymmärtämisen taitoja
S3 Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja verkossa toimimista eettisesti. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Opitaan tunnistamaan lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Harjoitellaan omien tekstien tarkastelua ja arviointia.
S4 Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.