Ympäristösuunnitelma

Mäntynummen yhtenäiskoulun ympäristösuunnitelma

Mäntynummen yläkoulualueen alueelliset painotukset:

Painotamme luontosuhteen syntymistä ja vahvistamista, luonnossa oppimista sekä kierrätystä ja jätteen synnyn ehkäisyä. Rakennamme päiväkodista 9. vuosiluokkaan kulkevaa kestävän kehityksen polkua eli keke-polkua, jonka tavoitteena on saada lapsi kasvamaan vastuulliseksi kansalaiseksi, joka uskoo omien valintojensa vaikuttavan globaaliin hyvinvointiin.

Yhtenäiskoulu:

1. Ympäristökasvatuksen tukipilarit

Ympäristökasvatus on johdonmukaista ja jokapäiväistä toimintaa, joka kattaa kaikki vuosiluokat muodostaen yhtenäisen keke-polun. Kaikki koulun aikuiset ja lapset noudattavat kestävän kehityksen periaatteita. Kaikki pystyvät vaikuttamaan!

Koulussa ympäristökasvatus ilmenee koulun kaikkea toimintaa ohjaavana periaatteena, laatuna ja arvoulottuvuutena, joka heijastuu sekä opetussuunnitelmaan että koko koulun toimintaan. Alaluokilla opitaan ymmärtämään ympäristöasioiden huomioimisen tärkeys sekä tähän liittyvät käytännön taidot. Oppilas oppii vastuullisuutta ja kunnioitusta sekä ympäristöä että kanssaihmisiä kohtaan. Yläluokilla jatketaan päiväkodissa ja alaluokilla opittujen taitojen hyödyntämistä ja käyttämistä arjessa. Erona aiempaan, yläluokilla ajatellaan globaalimmin ja ymmärretään kestävän kehityksen merkitys maailmanlaajuisesti. Yläluokilla opitaan toimimaan oman lähiympäristön lisäksi muissa maissa ja kulttuureissa maailmankansalaisena. Oppilas ymmärtää vastuunsa laajasti tietäen, mikä on esimerkiksi hiilijalanjälki.

2. Käytännön toimet sekä koulun sisätiloissa että pihapiirissä

Käytännön keinoja ovat kulutuksen vähentäminen, tavaroiden kestävä käyttö ja kunnioitus, kierrättäminen, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen sekä ympäristöasioiden huomioiminen tilauksissa.

Kierrätys ja jätteiden lajittelu:

Jokaisessa koulumme luokassa on erilliset kierrätysastiat paperille ja kartongille. Tavoitteena on, että koulussamme kierrätetään myös biojäte ja lasi. Lisäksi yläluokkien oppilaskunnan hallitus järjestää tölkkikeräystä. Opettajanhuoneessa on kierrätysastiat eri materiaaleille. Sekajätteen määrä minimoidaan.

Energian säästäminen:

Aikuiset tai oppilaat sammuttavat valot ja muut laitteet luokistaan tietäessään luokan olevan tyhjillään yli 15 minuuttia. Valot ja laitteet sammutetaan kaikista tiloista, kun ne jäävät tyhjilleen. Tietokoneet pidetään virransästötilassa ja viikonlopuksi ne suljetaan. Opettajat kiinnittävät huomiota kopiontimääriin ja tulostustapaan. Hukkapaperit säästetään oppitunneille suttupapereiksi.

Vesi:

Vettä pyritään käyttämään säästäen ja huolehditaan siitä, että missään koulun tiloissa ei vettä kulu turhaan. Varmistetaan esimerkiksi, että hanat tai wc-istuin eivät jää valumaan ja että kädet pestään ruokailuun mennessä vettä säästäen.

Muuta:

Pyrimme järjestämään vuosittain kestävään kehitykseen liittyviä teematapahtumia, projekteja tai asiantuntijavierailuja. Näistä esimerkkinä on vuosittainen lähialueiden ja pihojen siivous. Oppilaat ovat aktiivisia suunnittelijoita ja toteuttajia kaikessa ympäristötoiminnassa.

3. Yhteistyö kotien kanssa

Kodit ovat tärkeässä roolissa lapsen tietoisuuden herättämisessä kestävän kehityksen edistämiseksi. Koulussa opittujen ympäristötaitojen olisi tärkeää siirtyä ja näkyä myös kotien arjessa. Edistämme yhteistyötä kotien kanssa tiedottamalla koulussa käsitellyistä ympäristöasioista koteihin. Kannustamme lapsia kertomaan taidoistaan kotona ja kehittämään omaa kotiaan kestävän kehityksen mukaisesti. Pyrimme myös innostamaan vanhempia jakamaan omaa asiantuntijuuttaan koululla ja toimimaan aktiivisesti ympäristökasvatukseen liittyvissä projekteissa ja tapahtumissa.

4. Yhteistyö lähialueella

Koulut ovat yhteistyössä alueensa yritysten ja toimijoiden kanssa.

5. Kestävän elämäntavan ulottuvuudet

Sosiaalinen

Otamme toisemme huomioon ja kunnioitamme toinen toistamme. Jokaisella on ihmisarvo - jokainen on yhtä tärkeä.

Kulttuurinen

Tulemme tietoisiksi omasta kulttuuristamme ja sen merkityksestä. Osaamme kunnioittaa ja arvostaa kulttuurien erilaisuutta oppimalla myös muista kulttuureista.

Taloudellinen ja ekologinen

Säästämme luonnonvaroja esimerkiksi edellä mainituilla tavoilla.