Oppilashuolto

Oppilashuolto jakautuu kolmeen erilaiseen ryhmään:

* Yhteisöllisessä oppilashuollossa käsitellään koko kouluyhteisön hyvinvointia koskevia asioita ja toiminta suuntautuu ennaltaehkäisevään työhön.

* Yksilökohtainen oppilashuoltotyö tarkoittaa yhden oppilaan asian käsittelyä, mitä varten kootaan asiantuntijaryhmä tapauskohtaisesti. Oppilaan / opiskelijan tilanteen ja huolenaiheiden mukaan siis määritellään se, keitä ryhmässä olisi hyvä olla mukana. Ryhmään voi myös pyytää koulun ulkopuolisia toimijoita.

* Pedagogisen tuen ryhmä on entisestä oppilashuoltoryhmästä irrotettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen sekä kurinpitoon liittyvien asiakirjojen käsittelyä sekä muuta erityisopetukseen liittyvää monialaista työtä.

Koulun oppilashuoltohenkilöt:
Kouluterveydenhoitajat, koulupsykologit ja koulukuraattorit voivat olla kaikkien näiden edellä esitettyjen työryhmien jäseniä, mutta yksilökohtaisessa ja pedagogisessa työryhmässä kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan. Koulussa yksilökohtaisen oppilashuollon palveluihin ohjattaessa, opettajan tulee ensin keskustella asiasta oppilaan kanssa tai olla yhteydessä hänen kotiinsa. Opettaja voi tarvittaessa ehdottaa asiakkuutta kuraattorin tai koulupsykologin luona. Oppilaalla on oikeus käyttää näitä palveluita, eikä huoltaja voi sitä kieltää. Palvelu on oppilaalle vapaaehtoista.

Koulussa toimii myös perhetyöntekijä.

MYKin oppilashuoltosuunnitelma 2019 - 2020 on liitteenä.
OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2019-20 viim.docx