Gemensam elevvård

Elevvård i Lojo (utdrag ur stadens läroplan kapitel.5.4.)

Alla skolor inom den grundläggande utbildningen i Lojo tillhandahåller elevvård enligt läroplanen. Elevvården hänger samman med skolpersonalens fostrings- och undervisningsuppdrag. Elevvården är en uppgift som angår alla som arbetar i skolan. Skolans elevvårdsverksamhet leds av rektorn.


Yrkesövergripande samarbete inom elevvården i Lojo
Elevvården utgår från eleven och ska ta hänsyn till elevens ålder och förutsättningar. Elevvården i Lojo är yrkesövergripande. Eleven och vårdnadshavaren, undervisningsväsendet samt social- och hälsovården bildar ett fungerande samarbetsnät. De nämnda aktörerna kompletterar sin kompetens enligt behov.
De olika experterna förenar sin yrkesövergripande kunskap och drar nytta av en inbördes konsultation. Servicen riktas till både individen, gemenskapen och det inbördes samarbetet. Skolan ansvarar för att eleverna och vårdnadshavarna informeras och anvisas att söka sig till elevvårdstjänsterna. Elevvården bildar en helhet som fortsätter från förskolan till den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Utbildningsanordnaren bedömer regelbundet hur elevvården och de gemensamma rutinerna fungerar samt utvecklar dem systematiskt. Skolhälsoenkäter och klientenkäter ger information om hur elevvården fungerar.

Elevvårdsgrupperna i Lojo

I Lojo verkar den yrkesövergripande MoNet-arbetsgruppen som kommunens styrgrupp för elevvården. Gruppen styr planeringen, utvecklingen och utvärderingen av elevvården. MoNet-arbetsgruppen består av undervisningschefen, chefen för småbarnsfostran, stödtjänstchefen, chefen för ungdomsväsendet, socialservicechefen, chefen för hälsofrämjandet samt företrädare för familjerådgivningen och ungdomspsykiatrin. Gruppen samordnar elevvården inom hela kommunen.
Varje skola har en elevvårdsgrupp. Gruppen är yrkesövergripande och leds av rektorn. Gruppen består av psykologen, kuratorn, skolhälsovårdaren, specialläraren och studiehandledaren. Till gruppen kallas enligt överenskommelse också andra lärare och experter. Gruppen har till uppgift att planera, utveckla, styra och utvärdera elevvårdsarbetet i skolan. Skolans elevvårdsgrupp har som central uppgift att dra försorg om välbefinnandet, tryggheten och säkerheten i skolan.
Ärenden som gäller en enskild elev eller elevgrupp behandlas i expertgrupper som tillsätts från fall till fall. Till expertgrupperna väljs de personer som bär ansvaret för elevens välbefinnande. Gruppen sammankallas av den person till vars arbetsuppgifter behandlingen av ärendet hör. Gruppen utser inom sig en ansvarsperson. Ansvarspersonen handlar i samarbete med eleven och vårdnadshavaren då medlemmarna i gruppen utses. När medlemmar utses till gruppen, ska man inhämta elevens eller vid behov vårdnadshavarens samtycke.
Gemensam elevvård i Lojo
Det gemensamma elevvårdsarbetet går ut på att öka välbefinnandet i hela skolgemenskapen. Elevvårdsarbetet är yrkesövergripande arbete, där elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet accentueras. Skolan beskriver i sin egen läsårsplan de åtgärder med vilka den främjar delaktighet och positiv växelverkan. Skolorna uppdaterar sina säkerhetsföreskrifter minst en gång per år före den 11 februari.

Till det gemensamma elevvårdsarbetet hör också regionalt samarbete. Ett exempel på det regionala samarbetet är det planmässiga genomförandet av övergångsfaserna.Individuell elevvård i Lojo

Den individuella elevvården och arbetet i den expertgrupp som sammansätts till stöd för den bygger alltid på elevens eller vårdnadshavarens samtycke. Även i det individinriktade arbetet accentueras delaktigheten och rätten att bli hörd.


Källhagens elevvårdsgrupp
Monica Lemberg rektor
Charlotta Allamo tf. rektor
Katri Lindholm prorektor
Katja Hindersson speciallärare
Kristian Walls elevhandledare, tf. biträdande rektor
Sari Kallio skolgångshandledare
Kerstin Sundqvist-Valtari skolkurator
Maria Keto skolhälsovårdare
xx skolpsykolog

Mötestid: enligt överenskommelseELEVVÅRDENS FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDSPLAN

Det förebyggande elevvårdsarbetet vid Källhagens skola bygger på följande principer:
- alla som jobbar i skolsamfundet bör känna till skolans elevvårdssystem, handlingsplan, samt kunna agera i enlighet med detta
- målet är att ingripa i ett så tidigt skede som möjligt och i mån av möjlighet att förebygga, avhjälpa och eliminera hinder för lärandet, inlärningssvårigheter samt andra problem i samband med elevens skolgång
- vid behov utreds enskilda elevers inlärnings- och anpassningssvårigheter av skolkuratorn, skolpsykologen eller skolhälsovårdaren och åtgärder vidtas för att trygga elevens rätt till undervisning enligt sina egna förutsättningar
- för att främja en trygg studiemiljö har skolan utarbetat ordningsregler samt ordnat med rastövervakning både inomhus och på skolgården
- delaktigheten stöds av bland annat vänelevsverksamhet, elevkårsverksamhet, Grön flagg-verksamhet mm.
- en plan omfattande förebyggande åtgärder och åtgärder för att lösa mobbningsfall har också utarbetats i enlighet med KiVa-programmet
- elevernas frånvaro följs upp av klassföreståndaren och utreds vid oklara fall
- eleverna informeras om tobakens och olika rusmedels skadeverkningar i undervisningen, under temadagar eller evenemang av olika slag
- i skolans räddnings- och krisplan preciseras närmare vilka åtgärder som skall vidtas vid olycksfall,problem- och krissituationer


SKOLKURATOR

Skolkuratorn handhar frågor som gäller barns och ungas utveckling och skolgång. Eleven själv, hemmet eller lärarna kan kontakta skolkuratorn till exempel då kamratkontakterna inte fungerar, inlärningen vållar problem, nya situationer känns svåra eller det inte känns roligt att komma till skolan. Undrar du över något som gäller elevers utveckling och mognad kan du även kontakta skolkuratorn. Tillsammans försöker vi hitta lösningar och ställa upp mål för framtiden.


SKOLPSYKOLOG

Eleverna har tillgång till skolpsykologtjänster. Till skolpsykologens uppgifter hör bl.a. att bistå elevvårdsgruppen i dess arbete, utföra psykologiska testningar av olika slag samt att bedriva konsultativ verksamhet.


SKOLHÄLSOVÅRD

Skolhälsovårdaren strävar efter att träffa alla elever årligen för hälsoundersökning. Skolhälsovårdaren ger också första hjälp vid olycksfall och akut insjuknande. I övriga fall skall eleven kontakta läkare i hemkommunen.

Hälsogranskningar utförs av skolläkaren, som besöker skolan en gång i veckan. Eleverna i årskurs 9 tilldelas ett ungdomshälsointyg, som fungerar som läkarintyg.

OBS! Tandläkarbesök lyder inte under skolans verksamhet och därför bör vårdnadshavaren observera att skolan inte ansvarar för eleverna varken under resan till och från tandläkaren eller då de är hos tandläkaren.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä