Information till hemmen, skolans verksamhet, värdegrund, mål för fostran och utbildning

Teksti


1. SKOLANS VERKSAMHET

1.1. VERKSAMHETSIDÉ

Skolans verksamhetsidé är att förmedla kunskaper och färdigheter åt eleverna så att de kan fungera självständigt i enlighet med samhällets förväntningar.


1.2. VERKSAMHETSPRINCIPER OCH -KULTUR

Skolans verksamhet bygger på en modern kunskaps- och inlärningssyn. Skolan ser eleverna som aktiva, ansvarskännande individer med en positiv inre vilja att lära sig och strävar i undervisnings- och fostringsarbetet till att förstärka dessa egenskaper hos eleverna.

Genom att tillämpa kvalitetsstyrning och genom att kontinuerligt utveckla verksamheten eftersträvar skolan att på bästa möjliga sätt erbjuda eleverna en kvalitativt sett god utbildning i en inspirerande studiemiljö.

Tillsammans med de övriga svenska skolorna i Lojo stad utgör Källhagens skola, som förmedlar den grundläggande utbildningen i årskurserna 7-9, en viktig institution som sprider den finlandssvenska kulturen. Skolans undervisningsspråk är svenska och skolan strävar till att förstärka elevernas finlandssvenska identitet. Skolan ser det även som sin uppgift att värna om de traditioner som vuxit fram inom skolan under tidigare årtionden - en uppgift som skolan delar med Virkby gymnasium, som arbetar i samma fastighet.

Skolans elever kommer till största delen från de omkringliggande kommunerna och majoriteten av eleverna är beroende av skolskjutsar. Då det gäller elevernas språkliga bakgrund, är det skäl att påpeka att en stor del av eleverna är tvåspråkiga, vilket berikar den kulturella bakgrunden i skolan och främjar fostran till internationalism.


2. SKOLANS VÄRDEGRUND

1. Värden i förhållande till sig själv:

- En positiv jagbild som baserar sig på kännedom om egna resurser.
- Självtillit och förmåga att vara sig själv.
- Insikt om vad som är rätt eller fel.
- Ansvar för sin egen fysiska och psykiska hälsa.
- Positiv nyfikenhet och förmåga till självständigt, kritiskt tänkande.
- Tålamod.
- Kreativitet.

2. Värden i förhållande till andra människor:
- Samarbetsvilja och samarbetsförmåga.
- Förmåga att ta hänsyn till andra människor.


3. Värden i förhållande till samhället:

- Förmåga att anpassa sig till ett föränderligt samhälle.
- Accepterande av jämlikhet mellan individer och yrkesgrupper.

4. Värden i förhållande till studier och arbete:

- En positiv inställning till eget och andras arbete.
- Initiativförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
- Förmåga att söka och behandla kunskap.
- Förmåga att använda sina kunskaper i praktiken.

5. Värden i förhållande till naturen:

- Medvetenhet om jordens resurser och om den enskilda individens
ansvar.
- Respekt för naturen och vilja att bygga upp en estetisk, trygg och livskraftig
miljö.

6. Värden i förhållande till kulturen:

- Kännedom om sin egen kultur och förståelse för andras.

3. SKOLANS MÅL FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING

Skolans mål är

♦ att stödja elevernas utveckling till balanserade och ansvarskännande
samhällsmedlemmar, som har förmåga att tänka kritiskt och självständigt.

♦ att ge eleverna baskunskaper och en bred allmänbildning, vilket ger dem
beredskap för fortsatta studier.

♦ att eleverna lär sig tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiken.


4. SKOLANS PROFILERING

Källhagens skola är en allmänbildande skola med tyngdpunkten på kultur, kommunikation och kreativitet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä