Mångvetenskapligt lärområde

Ämnesövergripande arbete v. 14, en rymdresa till Mars

Hela Källhagens skola jobbar ämnesövergripande med temat rymden, en resa till Mars.

Utdrag ur läroplanen

4.4 Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden

Helhetsskapande undervisning är en viktig del av den verksamhetskultur som stödjer pedagogisk enhetlighet i den grundläggande utbildningen. Målet är att göra det möjligt att förstå förhållandet mellan olika fenomen och på vilket sätt de är beroende av varandra. Helhetsskapande undervisning ger eleverna bättre möjligheter att kombinera kunskaper och färdigheter från olika vetenskapsgrenar och att i växelverkan med andra strukturera dem till meningsfulla helheter. Arbetsperioder då eleverna undersöker helheter och kombinerar och undersöker olika vetenskapsgrenar ger dem möjlighet att tillämpa sina kunskaper och får dem att känna sig delaktiga i att bygga upp gemensam kunskap. Detta stärker elevernas förmåga att uppfatta vilken betydelse det som de lär sig i skolan har för det egna livet och den egna gruppen och i ett vidare perspektiv för samhället och mänskligheten. Samtidigt får eleverna redskap för att vidga och strukturera sin världsbild.

Helhetsskapande undervisning förutsätter ett pedagogiskt grepp, som rör både undervisningens innehåll och arbetsmetoder, där man inom undervisningen i varje läroämne och i synnerhet över läroämnesgränserna studerar olika teman eller företeelser i den verkliga världen som helheter. Omfattningen och sättet på vilket man förverkligar helhetsskapande undervisning kan variera beroende på elevernas behov och målen för undervisningen. Undervisningen kan t.ex. genomföras genom att

- samma tema studeras parallellt i två eller flera läroämnen samtidigt

- innehåll som hör till samma tema delas in i perioder som följer på varandra

- ordna aktiverande evenemang såsom temadagar, olika tillställningar, kampanjer, studiebesök och lägerskolor

- planera mångvetenskapliga lärområden som omfattar en längre period och flera läroämnen och som kan innehålla ovan nämnda helhetsskapande metoder

- skapa helheter där många läroämnen samverkar

- erbjuda samordnad undervisning, så att all undervisning är helhetsbaserad såsom i förskoleundervisningen.

För att kunna garantera att alla elever har möjlighet att ta del av arbete med lärområden och att få undersöka det som de är intresserade av ska utbildningsanordnaren se till att elevernas studier innehåller minst ett mångvetenskapligt lärområde per läsår. Om de mångvetenskapliga lärområdenas mål och innehåll och om hur de förverkligas ska beslutas i den lokala läroplanen och preciseras i skolans läsårsplan. Den tidsmässiga omfattningen av ett lärområde ska planeras så att eleverna har tid att fördjupa sig i innehållet och att arbeta målinriktat, mångsidigt och uthålligt. I den lokala läroplanen och i läsårsplanen kan man också besluta om andra sätt att göra undervisningen mera helhetsskapande.

De mångvetenskapliga lärområdena ska främja den grundläggande utbildningens mål och i synnerhet utvecklingen av mångsidig kompetens. Innehållet i lärområdena ska planeras lokalt så att de återspeglar de principer för verksamhetskulturen som beskrivs i kapitel 4.2.

De mångvetenskapliga lärområdena ska planeras och genomföras utgående från de lokala resurserna och möjligheterna. Lärområdena erbjuder ett bra tillfälle för samarbete mellan skolan och det övriga samhället. Lärarnas och elevernas motivation ökar när de ämnen som behandlas har lokal anknytning, är aktuella och har samhällelig betydelse. Det är viktigt att eleverna deltar i planeringen. Syftet med lärområdena är att konkret behandla sådant som ingår i och som vidgar elevernas erfarenhetsvärld, varvid målet är att

- stärka elevernas delaktighet och ge dem möjligheter att vara med och planera målen, innehållet och arbetssätten i studierna

- lyfta fram frågor som eleverna upplever som viktiga och skapa tillfällen att behandla och påverka dem

- öka elevernas möjligheter att studera i olika grupper och med elever i olika åldrar och att arbeta med många olika vuxna

- ge eleverna möjligheter att kombinera lärande utanför skolan med skolarbetet

- ge utrymme för intellektuell nyfikenhet, upplevelser och kreativitet samt skapa många olika slag av kommunikations- och språksituationer

- göra det möjligt att tillämpa kunskaper och färdigheter i praktiken och ge övning i att handla i enlighet med en hållbar livsstil

- sporra eleverna att handla på ett sätt som gynnar skolgemenskapens och samhällets bästa.

Planeringen och förverkligandet av mångvetenskapliga lärområden förutsätter samarbete mellan läroämnen som representerar olika perspektiv samt att skolans övriga verksamhet utnyttjas. Alla läroämnen ska i tur och ordning delta i genomförandet av ett lärområde på det sätt som respektive lärområde förutsätter. Innehållet i lärområdena ska väljas enligt principerna för verksamhetskulturen och så att det intresserar eleverna och lämpar sig för samarbete mellan läroämnen och lärare. I studierna utnyttjas de infallsvinklar, begrepp och metoder som är kännetecknande för de olika läroämnena.

Eleverna ska ges respons under den tid man arbetar med lärområdet och deras kunskaper och färdigheter ska beaktas i den verbala bedömningen eller när man ger vitsord i de läroämnen som varit involverade i lärområdet.

Mångvetenskapliga lärområden (ML) är helhetsskapande studieperioder som grundar sig på samarbete mellan läroämnena. Lärområdena ska avspegla skolans värden och syn på lärande. De ska återspegla principerna för utvecklandet av verksamhetskulturen i den grundläggande utbildningen och stödja utvecklingen av mångsidig kompetens.

 

I LOJO

När man planerar undervisningen ska den helhetsskapande undervisningen tas i beaktande på ett så mångsidigt sätt som möjligt och enligt de metoder som anges i läroplanen. Därtill ska skolorna planera och genomföra minst ett mångvetenskapligt lärområde per läsår. Längden på ett mångvetenskapligt lärområde motsvarar i timmar minst en skolvecka.

Lärområdenas teman binds till principerna för utvecklande av verksamhetskulturen. Undervisningsväsendet fastställer årligen minst en princip som styr utvecklandet av verksamhetskulturen som prioriterat område.
Undervisningsväsendet fattar årligen beslut om minst ett delområde inom mångsidig kompetens, som ska utvecklas. Detta delområde inom mångsidig kompetens ska utvärderas och fogas till elevutvärderingen i samband med utvärderingen av det mångvetenskapliga lärområdet. Därtill kan skolan även parallellt med det mångvetenskapliga lärområdet inkludera andra lärområden inom mångsidig kompetens.

Eleverna deltar i planeringen av de mångvetenskapliga lärområdena enligt ålder. Vid planering av lärområden för nybörjarundervisningen ska man om möjligt samarbeta med förskoleundervisningen.

I mångvetenskapliga lärområden ska man se till att de arbetsfärdigheter och övrig kompetens som anges i kompetensområdena tas i beaktande vid utvärderingen av läroämnena som ingår i lärområdet.

Anvisning för arbetet i skolorna

Skolan skriver ner i sin läsårsplan vilka former av helhetsskapande undervisning som används utöver mångvetenskapliga lärområden.
Teman för de mångvetenskapliga lärområdena som genomförs antecknas i läsårsplanen. Närmare planer (lärområdets mål, innehåll, vilka läroämnen som ingår, på vilket sätt eleverna kan delta i planeringen och hur lärområdena utvärderas och hur utvärderingen beaktas vid utvärderingen av läroämnet i fråga) skrivs ner och sparas till exempel på skolans pedanet-webbplats.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä