Tt1 (0,5 vuosiviikkotuntia)

Työtavat

Hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä sekä luontaisia vuorovaikutustilanteita luokassa ja luokkatilan ulkopuolella.
Tehdään tehtäviä yksin, ryhmässä ja pareittain esitys- ja työtapoja vaihdellen.
Pyritään aktivoimaan oppilasta etsimään tietoa ja osallistumaan.
Tauotetaan opetusta taukojumpalla, aktiivisilla peleillä tai vaihtamalla opiskelupaikkaa ja -asentoa.
Käytetään kirjasarjaa, jossa samassa kirjassa on kaikki vuosiluokat. Mahdollisesti käytössä tablettikoulun digitaalinen kirjasarja.

Sisältötavoitteet

Terveyden laaja-alaisuus.

Terveyden edistäminen ja omien valintojen vaikutus terveyteen.

Elämänkulku ja siihen vaikuttavat tekijät.

Ihmisen kasvu ja kehitys.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot, selviytyminen ristiriita- ja kriisitilanteissa.

Itsetunnon kehittäminen, omien arvojen ja asenteiden tunnistamista, kehon ja mielen yhteyden tiedostamista ja niiden vaikutus oppimisessa ja opiskelussa.

Pohditaan yksilöllisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta terveyden näkökulmasta. Tuetaan oppilaan valmiuksia tekemään vastuullisia päätöksiä ja ratkaisuja.

Pohditaan oppilaiden kanssa terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksia, valintoja ja niiden pohjalla olevia perusteluja. Rohkaistaan oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja.

Ohjataan oppilasta kriittiseen ajatteluun ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä sekä niihin liittyviä arvoja ja normeja. Lisäksi oppilaiden kanssa arvioidaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä.

Pohditaan sosiaalisen terveyden merkitystä ja ohjataan oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä. Pohditaan niiden vaikutusta ja merkitystä itselle. Muodostetaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.Arviointi

Arviointiin vaikuttaa tuntityöskentely, tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen.

Opetellaan itse- ja vertaisarviointia.