Kotitalous

Oppiaineen tehtävä ja maakunnallinen painotus

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämisestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa.

Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen.

Kotitalouden maakunnallisessa opetussuunnitelmassa nostetaan esille muutamia maakunnallisia
painotuksia opetussuunnitelman perusteiden tueksi. Opetussuunnitelman perusteiden kotitalous oppiaineen sisältöjä ja tavoitteita täydennetään paikallisesti mahdollisuuksien mukaan
maakunnalliset painotukset huomioiden.

Opetussuunnitelman perusteista nostetaan maakunnallisesti esille kolme pääteemaa, jotka muodostavat perustan eteläpohjalaiselle kotitalouden opiskelulle:
  • yhteiskunnan aktiivinen jäsenyys
  • oppimisen ilo
  • monipuolinen kotitaloudellinen ajattelu ja osaaminen

Eteläpohjalaisen kotitalousopetuksen pääteemat

Kotitalous-oppiaineessa on moninaiset mahdollisuudet vahvistaa ja rakentaa
maakuntaidentiteettiä. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi tutustumalla paikalliseen ruoan
alkutuotantoon ja elintarviketeollisuuteen sekä opiskelemalla alueellista ruoka- ja tapakulttuuria.
Etelä-Pohjanmaa muodostaa ruokamaakunta-alueen, josta käytetään nimitystä Ruokaprovinssi,
koska alueella tuotetaan merkittävä osa (14 %) koko Suomen maatalous- ja elintarviketuotannosta. Ruokaprovinssia kehittävät julkiset organisaatiot ja muut yleishyödylliset tahot (www.ruokaprovinssi.fi). Kotitalousopetuksella on tärkeä tehtävä olla lisäämässä nuorten tietoisuutta ja arvostusta maakuntamme ruokatuotannossa sekä siihen liittyvästä osaamisesta.

Laaja-alaisena oppiaineena kotitaloudessa korostuu myös yrittäjämäinen toimintatapa. Kotitaloudessa yrittäjämäinen toimintatapa kannustaa yhteisöllisyyteen yhteistyötaitoja vahvistamalla. Oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan itsensä ilmaisemiseen sekä mielipiteiden perustelemiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan vastuunottoon omasta toiminnastaan.

Yrittäjämäistä toimintatapaa tukee myös oppilaan osallisuus kotitalouden eri toiminnoissa ja oppimistilanteiden suunnittelussa. Oppilaat osallistetaan mahdollisuuksien mukaan oman toiminnan ja työskentelyn suunnitteluun, kehittämiseen sekä arviointiin. Tämä edistää oppilaiden vastuuntuntoa ja oppimisen omistajuutta.

Lähde: Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma 10.3.2017

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä