Tt2 (2 vuosiviikkotuntia)

Työtavat

Hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä sekä luontaisia vuorovaikutustilanteita luokassa ja luokkatilan ulkopuolella.
Tehdään tehtäviä yksin, ryhmässä ja pareittain esitys- ja työtapoja vaihdellen.
Pyritään aktivoimaan oppilasta etsimään tietoa ja osallistumaan.
Tauotetaan opetusta taukojumpalla, aktiivisilla peleillä tai vaihtamalla opiskelupaikkaa ja -asentoa.
Käytetään kirjasarjaa, jossa samassa kirjassa on kaikki vuosiluokat. Mahdollisesti käytössä tablettikoulun digitaalinen kirjasarja.

Sisältötavoitteet

Syvennetään käsitystä ja ymmärrystä kaikista terveyden osa-alueista (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen). Käydään läpi tekijöitä ja mekanismeja, jotka vahvistavat ja vaarantavat terveyttä (uni, lepo, arkirytmi sekä näiden ongelmat, ravitsemus, liikunta, liikkumattomuus, passiivinen elämäntapa, mielenterveys, seksuaalisuus, riippuvuudet ja päihteet). Opetellaan käyttämään terveyteen liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

Ohjataan oppilasta omissa terveystaidoissa. Opetellaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan sekä miettimään, mikä vaikutus valinnoilla on oman terveyden kannalta. Ohjataan oppilasta tunnistamaan omat voimavarat.

Opetellaan etsimään ja tunnistamaan luotettavaa tietoa. Harjoitellaan kriittisyyttä, kun tarkastellaan terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä. Pohditaan terveyteen liittyviä arvoja ja normeja.

Opetellaan muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista. Opetellaan tunnistamaan sosiaalisten verkostojen (perhe ja omaan elämänpiiriin kuuluvat ihmiset ja yhteisöt) edustamia terveyskäsityksiä.

Arviointi

Arviointiin vaikuttaa tuntityöskentely, tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen.

Syvennetään itse- ja vertaisarvioinnin käyttöä.