Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt 1.8.2021 alkaen


1. Miksi tarvitsemme järjestyssääntöjä? 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda edellytykset koulutyön onnistumiselle ja taata kouluyhteisön jokaiselle jäsenelle oikeus häiriöttömään työskentelyyn koulussa. Niissä määritellään kouluyhteisön jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen noudattamaan sääntöjä, jotka ovat voimassa koulussa, koulualueella, kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 

Niissä asioissa, joista järjestyssäännöissä ei erikseen määrätä, koulumme noudattaa peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Järjestyssääntöjä muutetaan tarvittaessa. 

2. Koulualueen ja ajan määrittely 

Kouluaikaa on työjärjestyksessä määrätyn pituinen päivä. Kouluaikaan kuuluvat myös koulun järjestämät tilaisuudet ja retket koulualueen ja/tai kouluajan ulkopuolella. Koulumatkat kuuluvat kouluaikaan. 

Koulualue rajoittuu pohjois-, itä- ja länsisuunnassa lähimpään tiehen sekä etelässä yksityisaluerajaan. Koulualueella on kameravalvontaa. 
 
Välituntialueena on koulun etupiha, mutta ei parkkialue, pyörätie eikä jalkakäytävä. 
 
Sallitut parkkialueet: 
-polkupyörät etupihalle oleviin polkupyörätelineisiin ja niiden välittömään läheisyyteen 
-mopot monitoimikentän välittömään läheisyyteen hyvässä järjestyksessä 
-mopoautot koulun pohjoispäätyyn teknisen työn luokan kohdalle 
-kaikki tolppapaikat on varattu koulun henkilökunnan käyttöön 
-traktoreille ei koulun pihassa ole pysäköintipaikkaa, niille on varattu erillinen parkkipaikka kantatien toisella puolella 

 

3.Yhteisesti sovittuja asioita 

Koulussa käyttäydymme kaikki toisiamme kunnioittavalla tavalla: tervehdimme, emme roskaa ja otamme huomioon toiset ihmiset. 

Suomessa kuuluu tapakulttuuriin, että lakkeja ei käytetä sisällä. Siksi emme pidä koulussa päähineitä ja huppuja sisällä. Esimerkiksi tunneilla, opettajanhuoneessa ja ruokalassa esiinnymme ilman niitä. 

Musiikkia kuuntelemme oppitunnilla vain opettajan luvalla. 

Kännykät pidetään repuissa ja niitä käytetään vain opettajan luvalla. 

Kaikki pöydät ovat työskentelyä eikä istumista tai makaamista varten. 

Epäasiallista kielenkäyttöä ei kenenkään yhteisömme jäsenen tarvitse sietää. Sellaista on esimerkiksi haistattelu, rasistiset ilmaukset, kiroilu ja haukkuminen. Tämä sääntö koskee myös kaikkia koulun aikuisia. 

Purkat ja karkit eivät kuulu oppitunneille. 

WC:ssä ei käydä oppituntien aikana ilman opettajan lupaa. 

Energiajuomat eivät kuulu kouluun. 

Pukuhuoneissa oleskellaan vain liikuntatuntien yhteydessä. 

Kaikkia kouluyhteisön jäseniä tulee kohdella tasapuolisesti, eikä kenellekään tule antaa erivapauksia, ellei niitä pystytä perustelemaan. 

Nk. pitkät välitunnit (ruokatunnit ja jousto) voi halutessaan viettää myös koulun sisätiloissa. 

 

4. Päivittäisen työskentelyn tilanteet 

Päivän työ alkaa klo 8.55 päivänavauksella. Myöhästyneet tulevat luokkiin vasta avauksen jälkeen, koska muutoin päivänavauksen kuuntelu häiriintyy. 
 
Jokaisella on oikeus työrauhaan oppituntien aikana. Kuvaaminen ja videointi ilman kuvattavien lupaa on kielletty. 
 
Jokainen huolehtii omista tavaroistaan. Koulu ei vastaa niiden katoamisesta. 
 
Oppitunnin päätyttyä oppilaat menevät ulos, jotta he virkistyisivät raittiissa ilmassa. Välitunnin voi viettää sisällä nk. pitkillä välitunneilla tai jos ulkolämpötila on vähemmän kuin –15 C. Välitunneilla oppilaiden on pysyttävä koulualueella, paitsi jos saavat luvan poistumiseen opettajalta. 
 
WC:t on tarkoitettu vain tarpeiden tekoon. Turha oleskelu WC:ssä on kielletty. 
 
Koulun tilat pidetään siisteinä yhteisen viihtyisyyden vuoksi. Sekä koulun kiinteää että irtainta omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jos oppilas turmelee koulun omaisuutta tahallaan, hän saa rangaistuksen ja oppilaan huoltaja on korvausvelvollinen. Rikkoutumisesta tai vahingoittumisesta on ilmoitettava lähimmälle opettajalle, valvojalle tai laitosmiehelle. He ottavat yhteyden rehtoriin. Toisen omaisuutta ei saa ottaa luvatta. 
 
Jotta ruokailu olisi kaikille miellyttävä hetki, sinne mennään rauhallisesti ja ryntäämättä. Ruokailtaessa noudatetaan hyviä ruokailutapoja. 

Koulun Jopoja saa lainata mutta ne on etukäteen varattava opettajanhuoneen eteisessä olevasta listata. Jokainen vastaa käytön aikana pyörästä ja sen lukituksesta. 

Välitunteja varten opettajanhuoneen aulasta voi hakea palloja yms. mutta ne on palautettava aina välitunnin lopuksi. 

Koulumatkoilla ja koulupäivän aikana tapahtuvilla siirtymisillä vakuutus on voimassa vain, jos oppilas ei poikkea koulun ja kodin väliseltä reitiltä. Koulumatkoilla kaikki noudattavat ehdottomasti liikennesääntöjä. Näin vältytään vaaratilanteilta ja onnettomuuksilta. Koulukyydissä oppilaat käyttäytyvät rauhallisesti ja tahdikkaasti ja toimivat kuljettajan ohjeiden mukaan. Kun oppilaat joutuvat siirtymään tuntien välillä koululta liikuntapaikoille, heidän pitää olla erityisen varovaisia. 


5. Poissaolot 

Poissaolot yleisesti 

Kaikki poissaolot aiheuttavat oppilaan koulutyölle haittaa. Huoltajan on ilmoitettava joka päivä sairastumisesta välittömästi Wilmaan. 

Luokanohjaajalta anotaan lupa poissaoloon, joka kestää yhdestä tunnista viiteen päivään. Mikäli poissaolo kestää enemmän kuin viisi päivää, tulee lupa anoa rehtorilta. 

Jos poissaolo kestää enemmän kuin kolme päivää, on sitä anottaessa täytettävä erillinen loma-anomus (tulostettavissa Wilmasta). Oppilas sopii oma-aloitteisesti tehtävistä niiden opettajien kanssa, joiden tunneilta hän tulee olemaan poissa. Opettajilta pyydetyt tehtävät oppilas kirjaa anomukseen ja toimittaa sen vapaan pituudesta riippuen joko luokanohjaajalle tai rehtorille. Oppilaan on suoritettava itsenäisesti väliin jäävien oppituntien tehtävät ja opiskeltava sisällöt. 

Aiheeton ja luvaton poissaolo on rangaistava teko. Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, opettaja antaa hänelle luvan poissaoloon ja ilmoittaa siitä huoltajalle. 

Ajokortin hankkimisesta aiheutuvat poissaolot 

Mopokortin hankintaa varten voi olla poissa koulusta kaksi kertaa ja kevarikortin hankintaa varten kolme kertaa. Poissaolo kestää yleensä 2–3 tuntia aamu- tai iltapäivisin. 

Lupa poissaoloon pyydetään luokanohjaajalta hyvissä ajoin. Luvan saaminen edellyttää, että oppilas osoittaa luokanohjaajalle selvittäneensä etukäteen poissaoloajan koulutehtävät. 

Opettajat eivät pidä uutta koetta, jos koepäivänä on poissa ko. tuntien takia. Koe suoritetaan vasta jälki-istunnon yhteydessä. 

6. Tuntimerkinnät ja muistutukset 

Opettaja tekee tunneilta tuntimerkintöjä. Tuntimerkinnät ovat positiivisia tai negatiivisia ja ne ovat opettajalle keino antaa palautetta oppilaalle. Tuntimerkintöjen tarkoitus on myös se, että niiden avulla huoltajat voivat seurata mitä koulussa tapahtuu. 

Mikäli tuntimerkintä on tarkoitettu muistutukseksi, kirjataan se myös erilliseen toimenpiderekisteriin, jota huoltajat pystyvät myös seuraamaan.

Vain ko. rekisteriin kirjatut tuntimerkinnät johtavat automaattisesti kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon: 

-Ei noudata opettajan ohjeita tai työskentele asianmukaisesti.  

-Häiritsee työrauhaa.  

-Joku muu, perustelu kirjattava 

-Koronaan liittyvien ohjeiden rikkominen.  

-Koulutoverin tai koulun omaisuuden vahingoittaminen.  

-Lumipallojen heittely.  

-Oleskelu välituntialueen ulkopuolella (esim. mopoparkki).  

-Rasistinen kielenkäyttö.  

-Roskaaminen/syljeskely.  

-Sopimaton kielenkäyttö/kiroilu.  

-Sopimaton käyttäytyminen.  

-Välituntipinnaus käytävällä/WC:ssä.  

Mikäli oppilas ei tee toistuvasti läksyjään tai muutoin osallistu opiskeluun voi opettaja määrätä hänet jäämään koulupäivän jälkeen läksykerhoon. 

7. Rangaistukset 

Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, opettaja voi puhutella häntä ja/tai antaa hänelle muistutuksen. Viiden muistutuksen jälkeen oppilaan kanssa käydään kasvatuskeskustelu, jonka pitää luokanohjaaja. Se pidetään koulupäivän ulkopuolella, huoltaja kutsutaan mukaan ja se kirjataan. Mikäli muistutuksia tulee edelleen seuraa viidestä muistutuksesta aina tunti jälki-istuntoa. Muistutukset nollaantuvat lukukauden lopulla. 

Jos oppilas häiritsee oppitunnilla toistuvasti, hänet tulee poistaa luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Häiritsevä oppilas poistetaan toiseen luokkaan, jossa on opettaja tai rehtorin työhuoneeseen. Rehtori voi lähettää oppilaan kotiin jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen johdosta tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käytöksen johdosta. 

Jos oppilas ei kykene noudattamaan sääntöjä välitunnilla ja hän saa siitä toistuvasti muistutuksia, voidaan hänet siirtää erilliseen välituntitilaan koulun sisäpihalle. Erilliselle välituntialueelle järjestetään valvonta. 
 
Kasvatuskeskustelu voidaan pitää myös jostain yksittäisestä asiasta. Jos rikkomus on vakava, (esim. lunttaus, valehtelu, tupakanpoltto, väärennös) kasvatuskeskustelun pitää rehtori. 

Jälki-istunnosta ilmoitetaan kotiin Wilmassa, josta näkyy istunnon määrääjä ja istunnon ajankohta. Jälki-istunnot kirjataan rangaistuskirjaan ja toistuessaan vaikuttavat käytösarviointiin sitä alentavasti. Jälki-istunnossa istutaan pääsääntöisesti hiljaa, mutta sen aikana voi valvoja teettää myös annettuja kirjallisia tai suullisia tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta ja opetusta. Oppilaat voivat tehdä sovittuja tehtäviä. 

 

Seuraavista yksittäisistä rikkeistä seuraa yksi tunti jälki-istuntoa, mikäli lukuvuoden aikana on jo pidetty kasvatuskeskustelu. 

- valehtelu 

- koulun alueelta luvatta poistuminen 

- kiusaaminen 

- törkeä rasistinen tai muuten ala-arvoinen kielenkäyttö 

- seksuaalinen häirintä 

 

Vakavista rikkeistä seuraa kaksi tuntia jälki-istuntoa. 

- tupakkatuotteiden, nuuskan ja alkoholin hallussapito ja käyttö 

- lunttaaminen ja toisen tekstin kopioiminen ja omanaan esittäminen 

- teräaseen tuominen kouluun 

- toistuva kiusaaminen 
- varastaminen 

- nimen väärentäminen 

- väkivaltaisuus 

Mikäli oppilas lunttaa kokeessa merkitään kokeen arvosanaksi 4. Koetta ei voi uusia. 
 

Kolmen jälki-istunnon jälkeen oppilas ja hänen huoltajansa kutsutaan koululle keskustelemaan tilanteesta. Tapauskohtaisesti oppilaalle mietitään tukitoimia ja tehdään suunnitelma opetuksen järjestämisestä ja kouluyhteisön työrauhan takaamisesta. 

Mikäli nämä toimenpiteet eivät auta, voi rehtori harkintansa mukaan antaa kirjallisen varoituksen. Monijäseninen toimielin (rehtori, vararehtori, opinto-ohjaaja ja sosiaalitoimen edustaja) voi erottaa oppilaan enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos piittaamattomuus jatkuu jälki-istuntojen ja varoituksen jälkeen tai jos yksittäinen rikkomus on vakava. 
 

Opettaja ja rehtori voivat tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat ja hänen hallinnassaan olevat koulun lokerot. Asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja se kirjataan. Opettajalla on oikeus ottaa pois oppilaalta vaarallinen tai kielletty esine tai aine. Asiasta ilmoitetaan huoltajalle ja se kirjataan. 
 
Suomen lainsäädännössä kielletään alle 18-vuotiailta tupakointi ja alkoholin käyttö. Myös muut huumaavat aineet ovat kiellettyjä Suomessa. Tästä johtuen tupakan, alkoholin ja huumaavien aineiden tuominen koulun alueelle, niiden hallussapito tai käyttö koulun alueella, koulun läheisyydessä tai kouluun liittyvissä olosuhteissa, on ehdottomasti kielletty. 


8. Koulukiusaamiseen puuttuminen 

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus on puuttua kiusaamisen, häirintään ja väkivaltaan heti kun sellaista havaitsee tai saa tietoonsa. 

 

Välitön puuttuminen 

Kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan havainnut opettaja puuttuu välittömästi tapahtumiin ja keskustelee sekä kiusaajan että kiusatun kanssa. Tavoitteena on, että asia sovitaan. 

Jos kiusaaminen jatkuu, luokanohjaaja ja kuraattori keskustelevat asiasta osapuolten kanssa ja kotia tiedotetaan asiasta. Luokanohjaaja kirjaa sovitut asiat Wilmaan. 

 

Toistuva ja pitkään jatkunut kiusaaminen/häirintä 

Mikäli kiusaaminen/häirintä jatkuu edellä mainituista huolimatta, asia menee kurinpitoryhmän käsittelyyn. Rehtori ottaa yhteyttä kotiin, asia käsitellään yhdessä kiusatun, kiusaajan ja heidän huoltajien kanssa. Pohditaan yhdessä keinoja kiusaamisen/häirinnän lopettamiseksi. Tarvittaessa otetaan mukaan ulkopuolinen sovittelija. Koulukiusaamistapauksista on mahdollista antaa jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Koulu voi tehdä myös rikosilmoituksen. 

 

Fyysinen väkivalta 

Fyysinen väkivalta tuodaan aina heti rehtorin/kurinpitoryhmän tietoon ja siitä tehdään erillinen kirjallinen selvitys. Asiasta annetaan rangaistus ja mikäli teko on vakava, voi rehtori lähettää oppilaan kotiin loppupäiväksi ja/tai antaa kirjallisen varoituksen. Koulu voi tehdä myös rikosilmoituksen. 

Koulukiusaamista, häirintää ja väkivaltaa kartoitetaan keväisin tehtävässä THL:n valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä, koulun omissa kyselyissä ja oppilashaastatteluissa vuosittain. 

Luokan ja koulun yhteisöllisyyttä vahvistamalla pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamista. Oppilaita rohkaistaan ottamaan kiusaaminen puheeksi opettajan tai jonkun muun koulun aikuisen kanssa tarjoamalla siihen tilaisuuksia esim. henkilökohtaisten keskustelujen kautta. 
 
Mitä vanhemmat voivat tehdä kiusaamista vähentääkseen? 
 Suhtaudu aina vakavasti ilmi tulevaan kiusaamiseen. Ilmoita kiusaamisesta ja toimi yhteistyössä koulun kanssa. Ota ensisijaisesti yhteyttä luokanohjaajaan. Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka tämä itse ei olisikaan kiusattu eikä kiusaisi toisia. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä