Tt3 (0,5 vuosiviikkotuntia)

Työtavat

Hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä sekä luontaisia vuorovaikutustilanteita luokassa ja luokkatilan ulkopuolella.

Tehdään tehtäviä yksin, ryhmässä ja pareittain esitys- ja työtapoja vaihdellen.

Pyritään aktivoimaan oppilasta etsimään tietoa ja osallistumaan.

Käytetään erilaisia tietolähteitä tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta.

Tauotetaan opetusta taukojumpalla, aktiivisilla peleillä tai vaihtamalla opiskelupaikkaa ja -asentoa.
Käytetään kirjasarjaa, jossa samassa kirjassa on kaikki vuosiluokat. Mahdollisesti käytössä tablettikoulun digitaalinen kirjasarja.


Sisältötavoitteet

Syvennetään terveyden käsitystä sen laaja-alaisuuden ja terveyden edistämisen kautta. Pohditaan voimavaralähtöisesti elämänkulkua, kasvua ja kehitystä. Käydään läpi kansan- ja tartuntataudit. Pohditaan elinympäristön terveysvaikutusta terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Syvennetään omia terveystaitoja ja kriittisyyttä koskien tiedon luotettavuutta ja merkitystä.

Pohditaan ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. Sisältönä ympäristön terveysriskit, hyvinvointia tukevat yhteisöt sekä mielekäs vapaa-ajan toiminta, kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurin herkkyys. Tutustutaan erilaisiin kulttuureihin.

Luodaan perusta opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle (aiheena stressi ja sen rakentava käsittely) ja sen ylläpitämiselle sekä tutustutaan terveyspalvelujen asianmukaiseen käyttöön.

Syvennetään kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista. Opetellaan tunnistamaan sosiaalisten verkostojen (perhe ja omaan elämänpiiriin kuuluvat ihmiset ja yhteisöt) edustamia terveyskäsityksiä.

Syvennetään käsitystä kriittisestä terveyteen ja sairauteen liittyvistä arvioinneista. Pohditaan oppilaan oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä.

Painotetaan sisällöissä sosiaalista kestävyyttä, vastuullista kuluttamista sekä kestävää elämäntapaa. Kaikissa aihealueissa tuodaan esille kansalaisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista.

Arviointi

Arviointiin vaikuttaa tuntityöskentely, tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen.

Syvennetään itse- ja vertaisarvioinnin käyttöä.