Valinnaiset

Valinnaisuus elokuusta 2021 alkaen

Kuortaneen yläkoulussa valinnaisaineet jakautuvat yhden ja kahden tunnin paketteihin.

8.luokan valinnaisaineet

Yhden tunnin valinnaiset

A Englannin valinnaiskurssi

Tavoitteet
Tavoitteena on vahvistaa englanniksi puhumisen taitoa ja lisätä englanninkielisten alueiden kulttuuritietämystä sekä rohkaista elinikäiseen kielenoppimiseen. 

Toteutus
Kurssilla puhutaan pareittain/pienessä ryhmässä englanniksi erilaisista teemoista. Oppilaat tekevät myös omia esityksiään englanniksi. Mahdollisuuksien mukaan otetaan ulkopuolisia vierailijoita kurssille esittelemään omaa osaamistaan. 

Hyväksytyn osaamisen kriteerit
Oppilas osallistuu aktiivisesti keskusteluharjoituksiin. Oppilas tekee ja esittää omia esityksiään opettajan antamien ohjeiden mukaan. 

B Media

Tavoitteet
Kameran käyttöön lisää osaamista, ulottuvuuksia ja tarkoituksenmukaisuutta.
Opitaan digitaalisen kuvankäsittelyn menetelmiä ja liikkuvan kuvan perusperiaatteet. Animaation teon vaiheet: ideointi, käsikirjoitus ja toteutus saadaan kurssilla pääpiirteissään haltuun.
Omien kuvallisten aikaansaannosten tallentaminen ja jakaminen eri medioissa järkevällä tavalla. 

Toteutus
Valokuvausta, kuvankäsittelyä, animaation tekoa, kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia.
Kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä.
Graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita.
Yksilö- ja ryhmätöinä kamerat, tietokoneet ja tabletit käytössä.

Hyväksytyn kriteerit 
Aktiivinen tuntityöskentely, osallistuminen tehtävien vaatimiin tekovaiheisiin eri tekniikoin ja viimeisteltyjen lopputulosten aikaansaaminen.

C Kroppakorjaamo

Tavoitteet
Kehitetään oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja. Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (eriyttäminen, kannustaminen ja positiivinen palaute).
Auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Toteutus
Tutustutaan oppilaiden kanssa erilaisiin liikuntamuotoihin, jotta oppilas löytäisi itselleen sopivia liikuntaharrastuksia.
Kurssin sisältönä tutustutaan monipuolisesti lihaskuntoa, kestävyyttä ja liikkuvuutta kehittäviin lajeihin, esimerkkinä kuntosali, kuntonyrkkeily, kahvakuula, crossfit ja spinning.

Hyväksytyn osaamisen kriteerit
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja. Oppilas osaa arvioida ja harjoittaa joitakin fyysisiä ominaisuuksiaan. Oppilas osoittaa ymmärtävänsä reilun pelin periaatteita ja ottavansa yleensä vastuuta yhteisistä oppimistilanteista. Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla. Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti. 

D Laulu- ja soittokurssi

Tavoitteet
Kehittää oppilaan äänenkäyttöä ja laulutaitoa (esim. mikrofonin käyttö), rohkaista itsensä ilmaisemiseen laulaen ja soittaen, parantaa oppilaan soittotaitoa ja toimimista musisoivan ryhmän jäsenenä sekä esiintymisvarmuuden kehittäminen

Toteutus
Harjoitellaan hyvää hengitystekniikkaa ja äänenkäyttöä sekä yksi- että moniäänistä laulua. Tehdään soittotaitoa parantavia harjoituksia. Ohjelmisto koostuu eri tyylisistä kappaleista oppilaiden taitotaso ja toiveet huomioon ottaen 

Hyväksytyn osaamisen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen oppitunneilla. Osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä muut huomioiden. Valmius osallistua koulun juhlien toteuttamiseen

E Metallityöt

Tavoitteet
Metallitekniikan perusteisiin tutustuminen sekä keskeisimpien eri hitsausmenetelmien oppiminen

Toteutus
Metallitekniikan perusteiden opiskelua, eri hitsausmenetelmiin tutustuminen ja harjoittelu, metallin työstäminen kuumana sekä kylmänä, hitsausharjoituksia sekä omavalintaisia töitä. Työt voivat sisältää joitain osia/osuuksia myös muista teknisen työn osa-alueista (puu, elektroniikka, koneoppi) 

Hyväksytyn osaamisen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen oppikokonaisuuden eri vaiheisiin . Annettujen tehtävien suorittaminen tai oman projektin suunnittelu ja toteuttaminen.

F Kankaan kuviointi eri tekniikoin

Tavoitteet
Uusiin käsityö tekniikoihin tutustuminen. Luovan, keksivän ja kokeilevan käsityötaidon vahvistaminen värejä ja kuviomuotoja käyttäen

Toteutus
Tutustutaan kankaan kuviointiin värien avulla eri tekniikoita käyttäen (mm. kaaviopainanta, aurinkovärjäys, marmorointi, kestovärjäys jne.)
Päällike- ja alikeompelua, käsi- ja konekirjontaa voi halutessaan kokeilla. Suunnitellaan ja toteutetaan itselle mieluisia pienimuotoisia töitä vapaavalintaisesti joillakin
kurssin tekniikoista 

Hyväksytyn osaaminen kriteerit
Oppilas suunnittelee ja toteuttaa käsityö tuotteen jossa on käytetty kankaankuviointi tekniikkaa

G Vaate itselle – helposti ja nopeasti

Tavoitteet
Opetellaan vaatteen ja asusteiden suunnittelun perusteita, tutustutaan valmistustekniikoihin, opetellaan käyttämään ompelukonetta ja saumuria sekä opetellaan eri lankatekniikoita

Toteutus
Suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita ja asusteita ompelemalla tai neulomalla, eri kädentaitojen tekniikoita yhdistellen.

Hyväksytyn osaaminen kriteerit
Oppilas suunnittelee ja toteuttaa käsityötuotteen joko ompelemalla tai neulomalla

H Hellan houkutus 

Tavoitteet
Tavoitteena on opiskella arjen erilaisia taitoja syventäen seitsemännen luokan kotitalouden oppimäärää. 

Toteutus
Valmistetaan mm. erityyppisiä leivonnaisia, opetellaan käyttämään eri leivonnan tekniikoita ja kohotusaineita. Opetellaan terveellisten välipalojen tekemistä, valmistetaan pikkulämpimiä sekä tutustutaan teollisen ja itse tehdyn ruoan eroihin. 

Hyväksytyn osaamisen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen oppikokonaisuuden eri vaiheisiin. Vertais-ja itsearvioinnin suorittaminen.

I PALLO- JA MAILAPELEJÄ

Tavoitteet
Kehitetään oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja. Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.

Toteutus
Kurssin sisältönä tutustutaan monipuolisesti erilaisiin pallopeleihin, niiden tekniikkaan ja taktiikkaan. Kannustetaan yhteisölliseen työskentelyyn sekä Reilun pelin -toimintaan. Toimintaympäristönä huomioidaan monipuolisesti vuodenajat, koulun lähiympäristö eri liikkumistarkoituksiin sekä urheiluopiston tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä ohjataan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.

Hyväksytyn osaamisen kriteerit
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia palloilulajeja. Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa palloilulajeissa. Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla. Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

J MOODYT HALTUUN

Tavoitteet: 
Kurssilla tutustutaan tunteisiin sekä opetellaan tunteiden havainnoimista, tunnistamista, sietämistä, säätelemistä ja ilmaisemista. 

Toteutus:
Kurssilla käytetään monipuolisesti erilaisia luovia ja toiminnallisia menetelmiä. 

Hyväksytyn arvosanan kriteerit:
Oppilas osallistuu aktiivisesti kurssin aikana käytävään teoriaan sekä erilaisiin harjoituksiin.

Kahden tunnin valinnaiset 

A Kuvanveisto ja keramiikka

Tavoitteet
Työskentelyssä näkyy suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Teokset ovat huolellisesti valmistettuja ja viimeisteltyjä. Opitaan sanallisesti arvioimaan - ja arvostamaan - omaa ja toisten etenemistä ja onnistumisia.
Työskentelyprosessi tallennetaan vaihe vaiheelta portfolioon. 

Toteutus
Kolmiulotteisia töitä eri menetelmin. Toteutetaan astioita, veistoksia, installaatioita ja ympäristötaideteoksia yksilö- ja ryhmätöinä.
Kurssilla kehitetään muodon, tilan ja mittasuhteiden hahmotuskykyä ja saadaan oppia perusrakenteiden tekemiseen.
Tutustutaan tuotesuunnitteluun, teolliseen muotoiluun ja kuvanveistoon sekä design-esineiden syntyyn ja tekijöihin. 

 Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osallistuu tekemiseen yleensä aktiivisesti. Hän osaa käyttää ja soveltaa kuvataiteen useita tekniikkoja työskentelyssään, ideoida ja valita sopivia materiaaleja ja tekemisen tapoja myös itse. Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti toiset huomioon ottaen ja kykenee työskentelemään kuvataideluokassa sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa.

B Monipuoliset lajielämykset

Tavoitteet
Liikunnassa kannustetaan oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan niitä parhaansa yrittäen. Ohjataan oppilasta kehittämään erilaisten välineiden käsittelytaitoja eri vuodenaikoina ja erilaisia oppimisympäristöjä käyttäen.
Ohjataan oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan (asianmukaiset varusteet ja henkilökohtainen hygienia) sekä työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan toiset huomioon ottaen. Ohjataan oppilasta toimimaan reilun pelin hengessä sekä ottamaan vastuuta yhteisestä oppimistilanteesta. Kehitetään oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja. Tutustutaan oppilaiden kanssa erilaisiin liikuntamuotoihin, joita Kuortaneella voi harrastaa, jotta oppilas löytäisi itselleen sopivia liikuntaharrastuksia. Tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. 

Toteutus
Kannustetaan itsenäiseen sekä yhteisölliseen työskentelyyn. Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (eriyttäminen, kannustaminen ja positiivinen palaute). Toimintaympäristönä huomioidaan monipuolisesti vuodenajat, koulun lähiympäristö eri liikkumistarkoituksiin sekä urheiluopiston tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä ohjataan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja. Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa. Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa. Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla. Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista

C Musiikki soi!

Tavoitteet
Kehittää eri instrumenttien soittotaitoa. Rohkaista itsensä ilmaisemiseen laulaen ja soittaen. Oppia toimimaan musisoivan ryhmän jäsenenä. Lisätä valmiuksia musiikiteknologian hyödyntämiseen. Lisätä valmiuksia musiikilliseen keksimiseen. Laajentaa tietämystä eri musiikkityyleistä.

Toteutus
Soittotaitoa parantavia harjoituksia. Oppimateriaalina käytetään monipuolista soitto- ja lauluohjelmistoa. Kehitetään valmiuksia yhteismusisointiin. Omien musiikillisten ideoiden kokeilu. Eri musiikkityyleihin tutustuminen.

Hyvän osaamisen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen oppitunneilla. Osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä muut huomioiden. Hallitsee ja tuntee monipuolisesti musiikin eri osa-alueita. Valmius osallistua koulun juhlien toteuttamiseen

D Saksa (B2-kieli)

Tavoitteet
Saksan kielen opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiuksia toimia tavallisimmissa arkipäivän viestintätilanteissa. Oppilasta rohkaistaan käyttämään kieltä ja olemaan aktiivinen kielenoppija. Opetuksen tehtävänä on lisäksi tutustuttaa oppilas kielialueen kulttuuriin ja maantietoon.

Toteutus
Harjoitellaan kielen käyttöä eri menetelmin (puhuminen, lukeminen, kuunteleminen ja pienimuotoinen kirjoittaminen). Pääpaino tunneilla on suullisessa harjoittelussa. Käydään läpi kielen perussanastoa ja -rakenteita. Harjoitellaan ääntämistä. Keskeisinä aihepiireinä esimerkiksi perhe, ystävät, harrastukset ja koulu.

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas tunnistaa joitakin saksan kielialueen ja kulttuurin erityispiirteitä. Hän huomaa miten voi käyttää kielitaitoaan. Oppilas selviytyy muutamista tyypillisimmistä viestintätilanteista, osaa reagoida suppeasti ja käyttää yleisimpiä kohteliaita ilmauksia ymmärrettävästi. Hän hallitsee hyvin suppean perussanaston. 

E Puutyöt

Tavoitteet
Ppuuteknologian perusteisiin tutustuminen. Käsityökalujen ja koneiden turvallinen käyttäminen. Perustekniikkoihin sekä eri pinnankäsittelymenetelmiin tutustuminen. Oman suunnittelun kehittäminen

Toteutus
Puuntyöstömenetelmien perusteiden opiskelua. Käsityövälineiden sekä koneiden turvallisen käytön harjoittelu. Eri pinnankäsittelymenetelmien harjoittelu. Omavalintaisia töitä. Työt voivat sisältää joitain osia/osuuksia myös muista teknisen työn osa-alueista (metalli, elektroniikka, koneoppi). 

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja kuvailla eri työvaiheet, osaa valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaan perustuvan työn, jossa on huomioitu toimivuus ja ulkonäkö. Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä ja on oma-aloitteinen ja osaa ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti. Oppilasosaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa. Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen

F Toiveiden tekstiili - ommellen ja neuloen

Tavoitteet
Omien kädentaitojen ja persoonallisen itseilmaisun vahvistaminen tekstiilituotteessa. Suunnitelmallisen, tavoitteellisen ja arvioivan työskentelyprosessin oppiminen. Taloudelliseen ja kestävään elämäntapaan ohjaaminen

Toteutus
Suunnitellaan ja toteutetaan toivekäsitöitä (asusteita, vaatteita ja sisustustekstiilejä). Tutustutaan uusiin käsityö tekniikoihin ja -materiaaleihin sekä syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Tekniikka vapaa (ommellen, virkaten, neuloen, huovuttaen, solmeillen, kangaspuissa kutoen jne.) 

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osallistuu aktiivisesti oppitunnilla työskentelyyn. Oppilas suunnittelee ja valmistaa käsityötteen

G Suomalainen ruokakulttuuri ja ruokaprovinssi

Tavoitteet
Oppilas perehtyy perusruuan ja ateriakokonaisuuksien suunnittelun ja valmistukseen 

Toteutus:
Perusruuan valmistaminen ja ateriakokonaisuuksien suunnittelu erilaisiin tilaisuuksiin. Tutustutaan suomalaiseen ruokakulttuuriin. Kalenterivuoden juhlat kurssiajankohdan mukaan.Elintarvikehygienian perusteita. Halukkaille mahdollisuus suorittaa hygieniapassi.

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden eteen. Osaa itse arvioida tavoitteidensa toteutumista. Oppilas osaa käyttää tavallisimpia työskentelymenetelmiä liittyen ruuanlaittoon mutta myös kuluttamiseen sekä kodinhoitoon. Toimii kestävän kehityksen hengessä ekologisesti ja osaa pohtia kulutustottumuksia ja valintojaan myös terveyden kannalta. Oppilas osaa toimia ohjeiden mukaan hygieenisesti ja muut huomioon ottaen. Oppilas osaa etsiä tietoa, sekä tulkita kotitalouden toimintaohjeita 

H TIETOTEKNIIKAN GURUKSI

Tavoitteet:
Tavoitteena on oppia käyttämään tietokonetta tehokkaasti hyödyksi opiskelussa. 

Toteutus:
Tutustutaan erilaisiin ohjelmistoihin sekä oppimisympäristöihin huomioiden oppilaiden lähtötaso. Lisäksi tutustutaan tekijänoikeuksiin sekä internetin tietoturvallisuuteenn.

Hyvän osaamisen kriteerit (8):
Oppilas osaa käyttää tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmistoja sekä sähköpostia. Oppilas osaa käsitellä erilaisia tiedostoja. Oppilas ymmärtää tekijänoikeuksien ja tietoturvallisuuden perusasiat.

9.luokan valinnaisaineet

Yhden tunnin valinnaiset

A Kahvilakurssi 

Tavoitteet
Tavoitteena on tutustua yrittäjyyteen ja yrittäjyyden käsitteisiin, sekä yrittäjyyteen käytännössä. Samalla tuodaan kotitalouden ja yhteiskuntaopin oppiaineita näkyviin koulun arkeen.

Toteutus
Tutustutaan yhteiskuntaopin kautta yrittäjyyteen ja yrittäjyyden käsiteisiin: liiketoimintamalli ja liiketoimintasuunnitelma, markkinointi, alv, budjetti, kirjanpito, tase, tilinpäätös ja tuloslaskelma yms. Suunnitellaan toiminta, kenelle myydään ja mitä. Vanhempainillat, ilsut, koulun tapahtumapäivein kahvitukset ja tarjoilut. Koulun joustovälitunti ruokailujen jälkeen välipala ja herkkumyynti. Tarvittaessa tilauksesta toteutetaan käytännössä. Valmistetaan leivonnaisia ja myydään tapahtumissa. Kirjoitetaan loppuraportti omasta ja ryhmän toiminnasta. Lopuksi oppilas ja vertaisarviointi toiminnasta 

Hyväksytyn osaaminen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen oppikokonaisuuden eri vaiheisiin. Vertais-ja itsearvioinnin suorittaminen sekä kirjallisen tuotoksen palautus (loppuraportti).

B Pirskeet pystyyn - kodin juhlat

Tavoitteet
Tutustutaan kodin ruokakulttuuriin juhlapäivien kautta. 

Toteutus
Monipuolista juhlavien leivonnaisten ja ruoka-annosten valmistamista ja tutustutaan erikoisruokavalioihin. Opetellaan juhlavaa kattamista ja kiinnitetään huomiota ruoka-annoksen esteettisyyteen. Harjoitellaan elinkaarijuhlien järjestämistä ja suunnittelua.

 Hyväksytyn osaaminen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen oppikokonaisuuden eri vaiheisiin sekä vertais-ja itsearvioinnin suorittaminen.

C Englannin kielen keskustelukurssi 

Ensisijainen kohderyhmä on 9. luokkalaiset, jotka aikovat mennä lukioon

Tavoitteet
Tavoitteena on vahvistaa englannin kielen suullisia (ja mahdollisesti kirjallisia) taitoja. Tunneilla tutustutaan englanninkielisten alueiden kulttuurien erityispiirteisiin ja rohkaistaan elinikäiseen kielenoppimiseen.

Toteutus
Kurssilla keskitytään puhumiseen erilaisten harjoitusten avulla. Kurssin alussa sovitaan, mitä aiheita käsitellään. Yksin tai parin kanssa tehdään suullinen esitelmä vapaavalintaisesta aiheesta. Oppilaiden toiveiden mukaan voidaan kerrata kielioppiasioita.Mahdollisuuksien mukaan otetaan ulkopuolisia vierailijoita kurssille esittelemään omaa osaamistaan. 

Hyväksytyn osaamisen kriteerit
Oppilas osallistuu kannustavalla sekä yhteistyökykyisellä asenteella ryhmän harjoituksiin ja suullisen esityksen tekemiseen. Oppilas ymmärtää itsearvioinnin kautta oman persoonansa vahvuudet ja kehittämistä vaativat osa-alueet suullisessa vuorovaikutuksessa.

D Valokuvaus ja grafiikka

Tavoitteet
Opitaan kameratyön ja valokuvaamisen perusteita. Tutustutaan graafisen suunnittelun osa-alueisiin sekä perinteisiin taidegrafiikan menetelmiin. 

Toteutus
Kameran toimintaan ja valokuvauksen mahdollisuuksiin perehtymistä monenlaisten tehtävien myötä. Tutustutaan kuvankäsittelyyn. Harjoitellaan grafiikan koho- ja syväpainomenetelmiä. Käytetään mediakuvastoa ja kuvataiteen soveltuvia ilmiöitä kuva-aiheiden ideoinnissa. 

Hyväksytyn kriteerit
Oppilas osallistuu kurssitehtäviin yleensä aktiivisesti ja positiivisella asenteella. Oppilas on valmis kokeilemaan eri menetelmiä, suoriutuu eri työvaiheista ja ymmärtää kuvataiteellisen työskentelyn prosessien kulkua. 

E Laulu- ja soittokurssi

Tavoitteet
Kehittää oppilaan äänenkäyttöä ja laulutaitoa (esim. mikrofonin käyttö). Rohkaista itsensä ilmaisemiseen laulaen ja soittaen. Parantaa oppilaan soittotaitoa ja toimimista musisoivan ryhmän jäsenenä. Esiintymisvarmuuden kehittäminen

Toteutus
Harjoitellaan hyvää hengitystekniikkaa ja äänenkäyttöä  sekä yksi- että moniäänisiä lauluja. Soittotaitoa parantavia harjoituksia. Ohjelmisto koostuu eri tyylisistä kappaleista oppilaiden taitotaso ja toiveet huomioon ottaen

Hyväksytyn osaamisen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen oppitunneilla. Osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä muut huomioiden. Valmius osallistua koulun juhlien toteuttamiseen 

F Kone- ja moottorioppi

Tavoitteet
Kone- ja mootoriopin perusteisiin tutustuminen sekä keskeisimpien eri moottorityyppien tunnistaminen ja toiminnan ymmärtäminen

Toteutus
Kone- ja moottoriopin perusteiden opiskelua (mm. erilaiset moottorityypit ja niiden toiminta) moottoreiden jaotteleminen toiminnan ja rakenteen perusteella. kurssi sisältää myös käytännön työskentelyä. kurssiin voi sisällyttää joitain osia/osuuksia myös muista teknisen työn osa-alueista (metalli, elektroniikka, puu)

Hyväksytyn osaaminen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen oppikokonaisuuden eri vaiheisiin sekä annettujen tehtävien suorittaminen.

G Tilkkutyö

Tavoitteet
Tutustutaan tilkkutyön perinteisiin ja opetellaan erilaisia tilkkutyötekniikoita.

Toteutus
Valmistetaan oppilaan valinnan mukaan tilkkutyötekniikoilla esimerkiksi kodin käyttötekstiileitä, koristetyynyjä, peittoja ja laukkuja

Hyväksytyn osaamisen kriteeritO
ppilas suunnittelee ja valmistaa käsityötuotteen tilkkutyötekniikalla

H Vaate- ja lastenvaate tuunaus

Tavoitteet
Teemana on vaatteiden kierrätys. Käydään läpi erilaisia materiaaleja ja pohditaan kierrättämisen teemaa ja opetellaan käyttämään ompelukonetta ja saumuria.

Toteutus
Suunnitellaan ja valmistetaan lastenvaatteita sekä tuunataan vanhoista vaatteista uusia tuotteita tai korjataan vaatteita.

Hyväksytyn osaaminen kriteerit
Oppilas suunnittelee ja valmistaa käsityötuotteen

 

I Liikunnan valmennuskurssi

Tavoitteet
Urheiluopistolla tapahtuvan valmennuksen tavoitteena on ohjata nuoret urheilijat säännölliseen, päämäärätietoiseen ja vastuulliseen harjoitteluun sekä lisätä elämänhallinnan taitoja. Tämän seurauksena heillä on mahdollisuus kehittyä urheilijoina ja saavuttaa edellytystensä mukaiset tulokset ja menestys. Valmennuksen toteuttamisesta vastaavat osaavat ja koulutetut valmentajat. Keskeistä on, että laji valmennuksessa noudatetaan lajiliiton valmennuksen linjauksia ja vastuut sekä työnjako urheilijan laadukkaaseen valmennukseen osallistuvien valmentajien ja asiantuntijoiden välillä on yhdessä sovittu.

Opiskelija ymmärtää systemaattisen harjoittelun periaatteet ja sitoutuu määrätietoiseen harjoitteluun. Hänen identiteettinsä urheilijana vahvistuu ja hän kokee urheilun mielekkääksi valinnaksi. Opiskelijan oma ajattelu ja päätöksentekokyky kehittyvät. Samalla hän kokee kuuluvansa yhteisöön ja osaa hyödyntää lajien välisen yhteistyön tuomaa tietotaitoa. Opiskelija omaksuu urheilullisen elämäntavan ja oikeat elämänhallinnan taidot, jota kautta hän ymmärtää harjoittelun, levon ja ravinnon merkityksen omassa kehittymisessään. Opiskelija arvostaa urheilun ideaa reilusta ja sääntöjen mukaisesta kamppailusta.

Valmennus painottaa urheilijan yksilöllistä kehittymistä harjoittelun kaikilla osa-alueilla. 
Valmennus luo kannustavan ja kehitysmyönteisen ilmapiirin, jossa opiskelijan intohimo urheiluun kasvaa ja urheilu-ura jatkuu myös urheilulukion jälkeen. Opiskelijan yhteistyötaidot kehittyvät ja hän kunnioittaa urheilun muita toimijoita.  

Toteutus
Urheilulukioiden lajikohtaiset sisällöt perustuvat lajiliittojen valmennuksen linjauksiin ja lajikohtaisiin urheilijan polun kuvauksiin. Nämä yhdessä urheilulukioiden yleisten valmennuksen tavoitteiden ja sisältöjen kanssa muodostavat suomalaisen urheiluoppilaitosvalmennuksen linjaukset.

Hyväksytyn osaaminen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen ja valmennukseen sitoutuminen

MOODYT HALTUUN

Tavoitteet: 
Kurssilla tutustutaan tunteisiin sekä opetellaan tunteiden havainnoimista, tunnistamista, sietämistä, säätelemistä ja ilmaisemista. 

Toteutus:
Kurssilla käytetään monipuolisesti erilaisia luovia ja toiminnallisia menetelmiä. 

Hyväksytyn arvosanan kriteerit:
Oppilas osallistuu aktiivisesti kurssin aikana käytävään teoriaan sekä erilaisiin harjoituksiin.

 

Kahden tunnin valinnaiset

 A Kansainvälinen ruokakulttuuri ja asuminen

Tavoitteet
Oppilas perehtyy perusruuan ja ateriakokonaisuuksien suunnittelun ja valmistukseen. Tutustutaan kalenterivuoden juhliin, opiskellaan elintarvikehygienian perusteita. Tavoitteena myös että oppilas ymmärtää oman kodin vaatimukset ja vastuut.

Toteutus
Perusruuan valmistaminen ja ateriakokonaisuuksien suunnittelu erilaisiin tilaisuuksiin. Tutustutaan kansainväliseen ruokakulttuuriin. Kalenterivuoden juhlat kurssiajankohdan mukaan. Asumisen ABC - mietitään oman kodin hoitoa ja töitä

Hyvän osaamisen kriteerit (8):
Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden eteen. Osaa itse arvioida tavoitteidensa toteutumista. Oppilas osaa käyttää tavallisimpia työskentelymenetelmiä liittyen ruuanlaittoon mutta myös kuluttamiseen sekä kodinhoitoon. Toimii kestävän kehityksen hengessä ekologisesti ja osaa pohtia kulutustottumuksia ja valintojaan myös terveyden kannalta. Oppilas osaa toimia ohjeiden mukaan hygieenisesti ja muut huomioon ottaen. Oppilas osaa etsiä tietoa, sekä tulkita kotitalouden toimintaohjeita 

 

B Saksa 9.lk (B2-kieli)

Tavoitteet
Tavoitteena on syventää saksan kielen osaamista sekä tutustua paremmin saksankieliseen kulttuuriin.Lisäksi rohkaistaan elinikäiseen kielenoppimiseen ja tähdennetään kielen oppimisen tärkeyttä. 

Toteutus
Harjoitellaan kielen käyttöä eri menetelmin (puhuminen, lukeminen, kuunteleminen ja pienimuotoinen kirjoittaminen). Tunneilla keskitytään suulliseen ilmaisuun. Syvennetään sanaston ja rakenteiden osaamista.

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas tunnistaa saksan kielialueen ja kulttuurin keskeisimpiä erityispiirteitä. Hän osaa arvioida kielenopiskelutapojaan ja huomaa miten voi käyttää kielitaitoaan. Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista, osaa reagoida suppeasti ja käyttää yleisimpiä kohteliaita ilmauksia. Hän ymmärtää yksinkertaista tekstiä ja puhetta, pystyy kertomaan tutuista, itselle tärkeistä asioista ja kirjoittaa lyhyitä lauseita sekä ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Hän hallitsee hyvin suppean perussanaston muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen ja peruskieliopin aineksia.

 

C Kuvataiteilijan työpaja

Tavoitteet
Työskentelyssä näkyy suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Teokset ovat huolellisesti valmistettuja ja viimeisteltyjä. Opitaan sanallisesti arvioimaan - ja arvostamaan - omaa ja toisten etenemistä ja onnistumisia.
Työskentelyprosessi tallennetaan vaihe vaiheelta portfolioon 

Toteutus
Kurssi mahdollistaa pitempikestoiset kuvataiteelliset projektit. Oppilas voi valita itselleen sopivat tekniikat ja menetelmät, jolla toteuttaa teoksensa. Käytössä on lukuisia piirustus-, maalaus- ja grafiikan menetelmiä, sekä digitaalinen kuva ja video. Toteutetaan sekä oppilaiden itse ideoimia että yhteisiä aiheita kurssin aikana. Lähtökohdat kuvan teolle ovat moninaiset: kuvataiteen ajankohtaisia ilmiöitä ihmetellään sekä kurkistetaan sopivin kohdin taidehistoriaan, etsitään sopivat luontokohteet, kuvitetaan tekstejä jne. Tutustutaan ajankohtaisiin taidenäyttelyihin. 

Hyvän osaamisen kriteerit: 
Oppilas työskentelee yleensä aktiivisesti ja kykenee ideoimaan itse osan tekemisistään tällä kurssilla. Oppilas uskaltaa kokeilla ja sitä myöten myös osaa valita monipuolisia ja sopivia kuvataiteen tekniikoita omiin teoksiinsa. Oppilas saa aikaan viimeisteltyjä teoksia useammalla piirustus- tai maalausmenetelmällä kurssin aikana.

 D Palloilukurssi

Tavoitteet
Liikunnassa kannustetaan oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan niitä parhaansa yrittäen. Ohjataan oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan. Tutustutaan erilaisiin pallopeleihin. Ohjataan oppilasta kehittämään erilaisien välineiden käsittelytaitoja eri vuodenaikoina ja erilaisia oppimisympäristöjä käyttäen. Ohjataan oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan (asianmukaiset varusteet ja henkilökohtainen hygienia). Ohjataan oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan toiset huomioon ottaen. Ohjataan oppilasta toimimaan reilun pelin hengessä sekä ottamaan vastuuta yhteisestä oppimistilanteesta. Tutustutaan oppilaiden kanssa erilaisiin liikuntamuotoihin, jotta oppilas löytäisi itselleen sopivia liikuntaharrastuksia.

Toteutus
Kannustetaan yhteisölliseen työskentelyyn sekä Reilun pelin -toimintaan. Toimintaympäristönä huomioidaan monipuolisesti vuodenajat, koulun lähiympäristö eri liikkumistarkoituksiin sekä urheiluopiston tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä ohjataan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia palloilulajeja. Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa palloilulajeissa. Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla. Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.

E Musiikissa mestariksi

Tavoitteet
Syventää 8. luokalla opittuja taitoja, parantaa soitinten hallintaa ja kehittää laulutaitoa, löytää oma paikka harjoittelevan ja esiintyvän ryhmän jäsenenä, tutustua syvällisemmin joihinkin musiikkityyleihin sekä musiikiteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisätä valmiuksia musiikilliseen keksimiseen

Toteutus
Soittotaitoa parantavia harjoituksia. Yhteissoittotaitoa kehittävää monipuolista ohjelmistoa. Tutustutaan erilaisiin musiikkityyleihin. Monipuolista lauluohjelmistoa sekä omien musiikillisten ideoiden kokeilua

Hyvän osaamisen kriteerit
Aktiivinen osallistuminen oppitunneilla. Osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä muut huomioiden. Hallitsee monipuolisesti musiikin eri osa-alueita. Valmius osallistua koulun juhlien toteutukseen.

F Elektroniikka

Tavoitteet
Sähköopin ja elektroniikan perusteisiin tutustuminen. Elektroniikan peruskomponenttien tunnistaminen sekä toiminnan ymmärtäminen. Yksinkertaiset sähköopin perusmittaukset esim. yleismittarilla

Toteutus
Sähköopin perusteiden opiskelua mm. virta, jännite, resistanssi, tasa- ja vaihtovirta. Elektroniikan peruskomponenttien toiminta
Sähköopin perusmittauksien harjoittelu, erilaisten elektroniikan rakennus-sarjojen valmistaminen sekä omavalintaiset työt.
Työt voivat sisältää joitain osia/osuuksia myös muista teknisen työn osa-alueista (metalli, puu, koneoppi). 

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja kuvailla eri työvaiheet, valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaan perustuvan työn, jossa on huomioitu toimivuus ja ulkonäkö. Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja valmistustekniikoita ja tuntee ja osaa käyttää elektroniikan käsitteistöä. On oma-aloitteinen ja osaa ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti. Osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa ja osallistuu rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja vertaispalautteen antamiseen.

 G Persoonallisia asusteita ja asuja

Tavoitteet
Tutustutaan eri tekniikoihin (ompelu, lankatekniikat, huovutus, kankaanpainanta). Oppilas oppii käyttämään oppimiaan kädentaidon tekniikoita monipuolisesti.

Toteutus
Oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman valinnan mukaan erilaisia asusteita: mm. päähineitä, käsineitä ja laukkuja ja käyttää monipuolisesti opittuja kädentaidon tekniikoita

Hyvän osaamisen kriteerit
Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suunnittelee ja valmistaa käsityö tuotteen.

H Juhlapukeutuminen

Tavoitteet
Tutustutaan juhlapukeutumisen etiketti sääntöihin ja opetellaan tuotesuunnittelun perusteita

Toteutus
Suunnitellaan ja valmistetaan juhla-asu

Hyvän osaamisen kriteerit:
Oppilas osallistuu aktiivisesti opetukseen ja suunnittelee ja valmistaa juhla-asun.

L LIIKUNNAN VALMENNUSKURSSI

Tavoitteet

Urheiluopistolla tapahtuvan valmennuksen tavoitteena on ohjata nuoret urheilijat säännölliseen, päämäärätietoiseen ja vastuulliseen harjoitteluun sekä lisätä elämänhallinnan taitoja. Tämän seurauksena heillä on mahdollisuus kehittyä urheilijoina ja saavuttaa edellytystensä mukaiset tulokset ja menestys. Valmennuksen toteuttamisesta vastaavat osaavat ja koulutetut valmentajat. Keskeistä on, että lajivalmennuksessa noudatetaan lajiliiton valmennuksen linjauksia ja vastuut sekä työnjako urheilijan laadukkaaseen valmennukseen osallistuvien valmentajien ja asiantuntijoiden välillä on yhdessä sovittu.

Opiskelija ymmärtää systemaattisen harjoittelun periaatteet ja sitoutuu määrätietoiseen harjoitteluun. Hänen identiteettinsä urheilijana vahvistuu ja hän kokee urheilun mielekkääksi valinnaksi.Opiskelijan oma ajattelu ja päätöksentekokyky kehittyvät. Samalla hän kokee kuuluvansa yhteisöön ja osaa hyödyntää lajien välisen yhteistyön tuomaa tietotaitoa.Opiskelija omaksuu urheilullisen elämäntavan ja oikeat elämänhallinnan taidot, jota kautta hän ymmärtää harjoittelun, levon ja ravinnon merkityksen omassa kehittymisessään.Opiskelija arvostaa urheilun ideaa reilusta ja sääntöjen mukaisesta kamppailusta.Valmennus painottaa urheilijan yksilöllistä kehittymistä harjoittelun kaikilla osa-alueilla.Valmennus luo kannustavan ja kehitysmyönteisen ilmapiirin, jossa opiskelijan intohimo urheiluun kasvaa ja urheilu-ura jatkuu myös urheilulukion jälkeen.Opiskelijan yhteistyötaidot kehittyvät ja hän kunnioittaa urheilun muita toimijoita. 

Toteutus
Urheilulukioiden lajikohtaiset sisällöt perustuvat lajiliittojen valmennuksen linjauksiin ja lajikohtaisiin urheilijan polun kuvauksiin. Nämä yhdessä urheilulukioiden yleisten valmennuksen tavoitteiden ja sisältöjen kanssa muodostavat suomalaisen urheiluoppilaitosvalmennuksen linjaukset.

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osallistuu valmennukseen aktiivisesti kokeillen ja noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta omasta valmentautumisestaan. Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti.

 

M TIETOTEKNIIKAN GURUKSI

Tavoitteet:
Tavoitteena on oppia käyttämään tietokonetta tehokkaasti hyödyksi opiskelussa. 

Toteutus:
Tutustutaan erilaisiin ohjelmistoihin sekä oppimisympäristöihin huomioiden oppilaiden lähtötaso. Lisäksi tutustutaan tekijänoikeuksiin sekä internetin tietoturvallisuuteenn.

Hyvän osaamisen kriteerit (8):
Oppilas osaa käyttää tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmistoja sekä sähköpostia. Oppilas osaa käsitellä erilaisia tiedostoja. Oppilas ymmärtää tekijänoikeuksien ja tiet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä