Historia

Historian opiskelun tavoitteet ja kriteerit

Historian opiskelun tavoitteet ja kriteerit arvosanalle 8 

 

Historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luonteesta. Opetus tukee oppilaiden oman identiteetin kehittymistä ja perehdyttää kulttuurien vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 7-9 

Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on otettava huomioon oppilaiden monimuotoiset työskentelyn ja tuottamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun hallintaan. 

 

Oppiaineen tavoitteet 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena 

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä arvioimaan tiedonlähteiden luotettavuutta 

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin 

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa 

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille 

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta 

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen 

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä 

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta 

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta 

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla 

 

 

Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä: 

 

Oppilas osaa etsiä tietoa erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee niiden luotettavuudessa eroja. Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä. Oppilas osaa sijoittaa opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen. Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan motiiveja. Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai ilmiöitä selittävät tekijät vähemmän tärkeistä. Oppilas osaa selittää, miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin kuin nykyään. Oppilas osaa muodostaa historian tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja. Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä. Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta. Oppilas osaa vastata menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota. Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja. 

 

Opetushallitus valmistelee lukuvuoden 2020-2021 aikana päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset arvosanoille 5, 7 ja 9.  

Oppilaille kerrotaan oppilaan ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla yksittäisten opintokokonaisuuksien tavoitteet ja suorituksien arvioinnissa käytettävät kriteerit. 

 

Suomalaiset tekstit YouTube-videoihin

Youtube-vidoihin saa teksitykset "asetukset"-valikosta.

Kaikissa videoissa ei ole valmista suomalaista tekstitystä, mutta kun valitsee "automaattinen teksti", voi pitkästä listasta valita suomen, jolloin automaattinen translaattori kääntää puheen. Huomaa, että tekstissä voi tuolloin olla virheitä.

Historian opiskelu Karhulan koulussa

Historiaa opiskellaan yläkoulussa 7.- ja 8.-luokalla.
Seitsemännellä luokalla on 2 viikkotuntia ja kahdeksannella 2 viikkotuntia.
Lisäksi mahdollisesti valinnaisaineissa historia-aiheita.

Kysyttävää? sc: maarit-ope


Miksi historiaa?

Historian opiskelun tärkein merkitys on siinä, että se auttaa ymmärtämään nykyaikaa ja meitä itseämme

Historian opiskelu auttaa ymmärtämään omaa ajatteluamme: sitä, miksi meillä on taipumus ajatella jostakin asiasta tai ilmiöstä jollakin tietyllä tavalla. Kansakuntien ja kansallisuuksien toisiinsa kohdistamat stereotypiat eli ennakkoluulot ovat tästä hyvä esimerkki.

Historiantutkimuksen aikaansaannokset ovat menneisyyttä koskevia näkemyksiä eli tulkintoja.

Nykyaika ja siinä mahdollisesti olevat ongelmat ovat seurausta menneisyydestä tapahtuneesta kehityskulusta. Niinpä historian opiskelu auttaa ymmärtämään nykyajan maailmaa ja siinä olevia ongelmia.

Historian avulla voidaan jossain määrin myös ennustaa tulevaisuutta. Historiasta nykyaikaan ja sitä kautta tulevaisuuteen johtava tarkastelutapa luo aikaperspektiivin, jonka avulla voidaan arvioida tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja.
File:1878 Adams Monumental Illustrated Panorama of History - Geographicus - WorldHistory-adams-1871.jpg

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä