Tiivistetyt ohjeet!

Ohjeita

Psykologian sähköisessä kokeessa on yhdeksän tehtävää, joista vastataan viiteen.
Kokeen enimmäispistemäärä on 120 pistettä. Tehtävät ovat aiempaa vaihtelevampia ja ne jaetaan kol-
meen osaan. Reaaliaineiden sähköisten kokeiden määräysten ja reaaliaineiston kuvausten mu-
kaan kokeen rakenne voi vaihdella eri koekerroilla, mutta tehtävien määrä ja enimmäispiste-
määrä pysyvät vakioina (www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto; Määräykset ja ohjeet; Säh-
köinen ylioppilastutkinto).
Psykologian sähköisissä ylioppilaskokeissa on kolme osaa: Osa I, II ja III. Osan I tehtävistä saa 20pistettä, osan II 20 pistettä ja osan III 30 pistettä. Kaikki tehtävät voivat olla moniosaisia.

Osan I tehtävät ovat sisällöltään suhteellisen rajattuja keskeisen psykologisen tiedon
muistinvaraista hallitsemista ja ymmärtämistä mittaavia tehtäviä (nk. perustehtävät).
Nämä tehtävät voivat olla sisällöltään rajattuja, joissa kysytään johonkin olennaiseen
psykologiseen käsitteeseen, teoriaan tai ilmiöön liittyvän tiedon esittämistä. Vastauksen enimmäispituus on yleensä rajoitettu (esim. 250 sanaa).

Osan II tehtävät edellyttävät tiedollisen osaamisen lisäksi psykologisen tiedon kehittelevää soveltamista jonkun ilmiön, asian tai tutkimuksen analyysiin. Osan II tehtävät vastaavat psykologian perinteisen ylioppilaskokeen esseetehtäviä. Vastauksen enimmäispituutta ei ole rajoitettu.

Osan III tehtävät vaativat laajempaa soveltamista ja kehittelyä. Tehtävät voivat edellyttää psykologisen tiedon tuottamista ja kehittelemistä esimerkiksi ilmiön analyysiin, tutkimuksen suunnitteluun tai tiedon ja tutkimuksen arvioimiseen. Osan III tehtävissä painotetaan asian tarkastelua eri näkökulmista sekä tiedon ja selitystapojen arviointia. Vas-tau
ksen enimmäispituutta ei ole rajoitettu ja kokelaalta odotetaan monipuolista, syvällistä ja perusteltua aiheen käsittelyä.

Täysien pisteiden saavuttaminen edellyttää siten kolmen 20 pisteen ja kahden 30 pisteen tehtävän suorittamista.

Pistevähennykset
Jos kokelas jättää arvosteltavaksi osakohtaisen enimmäismäärän (esim. vastaa 1. osiosta kolmeen) ylittävän määrän vastauksia, katsotaan kokeen kyseisen osan kokonaispistemäärän muodostuvan siitä sallitusta määrästä vastauksia, joiden pistesumma on pienin. Jos tämän jälkeen kokelaan koko kokeen vastausmäärä ylittää vielä kokeen sallitun enimmäismäärän (esim. vastaa kuuteen tehtävään), katsotaan kokeen muodostuvan niistä viidestä vastauksesta, joiden pistesumma on pienin.

siis: varmista että vastaat viiteen tehtävään ja ei enempää kuin kaksi tehtävää/osio!


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä