Esseitä

Pisteytettyjä esseitä

Tähän tulee esimerkkejä esseistä!


Tässä muutamia esimerkkejä hyvistä ja monipuolisista esseistä!
LISÄTTY MYÖS VÄHÄN SUPPEAMPIA, MUTTA OPEN KOMMENTEILLA LAAJENNETTUJA!
(KELAA SIVUA ALASPÄIN)


20. Tietokoneet osana ihmisen toimintaympäristöä (elämänympäristöä)


Tietokoneista on muodostunut ihmisille varsin laaja toimintaympäristö ja
lyhyessä ajassa niistä on muodostunut osa arkeamme. Aluksi tietokone-harrastus synnytti pienen yhteisön, mutta ajan myötä lähes kaikki länsimaalaiset ihmiset ovat omaksuneet tämän yhteisön säännöt.

Fyysisestihän ihminen on paikoillaan ruudun edessä, mutta sen ääreltä voi silti tavoittaa koko maailman: keskustella kenen tahansa kanssa, saada tietoa mistä vain ja omalla tavallaan "vierailla" missä vain. Tätä järjestelmää voidaan kutsua siis elämänympäristöksi. Ihmisen toiminta ei siis rajoitu enää täysin fyysisiin toimintoihin (esimerkiksi matkustaminen, liikkuminen, kasvokkain tapaaminen). Kuka tahansa voi tutustua vaikkapa Afrikkaan tietokoneen kautta, tai keskustella toisella puolella maailmaa sijaitsevan ihmisen kanssa. Siltikin harvoin todetaan, että olisi käynyt Afrikassa tai tavannut/tutustunut henkilöön. Tietokoneen ulottuvuus ikään kuin elää muun maailman rinnalla toisenlaisena foorumina.

Mikä ihmisiä viehättää tietokoneissa ja internetissä? Minkä takia ihmiset ovat luoneet verkosta toisen elämänympäristön aiemman tai aiempien rinnalle? Syitä on monia. Ihminen on läpi sen kehityskaaren ollut kiinnostunut kehityksestä. Tällöin tietokoneet voitaisiin nähdä luonnollisena ja välttämättömänä osana ihmisen nykyisiä toimintaympäristöjä. Nykymaailman tarjoama asioiden paljous ja uuden ”tarpeellisuus” kiinnostaa myös ihmisiä ja missäs sen parempi apaja tarjontaa kuin nykypäivän verkossa. Toki myös maanläheisempiä syitä voi löytää elämän helpottamisesta. Ystävien ja sukulaisten kanssa yhteydenpito on saanut aivan uuden ulottuvuuden tietokoneen myötä, oppilaiden oppimista ja työntekoa tehostetaan ja harrastuksille luodaan uusia uria: tietokone voi siis helpottaa ja monipuolistaa arkea. Moni näkee verkossa myös mahdollisuuksia seikkailulle, löydöille ja jännitykselle.

Erilaiset palvelimet ja ohjelmat pyrkivät tarjoamaan uusia vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen ja koulukasvatuksen oppimateriaaleihin. Näiden mukaan oppiminen voi olla hauskaa ja mielekästä. Tarjolla on mm. ohjelmia ja pelejä, joita sovelletaan kohdeyleisön mukaisesti. Tietokoneen avulla voidaan edesauttaa ja jopa alusta alkaen opettaa lapsi lukemaan. Eräs ohjelma ääntää oppivalle lapselle sen näyttämät kirjaimet, tavut ja sanat. Peli etenee lapsen mukaan räätälöidyllä vauhdilla ja oppimista voidaan tehostaa erilaisilla mielekkyyttä lisäävillä vaihtoehtoisilla ominaisuuksilla (esimerkiksi poikalapsi voi ”ampua” sanoja ruudulta alas). Myös tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivä jaksaa opiskella tietokonepelin avulla helpommin, kuin perinteisin menetelmin. Ohjelmat voivat olla myös mielekäs tapa ehkäistä esimerkiksi lukihäiriötä. Oppiminen on silti myös sosiaalinen prosessi, joten esimerkiksi kouluissa ohjelmia tullaan käyttämään opettajan lisäksi apuvälineenä, ei korvaajana.

Myös myöhemmällä iällä oppiminen voi käydä tietokoneen avulla kätevästi. Oppiminen on usein nuorilla osittain alitajuista. Useat nuoret selailevat päivittäin runsaasti mm. englanninkielisiä sivustoja/sovelluksia, jotka kehittävät tehokkaasti kielitaitoa. Nuoret, jotka eivät lue kirjallisuutta, lehtiä tai tietokirjallisuutta paljoa, kokevat tietokoneen ja internetin kautta tiedon perässä ”surffailun” mielekkäänä. Internet on tietoa ja tarjontaa pullollaan ja jokainen voi harjoittaa oppimista itselle mielekkäiden asioiden parissa. Tietokoneet eri ihmisten ja kulttuurien (ympäri maailmaa) yhdistäjänä on yhteydessä muuhunkin maailmoitumiseen. Nykymaailmassa ihmisen tulee tuntea maailmaa useasta näkökulmasta ja tietokone on siihen monelle avain. Siellä kaikki on yhteistä ja kaikki ovat yhdessä.

Tietokone on luonnollisesti osa nuorten elämää, mutta se yleistyy vasta pikkuhiljaa keski-ikäisten ja iäkkäämpien keskuudessa jokapäiväisenä välineenä. Työelämässä olevat ihmiset joutuvat kuitenkin nykyään omaksumaan tietokoneen käytön. Tämä voi edesauttaa muun käytön lisääntymistä. Tietokoneiden käytöllä voidaan myös osoittaa nuorekkuutta sekä asiantuntijuutta. Tietoteknillistä osaamista pidetään arvossa sekä olennaisena. Se ei ole enää harrastelijoiden, nuorten sekä harvojen asiantuntijoiden ala. Kaikilla on mahdollisuus olla asiantuntija. Asiantuntijuudella. voi myös olla symbolista arvoa.

Myös eläkeläisiä yritetään saada tietokoneiden äärelle. Kuten nuoria, myös vanhuksia yritetään vireyttää tietokoneiden avulla. Tietokone on apuvälineenä myös vanhuksille esimerkiksi muistin toiminnan tehostajana. Nykyään eläkeläisille tarjotaan tietoteknistä koulutusta, jota antaa toinen eläkeläinen. Samassa elämäntilanteessa oleva ihminen koetaan miellyttävänä, läheisempänä ja samaistuttavampana.


Internet-minät sekä ovat myös merkittävä osa identiteettiä monelle. Monien internet-palveluiden avulla itsestään on helppo luoda "ihanne-minä": muokata, esiintyä, tilastoida itsestään ja määritellä haluamallaan tavalla. tavalla. Ihminen voi verkossa olla oikealta maailmalta turvassa, olla vapaampi, ilman rajoja, kokeilunhaluinen ja tuoda haluamiaan puolia esiin. Tietynlainen anonyymius luo turvaa, eikä oman minän tarvitse olla vastuussa tai pelätä tietokone-minän tekosista. Vaikkapa omia epäonnistumisia ei tarvitse hävetä niin paljoa. Henkilö voi luoda itsestään tarkalleen haluamansalainen kokonaisuuden.

Nuorilla ihmisillä on vanhempia suurempi tarve definioida itsensä. Esimerkiksi murrosiässä nuori etsii itseään ja usein kokeilee eri asioita. Useilla valinnoilla hänen täytyy osoittaa oma paikkansa tässä maailmassa näkyvästi. Tässä tehtävässä internet-minät ovat myös tapoja ikään kuin vahvistaa omaa asemaansa ja paikkaansa. Sinne itsestään voi luoda definitiivisen version itsestään. Vanhemmat ihmiset usein kummastelevat ja vieroksuvat ajatusta, jonka mukaan ihmiset tulisi jakaa kaikki tieto itsestään julkisesti.

Tämä voi myös vääristää ja etäännyttää todellisesta minästä, joissa kavereita ja vihamiehiä ei listatakaan tietokantoihin. Koska media ulottuu nykypäivänä tietokoneisiin eli internetiin asti, voimme myös pohtia, kuinka paljon otamme vaikutteita identiteettiämme varten juuri internetistä? Minkälaisia rajoituksia meillä on luoda oma identiteettimme? Myös tyytymättömyys ja sopeutumattomuus omaan tietokoneen ulkopuoliseen tilanteeseen voi lisääntyä. Internet sosiaalisena yhteisönä on ehdottoman hieno ja käytännöllinen kokonaisuus, mutta vakavassa ja ei hallitussa tapauksessa se voi eristää ihmistä muusta ympäristöstä.

Tietokoneet ovat kuitenkin avanneet uusia teitä uusien sosiaalisten suhteiden sitomiseen. Internetin avulla tietynlaiset, tietynlaisista asioista pitävät ja tiettyjä asioita harrastavat ihmiset voivat lyöttäytyä yhteisöksi tai vaikkapa treffeistä. Internetin avulla voi siis löytää uusia tuttavuuksia ja yhteisöjä.

Yksi tietokoneen vakavista vaaroista on lapsen tai muun joutuminen hyväksikäytön uhriksi. Varsinkin nuori ihminen on altis imartelulle ja suostuttelulle ja taitava manipuloija, esimerkiksi psykopatiaa sairastava henkilö, saattaa käyttää tätä verkon foorumilla hyväkseen. Sosiaalisen kanssakäymisen ollessa rajoittunutta (esimerkiksi motoristen eleiden puute), ei vastahenkilöstä pysty tekemään täydellistä ja paikkansapitävää päätelmää internetin kautta.

Tietokoneita, niiden tarjoamaa viihdykettä (kuten pelit) ja internetiä on kritisoitu mm. mediamanipuloinnista sekä nuorien altistamisesta erilaisille vaikutteille kuten väkivallalle.

Peleissä esiintyvän väkivallan vaikutuksista kasvavaan nuoreen on kiistelty paljon, mutta yleisesti ajatellaan että nuori osaa tiedostaa fiktion ja todellisuuden erot. Poikkeuksena tähän ovat erilaiset alttiudet, kuten psyykkiset häiriöt, turvattomat kiintymyssuhteet ja kasvuympäristön poikkeavat arvot sekä tapahtumat. Toisaalta on myös kritisoitu, että esimerkiksi väkivalta peleissä turruttaa ja banalisoi tunteita sitä kohtaan ajan myötä. Peleissä piilee myös niiden oma kulttuuri, jonka käsittääkseen täytyy ymmärtää sen säännöt. Joku saattaa siis tuomita vaikkapa pelit tuntematta niiden todellista merkitystä.

Tietokoneetkin kattava media levittää, jakaa sekä luo arvoja ja normeja ihmiselle. Tietokoneet vaikuttavat identiteettiimme, mutta myös vaikuttavat meidän jokapäiväisiin valintoihin. Saatamme valita tuotteita näkemiemme mainosten perusteella ja pukeutua internetin levittämän muoti-ilmiön innoittamana. Verkko on myös laaja foorumi mielipiteille ja kulttuureille. Alitajuisesti saatamme ottaa näistäkin vaikutteita.

Koska internet ei ole vastaavasti valvottu kuin esimerkiksi televisio, ei tekstien ynnä muun tarjonnan luotettavuus ole aina itsestäänselvyys. Yksi kritiikin aiheista on ollut myös liika tarjonta. Koska jokaiselle on internetissä tarjolla jotakin ja vielä näennäisesti lähes loputtomasti, voi tämä aiheuttaa riippuvuutta. Riippuvuus voi myös johtua suorittamisesta (esimerkiksi videopelit) tai tietokone-minän avulla kenties epätasapainoisen elämän tasapainottamisesta.

Verkko luo ihmisille laajan foorumin, jossa ihmiset ovat monella tapaa tasavertaisia. Jokaisella on ainakin periaatteessa vaikuttaa sen kautta. Ihminen voi sen kautta ilmaista itseään, kantaansa ja omia suuntauksiaan. Jokaisella ihmisellä on sananvalta ja kukaan ei voi sitä siellä rajoittaa. Internetin rajoittamattomuus ja muokattavuus voi myös avata ovia ei-toivotuille asioille. Esimerkkinä tästä uhkailu, turvallisuustekijöiden (henkilö- ja yksityistiedot) menettämisen vaara, rasismi laiton porno ja loukkaavan tai muuten moraalinormien vastaisen materiaalin julkaiseminen.

Tietokoneet ja niiden muodostamat verkot ovat laaja ympäristö, jotka antavat meille useassa mielessä lukuisia mahdollisuuksia. Ne vaikuttavat arkeemme ja valintoihimme, niin sosiaalisella kuin kulttuurillisellakin tasolla. Tietokoneista on muodostunut suuri ja vakuuttava kokonaisuus, mutta niissä piilee myös vaaransa. Suuri vapaus tuo vaaransa ja niistä tulisi olla tietoisia.
> 6PTahdonvapaus on paljon pohdittu kysymys arjessa, filosofiassa ja psykologiassa. Pohdi psykologiaan nojaten, mitkä psykologiset tekijät rajoittavat ja mitkä edistävät yksilön valintojen vapautta. (valmis essee)

Valintojen vapautta rajoittavia ja edistäviä psykologisia tekijöitä on paljon. Esimerkiksi psykodynaamiset persoonallisuusteoriat pohtivat juuri kyseistä asiaa. Myös neuropsykologiasta, persoonallisuuspsykologiasta, sosiaalipsykologiasta ja kehityspsykologiasta löytyy valintojen vapautta rajoittavia ja edistäviä tekijöitä.

Psykodynaamisten persoonallisuusteorioiden mukaan tiedostamattomilla motiiveilla ja ristiriidoilla on suuri merkitys ihmisen toiminnassa. Tahtomattaan ihminen voi toimia tiedostamattomien ajatuksiensa mukaan ja esimerkiksi unohtaa jonkun epämiellyttävän mutta tärkeän tehtävän.

Aiemmat tiedostamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa vuosikymmenienkin jälkeen ihmisen valintojen vapauteen. Esimerkiksi tiedostamattomat lapsuuden traumat voivat laukaista myöhemmin psyykkisen sairauden, jonka seurauksena ihmisen tahdonvapaus voi rajoittua. Psykodynaamisista persoonallisuusteorioista Sigmund Freudin kehittämä psykoanalyysi tutkiikin juuri psyykkisten häiriöiden syntyä. Freud huomasi, että mielestä torjutut tapahtumat aiheuttivat myöhemmin mm. fysiologisia oireita ja näin rajoittivat valintojen vapautta.

Neuropsykologian näkökulmasta valintojen vapautta rajoittavat erilaiset aivotoiminnan häiriöt. Esimerkiksi puheen ymmärtäminen mutta puhekyvyn menettäminen vaikeuttaa kommunikointia ja oman mielipiteen ilmaisua. Toisaalta taas aivojen normaali toiminen edesauttaa valintojen vapautta. Yksilöllä on siis edellytykset itsensä ja oman tahtonsa ilmaisuun.

Persoonallisuuspsykologian näkökulmasta tarkasteltaessa esille nousee identiteetin ja itsetunnon merkitys. Jos yksilöllä on kokonaisvaltainen käsitys siitä, kuka on ja mihin kuuluu, mitkä ovat hänen ominaisuutensa ja suhteensa ympäristöön, on hänellä edellytykset tehdä itsenäisiä päätöksiä ja valintoja. Jos taas yksilön identiteetti ei ole ehjä tai hän käy läpi vaikka identiteettikriisiä, valintojen vapaus kärsii. Esimerkiksi murrosiässä, identiteetin vasta muodostuessa nuori kokeilee erilaisia asioita ja hänen valintoihinsa vaikuttaa yleensä suuresti ulkoiset tekijän ja sosiaaliset suhteet.

Hyvä itsetunto edistää valintojen vapautta. Yksilö on tyytyväinen itseensä ja luottaa tekemiinsä valintoihin. Hyvän itsetunnon omaavan on siksi helpompi tehdä päätöksiä ja valintoja. Huono itsetunto taas rajoittaa valintojen vapautta. Päätöksenteko on usein vaikeampaa koska huono itsetunto on vääristänyt todellisuutta. Yksilö ei arvosta itseään eikä luota valintoihinsa.

Psyykkisillä häiriöillä on merkittävä vaikutus yksilön valintojen vapauteen. Esimerkiksi erilaiset pakkotoiminnot ovat rajoittavia tekijöitä. Yksilön voi olla vaikeaa tehdä päätöksiä, jos päätös vaikeuttaa pakkotoiminnon suorittamista. Pakkotoiminnolla ihminen yleensä luo suojan itselleen eikä pysty tekemään valintoja, jotka vahingoittaisivat suojaa.

Mielialahäiriöistä masennus rajoittaa hyvin paljon valintojen vapautta. Masentuneena ihminen tuntee ahdistusta ja voimattomuutta. Hän ei jaksa kiinnostua sosiaalisista kontakteista eikä muistakaan aktiviteeteistä. Vaikeassa masennuksessa ihminen ei kykene tekemään omia valintojaan ja vastuu siirtyykin muille.

Sosiaalipsykologiassa valintojen vapautta rajoittavat mm. ryhmäpaine ja sosiaalinen vaikuttaminen. Erityisesti nuorilla ryhmäpaineen vaikutus valintoihin on suuri. Päihteiden kokeilu on klassinen esimerkki ryhmäpaineen alla tehdystä valinnasta. Myös erilaiset roolit vaikuttavat valintojen vapauteen. Isän roolissa valinnat tehdään ehkä lasten ehdoilla mutta pomon roolissa on oltava päättäväinen ja tehtävä päätökset itse.

Myös sosiaalisella vaikuttamisella pystytään rajoittamaan yksilön valintojen vapautta. Mainonnassa käytetty epäsuora vaikuttaminen keskittyy mm. tunnetekijöihin. Tunteisiin vetoavat mainokset jäävät mieleen tietoisina tai tiedostamattomina, minkä takia henkilö saattaa myöhemmin ostaa tuotteen. Mainokset usein myös luovat tarpeita, jolloin henkilö kokee tarvitsevansa mainostettavaa tuotetta. Vertailukohteita esittämällä mainoksen vaikuttavuutta lisätään. Esimerkiksi valkaisevan hammastahnan mainoksessa hohtaa kiiltävän valkoiset hampaat, joihin omia hampaita verrataan ja näin syntyy uuden hammastahnan tarve.

Vaikuttamisen äärimuoto propaganda rajoittaa hyvin voimakkaasti valintojen vapautta. Propagandassa vähätellään vastanäkemyksiä ja korostetaan omaa näkökulmaa. Propaganda muokkaa yleistä mielipidettä ja asenteita voimakkaasti.

Kehityspsykologiassa kehityksen eri vaiheet edistävät ja rajoittavat valintojen vapautta. Vanhemmat rajoittavat ja tekevät päätöksiä lapsensa puolesta mutta lapsen kasvaessa ja kehittyessä valintojen tekeminen siirtyy lapselle itselleen. Lapsen kehityksen edetessä myös valintojen vapaus kasvaa.

Kehityshäiriön seurauksena usein myös valintojen vapaus rajoittuu. Fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten häiriöiden myötä lapsi voi olla koko elämänsä riippuvainen muiden ihmisten avusta. Tällöin myös tahdonvapaus voi rajoittua tahattomasti tai tarkoituksella.

Myös kulttuurisilla tekijöillä on suuri vaikutus valintojen vapauteen. Esimerkiksi eri uskonnot voivat rajoittaa yksilön valintoja. Yksilö ei itse ehkä pidä tätä rajoittavana tekijänä koska on jo syntymästään lähtien kuulunut tämän uskontokunnan edustajiin. Hän ei ajattele uskontoon kuuluvien tapojen tai kieltojen rajoittavan vapauttaan koska on kasvanut näiden sääntöjen mukaan.

Myös yhteisöissä vallitsevat normit ja stereotypiat vaikuttavat rajoittavasti valintojen vapauteen. Normeilla on usein sama vaikutus kuin uskonnolla: Yksilö ei koe normien rajoittavan häntä koska hän on elänyt koko elämänsä niitä noudattaen. Toisaalta yksilö voi kokea uudet normit hyvinkin rajoittavina mutta ei uskalla toimia niitä vastaan. Myös yhteisössä vallitsevat stereotypiat, esimerkiksi jotakin ammattia kohtaan voivat vaikuttaa valinnan vapauteen. Yleisen kielteisen käsityksen takia yksilö ei ehkä uskalla valita jotakin ammattia itselleen ja näin valinnan vapaus rajoittuu.


 

Tässä esseessä aihetta käsitelty monipuolisesti psykologiatieteen eri näkökulmista; myös teoriaviitekehystä löytyy. > 6p


 

Psykologinen tutkimus

Psykologinen tutkimus koostuu monesta eri osa-alueesta ja keskittyy tutkimaan ihmisen mieltä. Voimme tutkia esimerkiksi ihmisen persoonallisuutta, aivojen rakenteita tai vaikkapa älykkyyttä. Psykologinen tutkimus kohtaa myös monia haasteita, mikä tekee psykologisesta tutkimuksesta oman ainutlaatuisen kokonaisuuden. Psykologinen tutkimus pyrkii selittämään ihmisen toiminnan syitä sekä ymmärtämään niitä. Psykologinen tutkimus tavoittelee tieteen edistämistä, uusien menetelmien kehittymistä sekä saadun tutkimustiedon soveltamista käytäntöön.

Tutkimus on aina monivaiheinen ja etenee vaihe vaiheelta. Tutkimusmenetelmiä on useita ja onkin tärkeää ymmärtää, mitä tutkimustyyppiä olisi syytä käyttää tutkittaessa tiettyjä asioita. Emme voi esimerkiksi teettää alle kouluikäisille lapsille kirjallisia kyselyitä, sillä heidän lukutaitonsa saattaa olla vielä kehittymätön.
Seuraavassa ote muutamista tutkimustyypeistä:

Kenttätutkimus
Kenttätutkimuksessa saadaan mahdollisimman paljon todellisuutta vastaavia tutkimustuloksia sillä tutkiminen tapahtuu aidossa ympäristössä ns. ”kentällä” (vertaa esim. laboratoriotutkimus). Kenttätutkimuksessa arvioidaan yleensä suurten joukkojen mielipiteitä ja asenteita. Voimme esimerkiksi tutkia ihmisten suhtautumista maahanmuuttajiin tai vanhusten käyttäytymiseen. Tutkimustietoa voidaan hankkia kenttäkokeilla, haastattelemalla, ilmiöitä tai ihmisiä tarkkailemalla tai kyselylomakkeiden avulla. Tutkimuksessa voidaan käyttää myös useita yllä olevia vaihtoehtoja, jolloin tutkimuksesta tulee monipuolisempi ja luotettavampi.
Kenttätutkimus voi olla myös epäluotettava jos esimerkiksi tutkimuksen toteutus on puutteellista tai ulkopuolisia häiriötekijöitä on liikaa. Jos tutkisimme esimerkiksi suomalaisten suhtautumista kotikuntansa virikkeisiin, emme voisi haastatella vain yhden paikkakunnan asukkaita, vaan vastaajia olisi oltava kattavasti ympäri Suomea.

Tapaustutkimus
Tapaustutkimus tutkii joko yksilöä tai ryhmää. Tapaustutkimusta käytetään hyväksi, kun tarvitaan tietoa esimerkiksi yksilön soveltuvuudesta työhön tai hänen psyykkisestä tilastaan. Toisinkuin kenttätutkimus, ei tapaustutkimus pyri yleistämään tietoa vaan keskittymään yksilöön/ryhmään.

Pitkittäis- ja poikittaistutkimukset
Pitkittäistutkimuksessa tutkimustietoa kerätään pitkältä aikaväliltä. Tutkimus keskittyy usein tietyn osa-alueen tutkimiseen. Tutkimuksen kohteena voisi esimerkiksi olla kotkalaisten käyttäytyminen sosiaalisesti. Tällöin tietty joukko kotkalaisia olisi tutkittavana useita vuosia peräkkäin. Pitkän kestävyytensä vuoksi pitkittäistutkimukset ovat suuritöisiä niin tutkijan kuin myös tutkittavan kannalta. Tutkimukseen osallistuminen saattaa tuntua kiinnostavalta nuorena mutta töiden ja perhe-elämän noustessa elämän peruspilareiksi ei tutkimuksella jää välttämättä aikaa.
Poikittaistutkimuksessa tieto kerätään puolestaan yhden tutkimuskerran aikana. Siinä voidaan tutkia esimerkiksi eri ikäryhmien käsityksiä tietyistä asioista.

Kaksostutkimus
Kaksostutkimuksessa tutkitaan identtisiä kaksosia (samamunaiset kaksoset). Epäidenttiset kaksoset eivät kelpaa tutkimusaineistoksi, sillä heitä voisi verrata ”normaaleihin” sisaruksiin. Kaksostutkimus on merkittävä osa psykologista tutkimusta ja perustuu kaksosten samaan perimään. Tutkimuksissa on todettu, että identtiset kaksoset ovat fyysisiltä ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia ja myös psyykkisissä ominaisuuksista löytyy yhtäläisyyksiä. Kaksostutkimus on mielenkiintoista, sillä sen avulla voimme tutkia myös sitä, miten ympäristö vaikuttaa piirteisiimme. On todettu, että vaikka kaksoset olisivat eläneet eri ympäristöissä, on heillä silti paljon yhtäläisyyksiä.

Psykologiset testit
Psykologisia testejä käytetään lähinnä persoonallisuuden, älykkyyden tai psyykkisten häiriöiden kartoituksessa, ammattisoveltuvuuden tutkimisessa, pääsykoekuulusteluissa tai muussa tilanteessa, jossa tarvitaan tietoa yksilön ominaisuuksista. Psykologisen testin luotettavuuteen vaikuttaa moni seikka. Jotta tiettyä testiä voitaisiin käyttää esimerkiksi Suomessa, on se sopeutettava maan oloihin. Jos ottaisimme käyttöön esimerkiksi Japanissa toteutetun persoonallisuustestin pisteytyksineen käyttöön Suomessa, voisimme saada hyvin hämmentäviä pisteitä. Esimerkiksi sosiaalisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta pidetään Suomessa arvossa, Japanissa puolestaan arvostetaan eleettömyyttä. Testin täytyy myös antaa samankaltaisia tuloksia, jos se tehdään uudestaan muutaman viikon kuluttua. Jos olisimme testin mukaan hyvin ulospäin suuntautuneita ja muutaman viikon kuluttua sama testi antaisi tuloksen, jonka mukaan olisimme sisäänpäin kääntyneitä, emme voisi pitää testiä luotettavana.
Myös kysymysten ja vastausvaihtoehtojen asettelulla on merkitystä. Jos esimerkiksi kysytään ”Pidätkö itseäsi optimistina?” ja seuraava kysymys on ”Uskotko onnistuvasi vaativissa tilanteissa?” vaikuttaa ensimmäisen kysymyksen vastaus myös seuraavan kysymyksen vastaukseen.
Ymmärrämme tietyt luonteenpiirteet ja käsitteet eri tavoin, mikä osaltaan hankaloittaa kysymyksiin vastaamista. Jos meiltä kysytään ”Pidätkö itseäsi aggressiivisena?” voimme käsittää aggressiivisuuden eri tavoin. Toinen pitää pienintäkin vihamielistä ajatusta merkkinä aggressiivisuudesta kun taas toinen määrittelee aggressiivisuuden vain fyysisen väkivallan kautta. Myös elämäntilanne vaikuttaa vastauksiin. Kysymys ”Oletko mielelläsi yksin?” voi saada täysin eri vastauksen yksinäisen mökkiviikonlopun tai railakkaan juhlaillan jälkeen.

Älykkyystestit
Älykkyystestit mittaavat sekä älykkyyden määrää että rakennetta. Älykkyystesteihin kuuluu tehtäväsarjoja, joihin on olemassa oikeat vastaukset. Tutkittavan vastaukset pisteytetään testien antamien ohjeiden mukaan, jonka jälkeen tulosta voi verrata muiden tuloksiin. Älykkyyden määrää kuvaa testattavan yleinen tulos, joka ilmoitetaan älykkyysosamäärällä. Älykkyysosamäärän avulla voidaan määritellä kehitysvammaisuus (älykkyysosamäärä alle 70) ja myös poikkeuksellisen korkea älykkyys (yli 130). Lähes kaikki ihmiset osuvat älykkyydeltään välille 70-130.
Älykkyyden rakennetta kuvaa älykkyysprofiili. Sen avulla havaitaan, missä tehtävissä tutkittava on parhaimmillaan ja missä heikoimmillaan. Älykkyysprofiilin avulla älykkyys voidaan jakaa esimerkiksi kielelliseen ymmärtämiseen, työmuistiin ja prosessoinnin nopeuteen.
Myös älykkyystesteillä on kriteereitä. Hyvä älykkyystesti ei voi olla sellainen, jonka kaikki suorittaisivat helposti ja saisivat korkeita pisteitä. Se ei myöskään voi olla sellainen, että kukaan ei osaisi suorittaa sitä. Älykkyystestin on tarkoitus erotella ihmisiä. Hyvän testin täytyy olla myös objektiivinen. Testaaja ei saa vaikuttaa testattavan suoritukseen.
Älykkyystestejä käytetään muun muassa lapsen koulukypsyyttä arvioitaessa. Niitä käytetään myös työhönotossa hakijan soveltuvuuden arvioimiseen.

Psykologinen testaaminen on laaja käsite ja sisältää monia vaihtoehtoja mutta myös paljon huomioitavia asioita. Psykologisessa testaamisessa on myös otettava huomioon se, että mitä tahansa ei voi kysyä. Testit ja tutkimustavat eivät saisi olla ihmisyyttä loukkaavia. Kuitenkin äärimmäiset tutkimusolosuhteet johtavat usein kaikista mielenkiintoisimpiin tuloksiin. Tutkimuksen onnistumiseen tarvitaan aina sopiva tutkimustapa ja tarkkaavaisuutta!Tässä asiat jäsennelty hyvin selkästi 5p. Vielä viittaus tutkimuksen ja teorioiden yhteydestä ja tarkennusta tutkimusetiikasta, niin 6p.


 


17. Olemme kaikki samaan aikaan yksilöllisiä ja yhteisöllisiä sekä samanlaisia ja erilaisia. Tarkastele mitä on erilaisuus ja miten siihen suhtaudutaan.

Ihmisellä on sosiaalinen identiteetti eli käsitys yhteenkuuluvuudesta toisten kanssa ja toisaalta myös henkilökohtainen identiteetti eli käsitys siitä, mikä erottaa itsen muista. Ihminen haluaa kuulua johonkin ja samaistua toisiin ja kuitenkin samaan aikaan hän haluaa myös erottua jollakin tavalla joukosta tunteakseen itsen merkitykselliseksi.
Samankaltaisuus on usein yksilölle ”erilaistumista” helpompaa. Turvallinen alistuminen (Fromm) suojaa defensiivisesti itseen kohdistuvalta kritiikiltä: ”En voi epäonnistua, kun en yritäkään”. Trendit ja muoti-ilmiöt ovat esimerkki sosiaalisen paineen vaikutuksesta yksilöön ja hyväksytyksi tulemisen tärkeydestä. Ryhmässä mukana pysyminen edellyttää ryhmän normien seuraamista ja niihin mukautumista.


Voidaan ajatella, että kaikki ihmiset ovat lähtökohdiltaan biologisesti samanlaisia. Toisaalta geenien erilaisuus tyrmää väitteen osittain heti alkuunsa. Voidaan kuitenkin ajatella, että esim. aivojen perusrakenne ja -toiminnot ovat kaikilla samanlaisia. Kuitenkin esim. tarkkaavaisuus- ja persoonallisuushäiriöisten kohdalla herää kysymys aivojen rakenteen erilaisuudesta. Näin ollen ei ehkä ole järkevää edes yrittää käsitellä kaikkia ihmisiä samanlaisina ”toimintakokonaisuuksina”. Humanistisesti ajatellenhan jokainen ihminen on yksilö, oli hän sitten skitsofreenikko tai mieleltään täysin terve. Toisaalta voidaan ajatella mielenterveyttä subjektiivisena lähtökohtana; eli onko esim. psykopaatti mieleltään sairas, jos sairaus ei häntä suoranaisesti häiritse.
Toisaalta mikäli jokainen ihminen on lähtökohtaisesti yksilö ja geneettinen vaihtelu vaikuttaa aivojenkin rakenteeseen ja toimintaan, voidaanko ihmisiä arvioida samoin perustein ja laittaa lainkaan järjestykseen? Jos ajatellaan, että afrikkalaisten ja pohjoiseurooppalaisten geeniperimät ovat huomattavan erilaiset, voidaanko heitä käsitellä yhtenä joukkona tai samassa tilastossa?
Toisaalta jos ajatellaan, että psykopaatti on aivan tavallinen ihminen, voidaan vetää ehkä pienoisen aasinsillan kautta johtopäätös, että jokaisessa ihmisessä on psykopaatin piirteitä: ”Jokaisessa on pieni psykopaatti” tms.. Mutta ihmiset eivät halua ajatella niin. Ihminen haluaa kokea itsensä mielekkääksi, ja kun esim. psykopatia ei ole mielekästä ja sosiaalisesti hyväksyttävää, ei ihminen halua liittää tätä negatiivista attraktiota itseensä.
Erilaisuus suojelee ihmistä mielettömyydeltä ja elämänhallinnan menettämiseltä. Erilaisuutta käytetäänkin usein defensiivisesti minän suojelukeinona esim. mielenterveyden häiriöiden kohdalla: ”Matti sairastui skitsofreniaan. Olemme töissä samassa työpaikassa ja samanikäisiä. Mitä jos minäkin sairastun? Mutta Mattihan olikin tyänarkomaani ja jäi aina töihin vielä kun muut lähtivät” tai ”Hillevi synnytti sairaan lapsen, vaikka hän on itse täysin terve. Mitä jos meidänkin lapsemme on sairas? Mutta Hillevi on kyllä aina ollut vähän outo. Ettei hän vain sittenkin olisi vähän sairas?” Erilaisuutta attribuoidaan usein sisäisillä tekijöillä. Lisäksi erilaisuus liitetään muihin negatiivisena ominaisuutena, mutta itsessä se on positiivinen piirre.


Ihmisten arvot, halut ja mieltymykset vaihtelevat. Jokaisella on yksilöllinen käsitys maailmasta ja yksilöllinen tapa tulkita maailmaa. Toisaalta jokainen pyrkii kuitenkin mielekkyyteen ja onneen. Jokainen pyrkii omien sisäisten malliensa perusteella tekemään maailmasta järkeviä havaintoja, jotka vastaavat omia käsityksiä. Toiselle mässäily tuottaa mielihyvää, toinen saa tyydytystä halujensa säätelemisestä ja itsensä pitämisestä ”kurissa”. Taustalla on kummallakin kuitenkin mielekkyyden tavoittelu, joka vain ilmenee esim. persoonallisista syistä johtuen eri tavoin.
Mikäli esim. mässäily ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää ihmisen superego saattaa estää egoa tyydyttämästä idin haluja. Se mikä on hyväksyttävää ja normien mukaista tai erilaista on pitkälti ympäristön ja yhteisön käsitys. Yksilölle saattaakin syntyä joukkoharha yhteisön arvomaailmasta ja sitä kautta väärä käsitys suvaitusta toiminnasta ja erilaisuudesta, jolloin yksilö saattaa ajautua virran mukana ja kadota massaan (”kaikki tekevät/ajattelevat niin”) tai toisaalta kulkeutua erilleen (”ei kukaan tee/ajattele niin”).


Erilaisuus on suhteellinen ja esim. kulttuuri- ja tilannesidonnainen käsite. Ihminen suosii sisäryhmämieltymyksen takia oman ryhmänsä jäseniä ja tuntee heihin yhteenkuuluvuutta, kun taas ulkoryhmä on itseen verrattuna erilainen. Ryhmän ja tilanteen vaihtuessa myös normit - ja niiden mukana myös erilaisuuden käsite - muuttuvat. ”Mustien ja valkoisten” tapellessa keskenään eri ryhmien jäsenet pitävät toisiaan hyvin erilaisina. Kansainvälisessä yhteistoiminnassa eri kansallisuudet ja rodut nähdään kuitenkin samankaltaisempina.

Yhteiskunnassa erilaisuuden hyväksyminen epäilyttää. Jos esim. yhdelle vähemmistöryhmälle annetaan erioikeudet, kohta niitä vaativat kaikki muutkin. Loogisesti ajatellen olisikin järkevää antaa suoralta kädeltä kaikille yhtäläiset oikeudet. Toisaalta ihmisillä on tarve tuntea itsensä merkityksellisiksi ja mikäli vähemmistöä on ennen pidetty merkityksettömänä ja vähäpätöisenä sen nousemisen tasa-arvoiseen asemaan enemmistön kanssa saatetaan kokea vähentävän enemmistön arvoa. Enemmistö voi tuntea suhteellista deprivaatiota, jos sen oikeudet annetaan muillekin. Tämä voisi johtaa esim. enemmistön itsearvostuksen laskemiseen tai identiteettikriisiin.

Erilaisuutta käytetään usein manipulatiivisena keinona. Mainonnassa tuotteet esitellään muita parempina, jolloin niihin syntyy positiivinen attraktio. Toisaalta esim. propagandan kohde voidaan esittää erilaisena ja muita huonompana ja siihen liitetään usein ihanteiden vastaisia, negatiivisia piirteitä, joilla pyritään luomaan vahva stigma.

Ihminen on luonnostaan utelias ja erilaisuuteenkin suhtaudutaan usein mielenkiinnolla. Erilaisuus rikkoo sisäisen mallin, jolloin tilalle täytyy luoda uusi. Vanhat sisäiset mallit, ennakkoluulot ja -asenteet ohjaavat erilaisuuteen suhtautumista. Näiden pohjalta syntyy nopeasti ensivaikutelma, joka manipuloi lopullista tulkintaa ja ohjaa havaintokehän toimintaa. Lopullinen suhtautuminen erilaisuuteen riippuu siis pitkälti ensivaikutelmasta ja sen taustalla vaikuttavista ennakkoasenteista. Erilaisuuteen tottunut todennäköisesti suhtautuu erilaisuuteen suvaitsevammin kuin yhdenmukaisuuteen tottunut. Erilaisuuden suvaitsemisen tausta on jo hyvin varhaisissa ja ensimmäisissä kokemuksissa erilaisuuden kohtaamisesta. Sosialisaation kautta opitaan, kuinka erilaisuuteen tulee suhtautua, mutta vaikka ensivaikutelmaa on vaikea muuttaa, se ei ole mahdotonta.

6p

 


Ongelmanratkaisu ja siihen vaikuttavia tekijöitä


Ongelmanratkaisu on korkean tason kognitiivinen toiminto. Se voi parhaimmillaan olla pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa pyritään tiettyyn lopputulokseen. Ensin on syytä selvittää mikä on ongelma ja minkälainen ongelma milloinkin on kyseessä. Ongelma on tilanne, jossa on tavoite muttei keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Ihminen kohtaa elämänsä aikana lukuisia ongelmatilanteita, jotka voivat olla esimerkiksi fyysisiä, sosiaalisia tai emotionaalisia. Myös erilaiset kehitystehtävät ja elämän kriisitilanteet ovat ongelmia. Ongelmat vaihtelevat vaikeusasteensa mukaan. Yhteen ongelmaan voi olla monenlaisia ratkaisuja ja toisaalta samaan ratkaisuun voidaan päästä useiden eri keinojen avulla. Siksi ongelmanratkaisu on hyvin monipuolinen ja vaihteleva toiminto.


Ongelmanratkaisussa lähdetään liikkeelle ensimmäisenä ongelman löytämisestä. Kartoitetaan mikä on ongelma ja mitä erilaisia osia siihen kuuluu. On myös syytä tehdä hypoteesi eli oletus siitä, miten ongelma ratkeaa ja mikä on lopputulos. Seuraavaksi tulee ongelma muotoilla ratkaistavaan muotoon ja laatia suunnitelma ratkaisun kulusta. Ratkaisuun pääseminen sisältää vaihtelevan määrän erilaisia vaiheita ja mahdollisia epäonnistumisia. Kun viimein päästään ratkaisuun, voidaan sitä hyödyntää.


Strategiat eli erilaiset ajattelutavat ja peukalosäännöt auttavat ongelmanratkaisussa. Ne voivat olla tietoisia tai tiedostamattomia ajattelumalleja, joiden avulla ongelmia pyritään ratkaisemaan. Ihminen voi siis valita jonkin ajattelutavan, jolla hän pyrkii ratkaisuun, mutta yhtä lailla jokin luonnostaan nouseva kokemuksiin pohjautuva ajattelu voi ohjata ratkaisemista henkilön sitä tiedostamatta. Heuristiikat ovat ajattelumalleja, joita kutsutaan peukalosäännöiksi. Ne siis ovat vakiintuneita ohjeita, kuten jossakin korttipelissä ”säästä arvokkaimmat kortit viimeisiksi”. Niillä pyritään yksinkertaistamaan ratkaisua tuomalla valmiita neuvoja ja malleja käyttöön.


Monet tekijät, sekä ulkoiset vaikuttimet että ratkaisijan sisäiset ajatukset vaikuttavat ongelmanratkaisuprosessiin. Jotta haluttu lopputulos voidaan saavuttaa, on ongelmaa työstävällä henkilöllä oltava halu ja motivaatio siihen pääsemiseksi. Motivaatio voi olla joko sisäinen tai ulkoinen. Ihmissuhdeongelman ratkaisemiseen motivaatio on luonnollisesti ihmisen sisäinen, mutta palapelin kokoamiseen voi motivoida ulkoisesti vaikkapa luvattu palkkio. Ihmisen persoonallisuudellakin on vaikutus ongelmanratkaisuun. Toiset ovat persoonallisuudeltaan rohkeampia ja halukkaampia tarttua haastaviinkin ongelmiin, kun taas toiset helposti arkailevat ottaa haasteita vastaan esimerkiksi epäonnistumisen pelossa. Persoonallisuustekijät vaikuttavat myös siihen miten ongelmaa ratkaistaan. Toisille ongelmanratkaisu on useiden eri keinojen kokeilua ja epäonnistumisten kautta ratkaisuun pääsemistä, mutta jotkut taas suunnittelevat ratkaisua pitkään ja etenevät pienin askelin kohti lopputulosta.


Ihmisen erilaiset luontaiset tai opitut ominaisuudet voivat helpottaa ongelmanratkaisuprosesseja. Nokkelat, hyvän päättelykyvyn omaavat ihmiset ovat usein hyviä ongelmanratkaisussa. Luovuus puolestaan monipuolistaa ratkaisumallien keksimistä ja antaa useita keinoja ratkaisuun pääsemiseksi. Lisäksi kyky osata nähdä asiat laajoissa yhteyksissä osana kokonaisuuksia ja kyky ajatella uudella tavalla asiaan muokkautuen voivat helpottaa ongelmanratkaisussa. Voidaan siis todeta joustavuuden ennen kaikkea olevan avaintekijä ratkaisuihin pääsemisessä. On myös syytä muistaa kokemuksen tuovan etua ongelmanratkaisuun.


Ihmisen aivojen ajatustoiminta ei aina edesauta ongelmien ratkaisua. Valitettavasti käytössämme oleva työmuisti on rajallinen, jonka vuoksi monimutkaiset ongelmat saattavat kuormittaa sitä liikaa. Havaintosalpauma on tilanne, jossa henkilön aiemmat tiedot vaikeuttavat ongelmien ratkaisua. Ajatukset voivat myös lukkiutua, mikäli useita eri ongelmia ratkotaan peräkkäin. Silloin ongelmia saattaa olla hankala erottaa toisistaan, eikä uudenlaisiin tilanteisiin voida sopeutua parhaalla mahdollisella tavalla. Siispä taukojen pitäminen esimerkiksi fysiikan tehtäviä ratkottaessa voi auttaa tekijää maksimoimaan ongelmanratkaisukykynsä.


Mikäli ongelmanratkaisijalta puuttuu kyky erottaa ongelman kannalta oleelliset asiat ja tekijät epäoleellisista, voi ratkaisun löytäminen muodostua erittäin hankalaksi. Yleensä asiat ratkeavat keskittämällä ajatuksensa ja työnsä pääasioihin. Ongelmanratkaisua estävät myös erilaiset attribuutiot. Attribuutiot ovat ongelmanratkaisijan itsensä kehittämiä selitysmalleja, joilla pyritään selittämään miksi ongelma ei ratkea ja miksi sitä on vaikeaa ratkaista. Niitä voi olla sekä sisäisiä että ulkoisia. Attribuointi voi olla esimerkiksi vetoamista siihen ”ettei osaa” tai että ”ympärillä vallitseva meteli estää minua ratkaisemasta ongelmaa”. Tällaisissa tapauksissa energia kuluu selitysten keksimiseen, eikä itse ongelma ratkaisuun.


Elämänkaaripsykologian näkökulmasta ongelmia esiintyy eri elämäntilanteissa ja niitä pyritään ratkomaan kuten muitakin ongelmia. Elämänkaaren ongelmia voivat olla muun muassa työttömäksi tai eläkkeelle jääminen, ensimmäisen lapsen syntyminen tai avioero. Usein elämänkaariongelmat ratkeavat psyykkisellä työllä eikä niihin välttämättä ole konkreettisia ratkaisuja. Toisaalta jos näitä ongelmia ei ratkaise, pitkittyessään ne voivat aiheuttaa uusia seuraamusongelmia. Ihmisen elämän varrella esiintyy myös kehitysvaiheiden mukana tulevia kriisejä ja ongelmia. Varsinkin lapsena ja nuorena voi kehittyessään kohdata ongelmia itsensä löytämisessä ja vaikkapa oman muuttuvan kehon hyväksymisessä.


Elämänkokemus osaltansa helpottaa elämänkaariongelmien kohtaamista. Ihmisen kehittyessä löytää usein juuri itselleen sopivia keinoja ongelmien ratkaisuun. Lapsella ei kyvyt ja valmiudet ongelmien ratkomiseen ole vielä kovin kehittyneitä, vaikka motivaatiota lapsilta voi mielekkäisiin asioihin löytyä suhteessa erittäin paljon. Vanhuksilla puolestaan älykäs toiminta saattaa iän myötä heiketä, ellei sitä harjoiteta riittävästi.


Tässä rakenteeltaan erittäin hyvä essee 5-6p.

Lisäyksenä esim. näkökulmat psyykkisen itsesäätelyn toimivuuteen (hallintakeinot/defenssit) ja sosiaalipsykologiset tekijät, esim. hyvin toimivat ryhmät.


LISÄÄ:

TÄMÄ ESSEE ON AIEMMILTA VUOSILTA ERÄÄLTÄ L-KIRJOITTAJALTA:

essee:

11. Pohdi ihmisen suhdetta kehoonsa.
Jokaisen ihmisen suhde omaan kehoon on merkittävä useiden seikkojen kannalta. Se vaikuttaa ihmisen sosiaalisuuteen, minäkäsitykseen, itsetuntoon ja jopa psyykkiseen tasapainoon. Ihmisen oma suhtautuminen kehoonsa näkyy muun muassa kehonkuvassa ja fyysisen minäkuvan kautta minäkäsityksessä. Minäkäsitys on monesta minäkuvasta syntyvä käsitys omasta itsestä –siitä millaisena ihminen itseään pitää. Kehonkuva sen sijaan on jokaisen oma näkemys siitä, millainen oma keho omissa silmissä on. Kehonkuvan muodostumista ei voida keskittää johonkin tiettyyn elämän vaiheeseen, vaikka kehossa ja siihen suhtautumisessa tapahtuukin tiettyinä ikäkausina enemmän muutoksia, kuin toisina.

Nykyään länsimaisessa mainonnassa ja muussakin julkisuudessa ja mediassa korostetaan ihanne vartalon ja kauneusihanteiden mukaisen kehon tavoittelua, mutta tämän kaltaisen kehon tavoittelusta ei terveessä suhteessa omaan kehoon kuitenkaan ole oleellista ja tärkeää, vaan kyse on terveydelle turvallisissa rajoissa esiintyvää tyytyväisyyttä ja hyväksyntää omaa kehoa kohtaa. Jokaisella meistä on tapana olla kriittisin tuomari juuri omaa itseään koskevissa asioissa, joten muut eivät useinkaan tuomitse meitä läheskään niin voimakkaasti, kuin mitä itse teemme. Me itse havaitsemme pienimmätkin poikkeamat omassa kehossa ja haemme niistä aina jotakin negatiivista. Kukaan ei kuitenkaan ole täydellinen ja pienet eroavaisuudet tekevät meistä yksilöitä, eivät kummajaisia.

Suhtautuminen omaan vartaloon muuttuu monesti elämän aikana. Keholla on myös hyvin erilaisia merkityksiä ihmiselle eri elämänvaiheissa. Varhaislapsuudessa lapsi alkaa jo muodostamaan kuvaa omasta kehostaan (kehonkuva/ body image). Tämä tapahtuu lapsen koskettelemalla ja testailemalla oman ruumiinsa rajoja ja toimintoja. Itseensä tutustumalla lapsi rakentaa ja luo tietoisuutta omasta kehostaan. Vaikka lapsi muodostaakin kehonkuvaa itse, niin vanhempien koskettelut ja vauvan käsittely vahvistavat kehon kuvan muodostumista. Kehon kuvaa muodostaessa lapsi luo perustan oman kehon tuntemiselle. Lapsuudessa lähiympäristön suhtautuminen seksuaalisuuteen ja ruumiiseen on myös merkittävä vaikutin siihen, miten lapsi alkaa muokata omaa kehonkuvaansa ja suhtautumistaan omaan vartaloon.

Kouluiän saavuttanut lapsi jatkaa kehon kuvansa syventämistä ja silloin tärkeässä asemassa ovat fyysiset tehtävät ja niiden suorittaminen. Lapsi haluaa oppia hallitsemaan kehoaan täysin ja haluaa pistää kehonsa koetukselle kokeilemalla erilaisia liikunta muotoja. Kokeilu vaiheessa tarpeellinen määrä onnistumisia ovat tärkeitä ettei lapsi koe liiallista kykenemättömyyden tunteita. epäonnistumisten kautta lapsi tuntee, ettei hän kykene hallitsemaan omaa kehoa. Oman kehon hallinta, onnistumiset fyysisissä suorituksissa ja varmuus omasta itsestään ovat jo kouluikäisillä lapsilla usein helppo reitti saavuttaa vertaisryhmien hyväksyntä ja päästä sitä kautta osaksi tärkeinä vertaisryminä toimivia sosiaalisia suhteita (esim. koulukaverit). Kriittisyys omaa kehoa kohtaan alkaa myös lisääntyä koulun alkamisesta eteenpäin. koulun aloittaessaan lapset alkavat jo vertailla omaa ruumiinrakennettaan muiden koululaisten ruumiinrakenteisiin. Koulun alkaessa fyysisten seikkojen takia kiusaaminen on vielä vähäistä, mutta kiusaaminen lisääntyy helposti kuitenkin aina peruskoulun loppuun asti.

Kouluiän aikana lapsi oppii yleensä jo tuntemaan kehonsa melko hyvin, mutta nuoruuden alku on omaan kehoon suhtautumisen kannalta suurten muutosten ja mahdollisesti jopa hyvin vaikeaa aikaa, sillä tuttu keho muuttuu vieraaksi. Vieraan tuntuinen keho saa nuoret useinkin hetkellisesti hyvin epävarmoiksi itsestään, joka taas johtaa siihen, että he ovat hyvin haavoittuvaisia kaikenlaisille heidän fyysistä olemustaan koskeville asioille ja kommenteille. Jo ennen murrosiästä johtuvien biologisten muutosten alkamista, muiden suhtautumisella on merkittävä vaikutus siihen, miten nuori itse suhtautuu kehoonsa. Biologisten muutosten alkaessa muiden mielipiteet korostuvat vielä lisää ja aina kaveripiiristä joku kehittyy varhaisemmin, kuin muut kun taas väistämättä toisen kehitys on muiden biologista kehitystä hitaampaa. Ongelmat ovat usein läheisimmästä kaveripiirin kehityksen vauhdista riippuvia: kukaan ei halua olla ainut, jonka kehosta on havaittavissa fyysisiä murrosiässä tapahtuvia muutoksia, kun taas toisessa kaveripiirissä hitaimmin kehittyvä nuori tuntee itsensä helposti ulkopuoliseksi.

Seksuaalisuudella on murrosiässä suuri merkitys nuoren vieläkin kehittyvälle kehonkuvalle. Kehonkuva on myös vahvasti vaikuttava tekijä usein nuoruudessa vakiintuvalle identiteetille ja vääristynyt tai liian kriittinen suhtautuminen omaan kehoon hankaloittakaakin usein turvallisen ja pysyvän identiteetin vakiintumista. Media on uksi ihmisiä sosiaalistava tekijä, jonka vaikutus on nimenomaan nuorten keskuudessa valtava. Mainonnan ja media kautta nuoret rakentavatkin usein kuva sellaisesta vartalosta, jonka hekin haluaisivat ja jos oma keho ei vastaakaan ihanne vartaloa, voi nuori ottaa asian hyvin vakavasti. Liiallinen täydellisyyden tavoittelu johtaakin juuri nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa helposti moniin ongelmiin, kuten syömishäiriöihin, jotka voivat pahimmillaan taas johtaa kuolemaan.

Aikuisuudessa kehonkuva on useimmilla ihmisillä jo melko vakiintunut. Eräs seikka joka edistää kehonkuvan vakiintumista on se, että aikuisuudessa ulkonäöllä ei enää ole niin suurta merkitystä, kuin mitä sillä on lapsuudessa, nuoruudessa ja varhais-aikuisuudessa. Tästä syystä aikuinen pystyy usein hyväksymään itsensä sellaisena, kuin on ja toteamaan pienet fyysiset erilaisuutensa osaksi itseään. Nyky-yhteiskunnassa lisääntyneet leikkausten avulla vartaloon tehtävät parannukset ovat kuitenkin muokkaamassa myös aikuisille vaatimuksia siitä että heidän tulisi olla ikuisesti nuoria ja säilyttää iän karttuessa sama syysinen olemus, kuin mitä heillä on parhaimmillaan ollutkin.

Vanhuudessa ihmisten suhde omaan kehoon saa kokonaan uuden ulottuvuuden. Tuolloin terveesti suhtautuva vanhus hyväksyy kehonsa rappeutumisen osaksi ikääntymistä ja osaksi normaalia elämää. Tämän asian hyväksyminen on tärkeä tekijä onnellisen ja tasapainoisen vanhenemisen elämisessä. Kun kehon ymmärretään ja hyväksytään rappeutuvan, muuttuvat myös ne seikat, joita ihminen pitää tärkeänä kehossaan. Jo aikuisena ulkoisen olemuksen merkitys alkaa vähentyä ja kehon terveys tulee entistä tärkeämmäksi. Vanhuudessa terveen kehon merkitys kasvaa entisestään. Vaikka oma tuttu keho ei kaikkia odotuksia enää täytäkään ja ulkoinen ja fyysinen olemus eivät ole entisellään, saa terve keho vanhuksenkin tuntemaan vielä ylpeyttä omasta vartalostaan.

Kehonkuvan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä on vaikea eritellä, sillä kaikki ihmisen elämässä kokemilla tapahtumilla voi olla vaikutusta kehonkuvaan, tapahtumien merkitys on usein täysin riippuvaista ihmisen tulkintatavoista ja asenteesta. Usein oletetaan että terve suhtautuminen omaan kehoon vaatisi aina niin sanotusti normaalin kehityksen, mutta näin ei kuitenkaan aina ole. Normaali fyysinen kehitys on toki yksi merkittävä seikka, joka edesauttaa hyvän kehonkuva syntymistä, mutta ei kaikissa tapauksissa ole kuitenkaan minkäänlainen vaatimus.

Fyysisesti epänormaalikin ihminen voi omata hyvän ja todenmukaisen kehonkuvan ja olla täysin tyytyväinen omaan itseensä. Täydellisiä vartalo ihanteita tyrkyttävässä länsimaisessa kulttuurissa hyvän ja identiteetin kannalta edullisen kehonkuvan ja kehoon suhtautumistavan kannalta normaalin fyysinen olemuksen omaavan ihmisen on kuitenkin helpompi saavuttaa terve suhtautuminen itseensä, kuin mitä sen saavuttaminen on fyysisesti poikkeavalle ihmiselle.

Nykyaikana ihmisen suhtautumiseen omaan kehoonsa vaikuttavat monet seikat kuten mainonta, mahdolliset traumat ja lähiympäristön suhtautuminen ulkonäköön ja olemukseen. Mainonnan vaikutus erilaisiin ihanne vartaloihin vaikuttaa käsityksiin omasta kehosta eniten nuoruudessa. Traumat voivat monella tavalla johtaa erilaisiin mielenterveyshäiriöihin. Syömisen ja oman kehon hallintaa voidaan käyttää vääristyneenä hallinta keinona pyrittäessä selviytymään psyykkistä tasapainoa järkyttäviä tekijöitä. Muun muassa hallinnan tunteen tavoittelu on yksi syy, jota monesti pyritään tavoittelemaan oman kehon hallinnan korostamisella ja sen mukauttamisella ”ihanne” mittoihin.

Vääristyneestä kehonkuvasta voi seurata muun muassa monenlaisia syömishäiriöitä ja masennusta. Syömishäiriöistä yleisimpiä ovat anoreksia eli liiallinen laihduttaminen ja bulimia eli ahmimishäiriö. Molempiin psyykkisiksi luokiteltuihin sairauksiin kuuluu oleellisena osana hallinnantunteen tavoittelu ja vääristynyt näkemys omasta kehosta (ajattelun vääristyminen). Anoreksiassa sairastunut henkilö vähentää syömistään mahdollisimman paljon ja pyrkii jatkuvasti saamaan itseään hoikempaan kuntoon. Omaa sairautta ei huomata eikä haluta tunnustaa, sillä se että on mahdollisuus vaikuttaa omaan kehoon ja hallita sitä. Bulimiassa taas vuorottelevat hallitsemattomat ahmimiskohtaukset ja ahmitun ruuan poistaminen lääkkeiden tai oksentamisen avulla. Bulimiaa sairastavan näkee myös itsensä lihavana ja haluaa hallita vartaloaan. Syömisrajoitusten epäonnistuttua ahmimiskohtauksen jälkeen kehoon hankittu ”ylimääräinen” ravinto on saatava pois millä keinolla hyvänsä hallinnantunteen palauttamiseksi.

On osittain epäselvää, Aiheuttaako vääristynyt käsitys omasta kehosta syömishäiriöt vai aiheutuuko vääristynyt käsitys omasta kehosta syömishäiriöiden seurauksena. Varmaa on kuitenkin se, että koska ihminen joutuu elämään oman kehonsa kanssa on terve suhtautuminen omaan kehoon merkittävä sekä fyysisen että psyykkisen terveyden kannalta.

Tässä on rakenteeltaan ja sisällöltään 6p vastaus.
Yhtä asiaa voisi tarkentaa: "...että aikuisuudessa ulkonäöllä ei enää ole niin suurta merkitystä, kuin mitä sillä on lapsuudessa, nuoruudessa ja varhais-aikuisuudessa."
Lapsuudessa aina esimurrosikään asti ulkonäöllä on vähäisempi merkitys kuin aikuisuudessa. Erityisesti ne aikuiset, joiden minäkäsitys rakentuu vahvasti fyysisen minäkuvan pohjalle, saattavat rakentaa itsearvostuksensa hyvin "kehollisesti".

 


TÄSSÄ TOINEN ESIMERKKI, jossa asiaa pohdittu 4p edestä.

Tärkeitä käsitteitä: itsetunto, minäkäsitys, fyysinen minäkuva, kehonkaava häiriöt, bodyimage, identieetti (seksuaali-identiteetti)

Ihmisen suhde omaan kehoonsa voi olla hyvinkin erilainen eri ihmisillä. Jotkut palvovat kehoaan, kun taas toiset saattavat laiminlyödä sitä. Ihmiset antavat valitettavasti muiden ihmisten mielipiteiden vaikuttaa omaa kehoonsa ja se voi olla hyvinkin haitallista ihmiselle. On tärkeää muistaa, että jokaisen oma keho on uniikki ja omalla tavallaan täydellinen.

Useimmiten ihmiset haluavat pitää huolta kehostaan. He urheilevat säännöllisesti ja syövät terveellisesti. Oma keho tuntuu kaikin puolin hyvältä ja se näyttää myös siltä. Joskus näkee ihmisiä, jotka tekevät omasta kehostaan suurehkon asian, jos se näyttää hyvältä. Kehuskelun makua saattaa olla ilmassa ja se aiheuttaa ärsytystä ihmisten keskuudessa. Tietenkin on sallittavaa olla ylpeä kehostaan ja täten olla itsevarma, mutta rajansa kaikella.
Kehon hyvinvoinnin ylläpitäminen voi kuitenkin olla hyvin stressaavaa ihmismielelle ja terveysintoilusta voi tulla pakonomaista. Vääristyneet mielikuvat omasta kehosta altistavat muun muassa erilaisille syömis- ja mielenterveyden häiriöille. Myös muiden ihmisten kommentit omasta kehosta voivat vaikuttaa negatiivisesti omaan kehoon. Paineen alla tulokset saattavat olla radikaaleja nopeassakin ajassa.
Jotkut ihmiset laiminlyövät kehoaan. He haluaisivat näyttää erilaisilta, mutta sen saavuttaminen on ylitsepääsemätöntä ja silloin tarvitaan toisten ihmisten apua. Niin ali- kuin ylipainoisetkin ihmiset kärsivät kehonsa laiminlyönnistä. He tarvitsevat tukea, koska muiden ihmisten moitteet ja kommentit johtavat vain pahempaan umpikujaan, josta ei helpolla päästä pois.
Harvoin ihmiset haluavat erottua ihmismassasta radikaalisti. Halutaan sulautua massaan ja olla herättämättä mitään kummempaa huomiota. Poikkeuksiakin totta kai on. Usein porukassa on hyvinkin erilaisia ihmisiä, jotka näyttävät ulkomuodoltaan erilaisilta. Jos esimerkiksi porukassa on yksi hieman kookkaampi jäsen, hän saattaa kokea ryhmäpainetta ajatelleessaan, että hänenkin pitää olla samankokoinen kuin muut porukan jäsenet. Myös hoikempi jäsen saattaa tuntea ryhmäpainetta samalla tavalla. Kun ulkopuolinen katselee tiettyä porukkaa, hän saattaa asettaa tietyille jäsenille tietyt roolit. Esimerkiksi muita isompikokoisempi jäsen saattaa saada ’’läskin ystävän’’ roolin.
Jokaisessa kulttuurissa on oma tapa arvioida miellyttävää ulkomuotoa. Eri kulttuureissa on omat ihanteensa. Esimerkiksi eräissä Afrikan maissa arvostetaan sitä, että naiset ovat tavallista isompikokoisempia. Toisaalta länsimaissa arvostetaan naisten hoikkuutta. Eri kulttuurien ihanteet on otettava huomioon puhuttaessa ihannekehosta, mutta kuitenkin on syytä muistaa, että lukuisten tutkimusten mukaan ihmiskeholle on terveellistä olla fyysisesti hyvässä kunnossa ja syödä suositusten mukaisesti terveellistä ruokaa.
Nykypäivänä media melkeinpä määrää, mikä on tämänhetkinen ihannekeho. Televisiossa, lehdissä, Internetissä jne. on kuvia ja uutisia julkkiksista, jotka ovat langanlaihoja ja samalla ovat monille ihmisille niin sanottuja esikuvia. Ihmiset haluavat usein näyttää samoilta kuin julkkikset ja he tekevät kaikkensa saavuttaakseen esikuvansa vartalon. Ihannekeho halutaan saada mahdollisimman nopeasti ja täten keinot sen saamiseen eivät välttämättä ole mitään turvallisimpia. Varsinkin laihojen julkkisten ihannointi altistaa ihmisiä mitä vaarallisimpiin dieetteihin, jotka ovat keholle vaaraksi. Jos haluaa laihtua ihannemittoihin, olisi syytä kysyä apua ravintoneuvojalta ja saada hyviä kuntoiluvinkkejä esimerkiksi henkilökohtaiselta kunto-ohjaajalta. Onneksemme mediassa on alettu vähitellen arvostamaan niin sanotun ’’normaalin vartalon’’ omaavia ihmisiä ja heistä on alkanut tulla esikuvia.

TÄSSÄ LISÄÄ ESIMERKKEJÄ PISTEYTYKSELLÄ JA OPEN LISÄYKSILLÄ:

Sodan ja terrorismin vaikutuksia lapsuuden ja nuoruuden kehityksen näkökulmasta


Jatkuva pelontunne sodan ja terrorismin keskellä täyttää mielen ja heikentää toimintakykyä. Lapselle ei synny tasapainoisen kehityksen vaatimaa perusturvallisuutta, sillä hänellä menee paljon voimavaroja pelkäämiseen ja pelon torjumiseen. Myös suomalaiset lapset elävät pelon ilmapiirissä tiedotusvälineiden tuodessa maailman tapahtumat jokaisen kotiin päivittäin.

Lapsi tai nuori pyrkii muiden ihmisten tapaan mahdollisuuksiensa mukaan välttämään pelonkohdetta, eikä hän välttämättä tiedä tarkasti pelkonsa syytä. Tällaiset pelot ovat neuroottisia häiriöitä, fobioita ja kammoja. Tämä voi johtaa elämänpiirin rajoituksiin, mikä taas ei edistä tasapainoista kehitystä. Lapsilla ja nuorilla voi olla vaikeuksia pelkojensa käsittelemisessä ja esimerkiksi kuolemanvaaraan joutuminen – sota tai terrorismi - on psyykkisesti traumatisoiva kokemus.

Toistuvat pelkokokemukset vaikuttavat lapsiin erityisen voimakkaasti, ne esimerkiksi vaikeuttavat psykososiaalista kehitystä. Tämä voikin näkyä aikuisuudessa ahdistusherkkyytenä. Lasten psyykkisten ongelmien syntyä lisäävät entisestään vanhempien menetys ja poissaolo.

Sodan ja terrorismin keskellä elävien lasten ja nuorten kehityksessä on tärkeää myös isän rooli. Monen lapsen elämää varjostaa huoli isästä, siitä miten hänelle käy, ja tämä taas lisää turvattomuudentunnetta. Lapset joutuvatkin liian varhaisessa vaiheessa aikuisen rooliin, eikä hän saa elää ikätasonsa mukaisesti.

Usein omaksuessaan aikuisen roolia lapsen ja nuoren omat huolet jäävät taka-alalle, eikä häntä kuunnella. Toisen kanssa keskusteleminen vaikeista asioista ja tätä kautta luottamuksen syntyminen tukevat itsetuntoa: yksilö on arvokas, kun joku kuuntelee häntä ja hänen asiansa pysyvät salassa. Ilman vuorovaikutteista kommunikointia lapsi tai nuori saattaa ajatella olevansa arvoton, eikä se tietenkään tee hyvää kehitykselle.

KOMMENTTI:


Tässä tiivis vastaus, jossa keskitty erityisesti traumoihin ja mielenterveyteen. > 3-4p.

Tässä lisää näkökulmia:
-perusturvallisuus > ongelmat
-kiintymyssuhteet > turvattomat, huom. myös vanhempien kyky hoitaa kiintymyssuhteita
-kulttuurin vallitsevien arvojen sisäistäminen > esim. väkivalta ratkaisuna > mallioppiminen
-sosiaalistumisen ongelmat
-vv- taitojen supistuminen
-koulutuksen puute
-kognitiivisen kehityksen ongelmat
-traumat > pelkotilat, postraumaattiset stressireaktiot, esim. unihäiriöt
-liian nopea aikuistuminen
-fyysinen kehitys > esim. ravinnon vähäisyys/yksipuolisuus > huom. aivojen kehitys
-perusturvallisuuden häiriöt
- vuorovaikutuksen häiriöt
- mallioppiminen (esim. opittu aggressio, väkivallan käyttö osana ongelmanratkaisua)
- traumaattiset kokemukset, esim. vanhempien, kodin menetys
- ravinto, hygienia
- kognitiivisten valmiuksien ongelmat, esim. koulunkäynnin keskeytyminen
-psykosomaattiset häiriöt, posttraumaattinen stressireaktio, unihäiriöt ( unen puute tai unen heikko laatu vaikuttaa aivojen kehitykseen)
- asioiden tarkastelu psykologisessa viitekehyksessä, esim. kehitystehtävät (> suorittamisen vaikeus), matteusvaikutus, Erikson, Mahler
- yleensäkin huomioita fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen näkökulmista


 


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä