PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op)

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää sen, millainen tiede psykologia on, ja sen, että psykologinen tieto
perustuu tutkimuksiin
• osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta
• osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja
• osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja
kulttuurisia tekijöitä
• tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta
• osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää sen pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.

Keskeiset sisällöt


Ihmisen toiminnan tarkastelu psykologian näkökulmista

• psyykkinen näkökulma: perustietoa tiedonkäsittelystä, motiiveista ja tunteista
• biologinen näkökulma: perustietoa hermoston toiminnasta ja evoluutiopsykologian lähestymistavasta
• sosiaalinen näkökulma: perustietoa sosialisaatiosta ja tilannetekijöistä
• kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä
• tietoinen ja ei-tietoinen toiminta

Oppiminen ja opiskelu psykologian näkökulmista

• psyykkinen näkökulma: ehdollistuminen, perustietoa työmuistin ja säilömuistin toiminnasta, sisäiset mallit, oppimisstrategiat, metakognitio, tavoiteorientaatiot ja pystyvyysuskomukset
• biologinen näkökulma: aivojen plastisuus ja unen vaikutus oppimiseen
• sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä oppimisen sosiaalisuudesta ja erilaisista oppimiskulttuureista

Psykologinen tutkimus

• tieteellinen tieto ja arkitieto
• tieteellisen tutkimuksen prosessi
• otoksen ja perusjoukon merkitys tutkimuksen arvioinnissa
• psykologisen tutkimuksen eettiset periaatteet
• esimerkkejä laadullisista ja määrällisistä psykologian tutkimuksista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä