8.2. Yhteisöllinen oppilashuolto

NYK Yhteisöllinen oppilashuolto

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat

Nilakan yhtenäiskoulun oppilashuollon vuosikello

Kuukausi (L=laaja S= Suppea) Käsiteltävät aiheet Huom.
Elo Edellisen lv OH-mittarit 
- lukuvuoden tavoitteet ja lukuvuosisuunnitelmaan tutustuminen
 
Syys

- lukuvuoden tavoitteet  

- edellisen lukuvuoden arviointi  Wilmassa 

- Oppilaskunnan osallisuus, oppilaskunnan hallituksen terveiset pyydetään seuraavaan laajaan ryhmään  

 
Loka

- KTK kyselyn tulokset (jos ovat käytössä)  Tehdään joka toinen vuosi 

- Lukuvuoden "hankkeet"  

 
Marras

- oppilaskunnan terveiset  

- KTK kyselyn tulokset (jos ovat käytössä)  

- Lukuvuoden "hankkeet"  

 
Joulu - lukuvuosisuunnitelman arviointiin tutustuminen
MOVE tulokset
 
Tammi - Terveiset OHR ohjausryhmälle (Nilakka 
- OHR ohjausryhmän muistioon tutustuminen 
 
Helmi

- Oppilaskunnan osallisuus, oppilaskunnan hallituksen terveiset pyydetään seuraavaan laajaan ryhmään  

- Lukuvuoden "hankkeet"

 
Maalis Lukuvuoden "hankkeet"    
Huhti

- oppilaskunnan terveiset
- lukuvuoden arviointi  
- OHR osuus vuosisuunnitelman arvioinnissa ja seuraavan lukuvuoden suunnittelussa

 
Touko - vuosisuunnitelman arviointi ja siihen tutustuminen  


Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee
• yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

KEITELE:

Kerran kuussa kokoontuva koulukohtainen (SUPPEA) oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:
• Rehtori* (pj Huom. hallintosääntöasia)
• Vararehtori* (sihteeri)
• Sosiaalityöntekijä*
• Kouluterveydenhoitaja*
* Kuraattori*
• Psykologi*
* Opo*
• Erityisopettajien edustus*

Kaksi kertaa lukukaudessa koulukohtaisessa (LAAJA) oppilashuoltoryhmässä ovat mukana edellisten lisäksi seuraavat jäsenet:

• Opettajien edustus yksi Johtotiimin opettajajäsen / 2 v kerrallaan
• Oppilaskunnan pj ja sihteeri
• Varhaiskasvatusjohtaja
• Sivistyslautakunnan edustus PJ/PO kummi?
• Nuoriso-ohjaaja
• Etsivä nuorisotyöntekijä
• PENE
• Huoltajien edustus

Lisäksi kokoontumisiin voidaan kutsua sidosryhmien edustajia ja asiantuntijoita(esim. palo- tai terveystarkastusten jälkeen tarkastaja)
Kerran vuodessa yhteinen kokoontuminen NOP-ryhmän (= Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto) kanssa.

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
• koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt,

KEITELE:
Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on
* tukea/edistää koulun ja koulussa toimivien tervettä kehitystä ja parhaiden mahdollisten oppimistulosten saavuttamista, työvälineenä OHR-asiantuntemus ja verkostot
* Oppilashuoltoryhmä toimii kriisiryhmän tukena ja toimii kriisiryhmältä saatujen ohjeiden mukaisesti. Oppilashuoltoryhmä varmistaa koulutyön sujumisen arjessa kriisiaikana.

Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatapoja ovat
HAVAINNOIDA ja TUNNISTAA onnistumisia ja kehittämistarpeita seuraamalla kouluyhteisön tilaan liittyviä mittareita ja kuulemalla kouluyhteisön jäseniä ja yhteistyötahoja.
* luokkien edustajien vierailut
* oppilaiden ja vanhempien terveiset (esim. vanhempainvarteissa ja terveystarkastuksissa nousseet ilmiöt)
* voi olla ryhmäkohtainen haaste
* asialista on kaikille avoin

PRIORISOIDA
• Havainnoinnin antama tieto ohjaa toimien tärkeysjärjestystä

REAGOIDA
*yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuviin ilmiöihin ja tuleeko niitä käsitellä erikseen koulussa

KEHITTÄÄ
• Em. kohdista nousseiden kehittämiskohteiden koordinointi (Lv- suunnitelman avulla)
• yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä,
KEITELE:
Miten yhdistetään NOP-verkostoon; esim. NOP mukana 1/vuosi tai NOP-asialistaan OHR-kohta=> missä terveiset???

• yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen suunnittelussa,
KEITELE : Varhaiskasvatus, OPO, NUOTTA mukana laajassa OHR:ssä,+ NOP-verkostoyhteistyö

- yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa
KEITELE: Tarkastuspöytäkirjat käsitellään oppilaitoskohtaisessa oppilashuoltoryhmässä ja lisäksi pyritään saamaan tarkastajat asiantuntijavieraiksi oppilaitoskohtaiseen oppilashuoltoryhmään.

• yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä,
KEITELE: Yhteistyö terveydenhoitajan ja terveystiedon opettajan välillä on vakiintunut(esim. osallituminen tunneille asiantuntijana, materiaalin tuottaminen. Samoin terveydenhoitaja käy opettajan niin halutessa pitämässä muitakin tunteja (ravinto+puhtaus jne. Alakoulun murrosiän tunnit terveydenhoitaja käy pitämässä lisänä oman opettajan ihmisen biologian tunteihin.

Nilakan yhtenäiskoulun järjestyssäännöt liitteenä alla

• poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen,
KEITELE:
* WILMAa käytetään oppilaan poissaolojen seurantaan ja selvittämiseen
- Oppilasta opettavan opettajan on merkittävä poissaolot ja mahdolliset muut merkinnät (tunnin häirintä, unohdukset jne) WILMAAN tai muuten saatettava ne vastuuopettajan tietoon.
- Vastuuopettajan vastuulla on selvittää oppilaan poissaolot ja ilmoittaa mahdollisista luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajille.
- Lisäksi vastuuopettaja seuraa oppilaasta tulevia viestejä sekä WILMA-merkintöjä, jotta mahdollinen tuen tarve havaitaan varhaisessa vaiheessa. Jos merkinnät antavat ”hälytyksen” toimitaan kohdan 7.2.(Yleinentuki) sekä oppilashuoltokäsikirjan mukaan.
- Esimerkkejä ”hälytyksestä”
• Merkinnöissä (poissaolot ja/tai kurinpidolliset) on joku kaava (tietty tunti, päivä, opetusryhmä yms.) tai ne lisääntyvät äkisti
• Merkintöjen määrä on huomattava esim. (poissaoloja on tulossa ”tasaisen vauhdin taulukon mukaan” koko lukuvuodelle yli 100 h tai muita merkintöjä useita viikoittain).

• tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus: Koulutapaturma-ohje liitteenä
• tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen: Tupakkasääntö liitteenä
• koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet: Koulumatkojen turvallisuusohje liitteenä
• suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä: Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma liitteenä
• toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa:
Ohje on osa EI JULKISTA turvallisuuskansiota. Turvallisuuskansion em. asioihin liittyvät kohdat kerrataan henkilöstön ja oppilaiden kanssa joka lukuvuoden alussa turvallisuuskävelyllä.

Seuraavassa määritellään kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisältö:

2a. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä otetaan huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet koulussa. Suunnitelmassa kuvataan:
• kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen,
• edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla,
• yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta,
• yhteistyö huoltajien kanssa,
• yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa,
• suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille
KEITELE: Kiusaamisen selvittely aloitetaan Kirjauskoulussa tapahtuneesta- lomakkeella. (Linkki ohjeistettuun lomakkeeseen henkilöstölle, josta löytyvät esim. vastuut). Selvittelyssa on tärkeää saada selville kaikkien osallisten näkemys asiaan ja mitä toiselta haluaa jatkossa sekä mitä on valmis lupaamaan (Täytetään Omanäkemys-lomake ).
KEITELE: Arviointi?
Panostetaan ennaltaehkäisyyn esim. seuraavilla koulun toimenpiteillä:
- kummitoiminta
- koulun yhteiset pajapäivät
- erilaiset teemapäivät
- koko kouluyhteisön jokapäiväinen toiminta (kiva, yhteisöllisyys)
- ryhmäkohtainen jokapäiväinen toiminta luokassa

2b. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
KEITELE:
* Uhkat ja vaarat
KEITELE:
Turvallisuuskansio kohta 3. (Päivitetty 11/2010)
* Tiedotus
KEITELE:
Turvallisuuskansio kohta 7. (Päivitetty 11/2010)

• yhteistyö ja keskinäinen työn- ja vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa sekä kriisitilanteissa
KEITELE: Kriisisuunnitelma/ Turvallisuuskansio EI JULKINEN

• pelastussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuusohjeiden yhteensovittaminen
KEITELE: Turvallisuuskansio EI JULKINEN

• johtamisen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä koulujen ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä
KEITELE: Turavallisuussuunnitelma / EI JULKINEN

• psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen
KEITELE: Kriisisuunnitelma/ Turvallisuuskansio EI JULKINEN

• kriisisuunnitelmasta tiedottaminen, siihen perehdyttäminen ja toimintavalmiuksien harjoittelu
KEITELE: Henkilöstölle (rehtori vastaa) ja oppilaille (vastuuopettaja) järjestetään vuosittain turvallisuuskävely, jossa käydään läpi turvallisuuskansiossa määrätyt asiat.

• kriisisuunnitelman päivitys ja arviointi.
KEITELE: Turvallisuuskansion asioita arvioidaan vuosisuunnitelman yhteydessä. Samaan kohtaan kirjataan vuosittaiset harjoitukset, vahingot ja läheltäpiti- tilanteet. Em. asioista tulevat muutostarpeet havaitaan ja viedään ohjeiden tai käytänteiden muuttamiseksi.

LINKKI NYK sääntöihin 1.8.2019 alkaen

Liitteet:

Koulumatkojen turvallisuusohjeet
Koulutapaturmien ohje
Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi
Tupakkasääntö

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä