4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

4. Nilakan yhtenäiskoulun järjestyssäännöt 1.8.2019 alkaen

Keiteleen sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2019 seuraavan oppilaiden ja opetushenkilöstön valmistelemaa sääntöehdotuksen NYK säännöiksi 1.8.19 alkaen.

Opetussuunnitelman luvussa 4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri määrätään, että koulussa tulee olla järjestyssäännöt.

Nilakan yhtenäiskoulun laatutyön 2017-2020 yhtenä tavoitteena on päivittää koulun säännöt. Lukuvuoden 2018-19 tavoittaana on saattaa sääntöprojekti loppuun.

NILAKAN YHTENÄISKOULUSSA OPITAAN JA HUOLEHDITAAN TOISISTA


Nilakan yhtenäiskoulun säännöt perustuvat edelleen vuonna 2008 määriteltyyn lähestymiskulmaan:

"IHMISENÄ KASVAMINEN on oppimisen lisäksi tärkein koulun prosessi, jota ohjaa OPS:n arvopohja ja tästä johdetut säännöt. 

Säännöt eivät ole ”kieltolista” vaan yhteisesti rakennettua toimintakulttuuria. Tällöin koulun ammattilaisilla on vapautta toimia erilaisissa tilanteissa mutta myös vastuu käydä avointa keskustelua muiden työyhteisön jäsenten kanssa ratkaisuistaan sekä olla mukana pohtimassa muiden kysymyksiä. Tällaisen keskustelun oppiminen on välttämätön yhtenäisen mutta joustavan toimintakulttuurin rakentamiseksi. Tunne- ja vuorovaikutustaidot korostuvat kanssakäymisessä.

Arvoihin pohjautuvat säännöt on koottu koulun sääntöpuuhun. Sääntöpuun käyttöä harjoitellaan yhdessä, jotta se saadaan toimimaan. 

Sääntöprosessin kuvaus

Lukuvuonna 2017-18 opetushenkilöstö pohti ja dokumentoi vuoden 2008 säännöissä olevia haasteita ja vahvuuksia. Erityistä keskustelua aiheutti tulisiko säännöt muuttaa yksityiskohtaisemmiksi (esim. listaus sallituista / kielletyistä asioista) ja kuinka paljon oppilaan ainutlaatuisuus voi eriyttää / yksilöllistää sääntöjen tulkintaa. Päättöluokkalaiset jättivät sääntöihin liittyvän "testamentin" .
Lukuvuoden 2018-19
Monilaiset oppimiskokonaisuus oli varattu kokonaan oppilaiden näkemyksen saamiseen sääntöihin. Oppilaat pohtivat ryhmissä sääntöjä erilaisin työtavoin viitenä päivänä seuraavasti (Kuvattu tarkemmin lv 18-19 vuosisuunnitelman arvioinnissa) :

Aloituspäivä 29.8. Lossisaaressa. Ryhmäyttäminen yhteistoiminnallisin pelein eri rasteilla.

- Monialaisen kokonaisuuden teemojen käsittely NYK arvojen mukaisesti:

to 6.9. “Jokainen lapsi (ihminen) on ainutlaatuinen” ja “Kasvu ihmisyyteen” ,

ti 11.9. “Turvallisuus” ja “Toisen kunnioittaminen” (Huom. liikenneturvallisuusviikko),

ma 17.9. “Oikeus hyvään opetukseen” ja “Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo".

- Päätöspäivä ja samalla myös Kodin ja koulun päivä 28.9. Päätöspäivän aluksi pidettiin halliaamunavaus, jossa esiteltiin oppilaiden töitä. Oppilastöitä oli esillä myös ympäri koulua mm. käytävillä, videopajoissa ja taidenäyttelyssä. Lisäksi oppilaiden toiveesta yhteistoiminnallisia pisteitä koulun pihalla.

Huoltajille tehtiin kysely niistä asioista, jotka kasvatuksessa ovat heidän astuullaan (Esim. Energia juomat, kännykän kaäytt, koulualueelta poistuimen ja tupakointi.
Opetushenkilöstö käytti pedapalaverejaan ( 1,5 h/ kk) johtotiimin suunnittelemalla tavalla prosessin eteenpäin viemiseen ja heille kuuluvien asioiden pohtimiseen sekä kokonaisuuden yhteen sovittamiseen.

Luokat käsittelivät sääntöaihion kevään lopulla.

Opetushenkilöstö kokosi projektin Suvannon seinällä olevaan SÄÄNTÖPUUHUN toukokuussa. 

SÄÄNTÖPUU ja koulun aluekartta (Kuva liitteenä)

Sääntöpuun rungossa on koulun missio: "Nilakan yhtenäiskoulussa opimme ja huolehdimme toisitamme." sekä maininta Tunne ja vuorovaikutustaitojen tärkeydestä.

Puun juurina ovat Koti, Henkilöstö, Oppilashuolto ja muut kumppanit.

Ravinteita
puu saa Positiivisuudesta, Joustavuudesta, Yhdessä tekemisestä, Yrittäjyydestä sekä Uskosta lapseen.

Puun tarvitsemaa vettä on Osaaminen.

Sääntöpuussa on oksia seuraavien OPS arvojen mukaan: 

Työrauha" (“Oikeus hyvään opetukseen” )
“Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo"
"Jokainen lapsi (ihminen) on ainutlaatuinen”
"Toisen kunnioittaminen”
“Turvallisuus” 

Kuhunkin arvoon liittyvät säännöt on koottu lehdiksi (oppilaiden tuotokset mukana pikkulehtinä) ko. oksaan..

Lukuvuoden 2019-20 aikana idean toimivuutta kokeillaan ja tavoitteena on tehdä tarkennuksia sekä esimerkiksi tarinoita, siitä kuinka sääntöpuu on toiminut. Luodaan myös "Usein kysytyt kysymykset"- tyyppinen alusta käyttäjien tueksi. 
Oksakohtaiset kentät ovat alla.

 

Liitteet:

Koulun aluekartta
NYK sääntöpuu, runko ja oksat

Tarinat koko sääntöpuuhun liittyen

Kirjaa tähän tarinoita, jotka liittyvät koko sääntöpuuhun

Luokka levoton ja esiintyy eripuraa: voidaan mennä yhdessä sääntöpuun luo tarkastelemaan koulun arvoja ja sääntöjä sekä keskustella niiden merkityksestä.

Lukuvuoden alussa tai muuna sopivana ajankohtana luokka voi istua sääntöpuun juurelle ja miettiä sääntöjen merkitystä sekä tutkia, mitä sääntöjä sieltä löytyy. Tämä on hyvä tehdä ennen kuin mitään konfliktia tai ongelmaa syntyy.

Välitunnilla tapahtunutta sääntö "Kunnioitan toista" : tilannetta selvitellään tätä sääntöä yksilön tai pienen ryhmän kanssa , esim. oppilaat suihkuttelivat hajusteita , heittelivät marjoja toisen päälle, potkivat hiekkaa jne.

"Huolehdin yhteisestä omaisuudesta" sääntöpuun lehden tutkiminen : kun esim. oppilaat piirrelleet seiniin/sotkeneet koulun tiloissa, leikkimökin järjestys ei onnistunut jne.

Vastuunotto- käsitteen merkitys = kaikki koulun säännöt ovat tärkeitä: tehtävänä kuvata yksi sinulle tärkeä tai mietityttävä sääntöpuun lehti. Tehtävänä keksiä säännön ympärille opettavainen satu tai tarina, joka päättyy hyvään mieleen = sääntöjen merkitystä voi opetella.

Kun ryhmä- parityö ei suju: Ryhmä käy aikuisen kanssa puun luona tutkimassa, mitä sääntöjä työskentelyssä tulee noudattaa. Tutkitaan ongelmakohta, kirjataan kehittämiskohteeksi. Kun työ sujuu, lappu voidaan kuitata ja se huomioidaan erityismaininnalla kehuen ja kannustaen.

Työrauha

Tähän kirjataan oksaan liittyviä tarkennuksia ja tarinoita sääntöpuun käyttämiseen

Mobiililaitteita käytetään opettajan ohjeen mukaan
.
Esi-6. luokan oppilaat eivät saa käyttää mobiileja välituntisin.
Lähtökohtaisesti omia mobiileja ei käytetä oppituntien aikana, jos oppilaalla on koulun 1 to 1 laite käytössä. Opettaja voi kuitenkin esimerkiksi antaa luvan musiikin kuunteluun omasta laitteesta itsenäisen työskentelyn aikana, kunhan se ei häiritse omaa tai muiden työskentelyä.
Lukuvuonna 2018-19 huoltajille tehdyn kyselyn mukaan huoltajat ovat valmiit sanktioimaan luvattoman mobiilin käytön koulussa (esimerkiksi takavarikoimalla oppilaan laitteen määräajaksi).

Ainutlaatuisuus

Tähän kirjataan oksaan liittyviä tarkennuksia ja tarinoita sääntöpuun käyttämiseen

Toisen kunnioittaminen

Tähän kirjataan oksaan liittyviä tarkennuksia ja tarinoita sääntöpuun käyttämiseen

Välitunnilla oppilaat olivat sylkeneet katoksen tolppaan, johon toiset oppilaat pelasivat karttusta. Sääntöpuulla käydessä oppilaat ymmärsivät, että teko aiheutti tilanteen, jossa taudit voivat levitä ja toisten vaatteet tai rukkaset likaantua. Lisäksi teko oli epäasiallista käyttäytymistä. Opettajan puututtua tilanteeseen oppilaat käyttäytyivät opettajaa kohtaan epäasiallisesti. Puhetapaan liittyen etsimme myös sääntöpuusta siihen sopivan kohdan. Lopulta oppilaat ymmärsivät asian, eikä vastaavaa käyttäytymistä ole heillä enää ollut.

Turvallisuus

Tähän kirjataan oksaan liittyviä tarkennuksia ja tarinoita sääntöpuun käyttämiseen

Skuuttaillessa kypärän käyttäminen oli syksyllä moneen otteeseen kyseessä. Sääntöpuu: omakin turvallisuus on tärkeää!

Koulun alkutaipaleella olevat oppilaat liukuivat tarkoituksella jäisellä pihalla. Opettajana kielsin ja muistutin koulun säännöistä ja turvallisuudesta, mitä voi sattua. Oppilaat kuitenkin jatkoivat kiellosta huolimatta, joten vein heidät sääntöpuulle. Oppilaat pohtivat löytyyköhän semmoista kieltoa koko puusta. Tarkastelimme kahta lehteä, mutta erityisesti sääntöä: "noudatan opettajan ohjeita". Tulimme yhteisymmärrykseen, että jäällä ei enää liukastella.

Mikä vaikuttaa mihinkin?
Wilmatiedote 18.2.20 koululounas ja kylällä käynti
"Viime keväänä käyttöön otetut koulumme säännöt edellyttävät huoltajan tapauskohtaista lupaa oppilaan kylällä käyntiin koulupäivän aikana. Asiaa kysyttiin viimelukuvuonna huoltajilta ja vastauksien perusteella 98% vastanneista halusi asian olevan niin.

Kylällä käynti kouluaikana luvatta sekä luvalla on lisääntynyt ja samaan aikaan koululounaan syöminen on vähentynyt. Onko näillä joku yhteys?

Lupa oppilaan poistumiseen koulualueelta koulupäivän aikana kannattaa kysyä vastuuopettajalta Wilmalla hyvissä ajoin esim. edellisenä ilta tai viimeistään samana aamuna=> Tällöin opettaja voi tarkistaa asian, kun oppilas tulee hakemaan "Greencardia" ennen pitkää välkkää.

Kyselyssä (Kyselyn vastausten koonti löytyy täältä.) huoltajille todetaan että kylällä käynti voi olla merkki esim. tupakoinnista. Tänä talvena on noussut esille myös huoli koululounaan syömiseen liittyen. Kouluterveyskyselyn 2019 ja keittiön "lautauslakennan" perusteella tähän on aihetta. Korvaako kaupasta haettu lämärihamppari tai läppäpitsa kuinka monta koululounasta? Käymme keskustelua koululounaan saamista palautteista ja aikaistamme perinteistä koululounaskokousta oppilaskunnan kanssa. Samoin oppilaat voivat antaa palautetta lounaasta Suvannossa ja huoltajat sekä oppilaat tästä linkissä .
Kannustan koteja käymään keskustelun koululounaasta lastenne kanssa ja harkitsemaan tarkoin luvan pyytämistä lounaan korvaavan välipalan noutamiseen. Keskutelun perusteella on hyvä täyttää sitten tuo palautelomake."

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä