6. Arviointi

OPH Päätös 6. lk kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. 1.8.2023 alkaen

Muutosmääräys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja
täydennykset lukuun 14 Vuosiluokat 3 ̶6


Opetushallitus on tänään päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 14 Vuosiluokat 3 ̶6 alalukua 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3 ̶6 ja liitteitä 1 ̶3 Perusopetuksen arviointikriteeritkuudennen vuosiluokan päätteeksi -liitteen mukaisesti.

Tämän määräyksen mukaiset Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi -liitteen tiedot sisällytetään sellaisinaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön 1.8.2023 alkaen.

Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Kriteerit liitteenä ja OPH sivut asiaan liittyen.

Arviointikriteerit eri aineisiin löydät linkistä tai oheisesta liitteestä.

Liitteet:

6. vuosiluokan arvosana kriteerit 1.8.2023

Päättöarvosanojen kriteerit arvosanoille 5., 7., 8. ja 9. 31.12.2020

Arvioinnin kriteerien on laadittu oppiaineittain arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Tällä hetkellä opetussuunnitelman perusteissa osaamistaso on määritelty vain arvosanalle 8. Kriteerien avulla määritellään, mitä peruskoulunsa päättävän oppilaan on osattava kyseisen arvosanan saadakseen. Lisäksi luonnoksessa on laadittu opetuksen tavoitteiden pohjalta tavoitteet oppimiselle eri oppiaineisiin. Opetuksen tavoitteet säilyvät sellaisenaan.
Tämä kriteeri otetaan käyttöön 1.8.2021 ja ovat käytössä ensimmäisen kerran päättäarvioinnissa keväällä 2022.

Kriteerit eri aineissa löytyvät tästä linkistä ja OPH tukimateriaalia eri aineisiin löytyy tästä linkistä.

ja 

Kriteerin pdf versio löytyy täältä tai opintopolust
Kriteerin word versio löytyy liitteestä.

Liitteet:

Päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020

Arviointi Nilakan yhtenäiskoulussa 1.8.2020 alkaen

Sivistyslautakunta 25.6.2020 § 27 (28)

Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä perusopetuksen arviointiin liittyvät opetussuunnitelman muutokset 1.8.2020 mennessä. Valtakunnallisen muutoksen taustoja ja tavoitteita kuvataan seuraavasti (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen) : 

"Arvioinnin tasa-arvoisuus
on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä. Tarkempien kriteerien tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Lisäksi tarkoituksena on selkiyttää arvioinnin kansallisia linjauksia, sillä ne on koettu nykyisessä opetussuunnitelmassa liian tulkinnanvaraisiksi. Arvioinnin linjauksia täsmentämällä saadaan koko maahan yhtenäisemmät arvioinnin periaatteet koulujen ja opettajien arviointityön tueksi."
(Esimerkiksi numeroarviointi alkaa jatkossa nkoko maassa viimeistään vuosiluokalta 4.) 

"Arvioinnin kriteerit laaditaan oppiaineittain arvosanoille 5,7 ja 9
. Niiden avulla määritellään, mitä peruskoulunsa päättävän oppilaan on osattava kyseisen arvosanan saadakseen. Tällä hetkellä osaamistaso on määritelty vain arvosanalle 8"


Linkissä opetussuunnitelman perusteet arviointiluvusta.

Arvioinnin opetussuunnitelman muutosta on käsitelty Nilakan kunnissa ja Nilakan yhtenäiskoulussa seuraavasti:

Nilakan reksit 6.4.20 Todettiin muustarpeet ja sovittiin vastuut.

Nilakan reksit ke 22.4.20 
Sovittiin yhteiset ja kuntakohtaiset ratkaisut

Nilakan yhtenäiskoulun opettajat 26.3.2020
Arvioinnin muutoksiin tutustuminen ja käyttäytymisen numeroarvioinnin kriteerien luominen.

Nilakan yhtenäiskoulun 1.-3. lk opettajat 3.6.2020
Sanallisen arvioinnin kriteerit 1.-3. luokilla

Keiteleen sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 2. mukaisen opetussuunnitelman luvun 6.13 (Paikallisesti päätettävät asiat) 1.8.2020 alkaenLiite 2. Opetussuunnitelman luvu 6.13 (Paikallisesti päätettävät asiat) 1.8.2020 alkaen

Nilakan kuntien yhteiset ratkaisut

Nilakan kunnissa pidetään erityisen tärkeänä, että arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään, miten hän voi edistää omaa oppimistaan ja että opiskeluilmapiiri on rohkaiseva sekä yrittämään kannustava.

Arvioinnin kriteerit esitetään oppilaille aina opetuskokonaisuuden alussa. Erityisesti monialaisen oppimiskokonaisuuden osalta on tärkeää esittää arviointikriteerit ennakkoon.  

Huoltajat saavat tietoa arvioinnista todistusten lisäksi oppimistulosten dokumentoinneista, arviointikeskusteluissa, vanhempainvarteissa sekä muissa tapaamisissa, tiedotteissa, viesteissä ja koulun kotisivuilla.

Nilakan kunnat noudattavat opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arvioinnin linjauksia ja  valtakunnallisia arviointikriteerejä 6. vuosiluokan sekä päättöarvioinnin osalta.

Väliarviointi annetaan vähintään syyslukukauden päättyessä. Myös jaksotodistusta voidaan käyttää.
Arviointi perustuu aina monipuoliseen näyttöön. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa osaamistaan usein eri tavoin ja hänelle annetaan monipuolista palautetta riittävän usein. Opettaja dokumentoi arviointinsa erilaisista oppilaan osaamisen näytöistä niin että, oppilas ja huoltaja voivat aktiivisesti seurata oppilaan edistymistä ja tukea oppilaan oppimista ja työskentelyä. Suositellaan käyttämään sähköisiä järjestelmiä. Huom. Perusteiden mukaan formatiivista arviointia ei tarvitse dokumentoida.

Itsearviointia ja vertaispalautetta toteutetaan eri tavoin jatkuvasti. Molempia arvioinnin muotoja käytetään sekä erilaisten opintokokonaisuuksien että lukukauden arvioinnissa.

Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheessa pidetään oppilaan itsearviointiin pohjautuva huoltajan, oppilaan ja opettajan/opettajien yhteinen arviointikeskustelu. Nivelvaiheen arviointi on ennenkaikkea kannustavaa ja oppilaan oppimista edistävää. Samassa yhteydessä tehdään tarvitaessa tuen vaiheen tarkastus

Koulun valitseminen taitotaideaineiden arviointi vaikuttaa pakollisen taitotaideaineen arviointiin.

Valinnaisten aineiden arviointi määritellään valinnaisaineiden esittelyssä. 

Käyttäytymisen arvioinnin
keskeiset arviointiperusteet ovat
* toisten huomioonottaminen
* hyvien tapojen noudattaminen
* työrauhan antaminen

Käyttäytymistä arvioidaan kaksi kertaa lukuvuodessa ja arviointikriteerit ovat kuntakohtaiset. Seuraavien lisäksi voidaan antaa tarvittaessa sanallista ohjaavaa palautetta. Käyttäytymisen arviointi huomioidaan tarvittaessa oppimissuunnitelmassa tai HOJKS:ssa.

1.-3. vuosiluokilla käyttäytymisen arviointi on sanallista

4. -9. vuosiluokilla käyttäytymisen arvioinnissa käytetään numeroarviointia. Mahdolliset sanalliset arviot ovat todistuksen liitteenä.  Tämän lisäksi annetaan

Oppiaineiden arviointi

Sanallinen arviointi annetaan kaikissa aineissa vuosiluokilla 1 -3 ja numeroarviointi vuosiluokilla 4- 9.
1.-3. luokkien sanallisen arvioinnin malli on kuntakohtainen

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle,  jos hän on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä
tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion.
Jos oppilaalla on hylättyjä arvosanoja hänelle annetaan mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa
oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä. Mahdollisuuksia erilliseen näyttöön annetaan lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä enintään kahteen oppiaineseen kesäkuun loppuun mennessä. 

Perusteiden kohdan 6.12 erityisestä tutkinnosta ja siitä annettavasta todistuksesta päättää koulun rehtori.

Muutoksen haku oppilasarviointiin on selvitetty OPH:n sivuilla.

"Muutoksenhaku oppilaan arviointia koskevaan päätökseen

Oppilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja taikka 15 vuotta täyttänyt oppilas itse voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista.

Oppilaan huoltaja tai muu laillinen edustaja taikka 15 vuotta täyttänyt oppilas itse saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta." OPHKuntakohtaisesti päätettävät asiat on ratkaistu Nilakan yhtenäiskoulussa seuraavasti.

Käyttäytymisen
numerollisen arvioinnin kriteerit (Vuosiluokat 1-9) on esitelty liitteessä 2 A.

Numerottoman arvioinnin
(vuosiluokat 1.-3.) kriteerit on esitelty liitteessä 2 B


Arviointiin liittyviä tarkennuksia ja linjauksia on linkissä NYK oppilasarvioinnin tarkennuksia ja sieltä löytyvät esimerkiksi
*Arviointi mallin koonnin
*Valinnaisaineiden arviointi
* Todistukset


Liitteet:

Sivistysltk 25.6.2020 Liite 2B Oppiaineiden sanallinen arviointi 1.-3. luokilla
Sivistysltk 25.6.2020 Liite 2A Käyttäytymisen arviointikriteerit

Nilakan yhtenäiskoulun oppilasarvioinnin tarkennukset 1.8.2020 alkaen

Muutos 1.8.20 alkaen uusi ja vanha poistuva

Tälle sivulle on koottu Nilakan
yhtenäiskoulun oppilasarvioinnin keskeiset asiat ja Nilakan kuntien opetussuunitelman tarkennukset 1.5.2017 1.8.2020 alkaen.

TAVOITE

Oppilasarvioinnin tulisi olla oppimisprosessia tukevaa, jatkuvaa, monipuolista ja läpinäkyvää sekä sen tulisi osallistaa oppilas ja huoltajat. Tarkemmin pääset tutustumaan opetussuunnitelman perusteiden oppilasarvioinnin tavoitteisiin tästä.

Oppilasarvioinnissa arvioidaan oppimista ja käyttäytymistä. Oppimisen arviointi sisältää työskentelyn arvioinnin.

JATKUVA ELI FORMATIIVINEN ARVIOINTI PÄIVITETÄÄN SYKSYN 2020 aikana

Jatkuvan eli Formatiivisen arvioinnin tavoitteena on tukea oppilaan oppimis- ja kasvamisprosessia sekä tehdä arvioinnista läpinäkyvää huoltajille. Formatiivinen arviointi tapahtuu lukuvuoden aikana.

Opetussuunnitelman perusteiden määräykset jatkuvaan (formatiiviseeen) arviointiin löydät täältä.

Oppiaineen arvioinnin yhteydessä ainetta opettavan opettajan tekemä OPPIMISEN ja TYÖSKENTELYN jatkuvan arvioinnin taajuus:

  • Arviointimerkinnät Wilmaan tehdään vähintään kaksi kertaa lukukaudessa tai noin 20 tunnin välein, riippuen oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärästä.
  • Esim. työskentelyssä opettaja voi sopia ryhmän kanssa jonkun kohteen painotuksesta tiettynä ajanjaksona, jolloin arviointi on tiheämpää

Oppilaan vastuuopettajan toimesta tehdyn KÄYTTÄYTYMISEN arvioinnin taajuus ja ohjeet:

  • Merkitään kaksi viikkoa koulun alkamisen jälkeen syyslukukaudella
  • Seuraavaksi syyslukukauden puolivälissä
  • Ennen joululomaa
  • Kevätlukukauden puolivälissä
  • Ennen kesälomaa
  • Mikäli käyttäytymisessä on haasteita, tehdään suunnitelma tilanteen parantamiseksi yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa. Tällöin arviointia voi olla tiheämpää formatiiviseen pohjaan tai muuhun työkaluun.
  • Muut opettajat merkitsevät oppilaan käyttäytymiseen liittyvät merkinnät Wilman tuntimerkintöihin.

Nilakan yhtenäiskoululla on käytössä Wilman työkalu formatiiviseen arviointiin. Linkin videolla esitellään huoltajan näkymä formatiivisessa arvioinnissa Wilman työkalussa.

LUKUKAUSI- ja LUKUVUOSIARVIOINTI

Arviointi perustuu opiskelun aikana kerättyyn sekä dokumentoituun arviointitietoon ja oppilaan näyttöihin hänen osaamisestaan. Opetussuunnitelman ainekohtaiset hyvän osaamisen kriteerit ohjaavat arviointia.

Numeroarviointi (4 (heikko) -10 (erinomainen)) on käytössä kaikissa aineissa 4.-9. luokilla.

Opettaja voi lisäksi antaa kaikille sanallista palautetta sekä käyttää lausepankkia.

Lisäksi 2. ja 6. luokan nivelvaiheissa oppilaan vastuuopettaja käy arviointikeskustelun oppilaan sekä huoltajan kanssa. Opetussuunnitelman perusteet arviointikeskusteluun löydät täältä.

Taito- ja taideaineiden sekä valinnaisten aineiden arviointi on esitelty em, aineiden paikallisen opetussuunnitelman yhteydessä (linkki)

 

Seuraavassa taulukossa on esitelty Nilakan yhtenäiskoulun oppilasarvioinnin malli kootusti. (Ensimmäisen sarakkeen linkit viittaavat opetussuunnitelman perusteisiin)

Arvioinnin kohde (Vastuu) /luokka-aste (Oppilaan itsearvioinnin tekijä)

1.-3. lk

Oppilaan arviointi:(opettaja / huoltaja)

4.-9. lk

Oppilaan arviointi: Oppilas itse (Oppilaalla Wilma-tunnukset)

Oppiminen/luku aineet (Ainetta opettava opettaja)

FORMATIIVISEN arvioinnin työkalu käytössä. Arvioinnin kohteina ko. vuosiluokan ja aineen opetussuunnitelman perusteista nostetut ilmiöt.

Skaala: 1 (tarvitsee harjoitusta) -
5 (
Erinomaiset taidot).

 

FORMATIIVINEN arviointi WILMAAN on dokumentoituja oppilaan näyttöjä osaamisesta sekä oppilaan itse- ja vertaisarvioinneista.

LUKUKAUSI/VUOSI-arviointi: NUMEROARVIOT
Skaala:
4-10

 

Työskentely

(Ainetta opettava opettaja, tehdään oppiaineen arvioinnin yhteydessä)

 

FORMATIIVISEN arvioinnin työkalu käytössä. Arvioinnin kohteina oppilaan taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.

FORMATIIVISEN arvioinnin työkalu käytössä. Arvioinnin kohteina oppilaan taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.

 

 

 

Käyttäytyminen (Vastuuopettaja)

FORMATIIVISEN arvioinnin työkalu käytössä. Arvioinnin kohteina (tarkennukset) Toisen huomioiminen, hyvät tavat ja työrauha.

Skaala: 1 (Hylätty, Olet saavuttanut osan tavoitteista, Olet saavuttanut tavoitteet ja Olet ylittänyt tavoitteet). 

 

FORMATIIVISEN arvioinnin työkalu käytössä. Arvioinnin kohteina (tarkennukset) Toisen huomioiminen, hyvät tavat ja työrauha.

Skaala: Numeroarviointi 4-10

 

 

Todistukset

Nilakan yhtenäiskoulun todistuspohjiin pääset tutustumaan tästä. Uudet mallit valmistuvat syksyllä 2020.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä