Koulun kurinpidolliset käytännöt

Työrauha koulussa

Oppilaalla on velvollisuus perusopetuslain (POL) §:n 35 mukaan osallistua opetukseen, hoitaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Jos oppilas laiminlyö perusopetuslain mukaisten velvollisuuksien asianmukaisen noudattamisen tai esim. rikkoo koulun järjestyssääntöjä, häntä voidaan ojentaa tai häneen voidaan kohdistaa kurinpitotoimia.

Kurinpitotoimenpiteet alkavat aina oppilaan kuulemisella. Oppilaalla on silloin mahdollisuus selittää toimintaansa, oikaista mahdollinen väärinkäsitys tms. Kuuleminen tehdään aina mahdollisimman pian ja yleensä vasta sen jälkeen asiasta ilmoitetaan kaikille asiaan liittyvien lasten huoltajille.

KAKE-kasvatuskeskustelu

KAKE – Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelun yleisenä tavoitteena on 1) auttaa oppilasta tulemaan tietoiseksi siitä, että ongelman etsitään ratkaisua 2) auttaa rakentamaan luottamuksellinen suhde oppilaan kanssa 3) auttaa oppilasta ottamaan vastuuta tilanteesta 4) saada oppilas näkemään asia häntä koskevaksi, eikä ainoastaan aikuisten ongelmaksi. Kasvatuskeskustelut saattavat johtaa myös uudenlaisiin innovatiivisiin ratkaisuihin tilanteen suhteen.

Kasvatuskeskusteluihin pyritään luomaan luottamusta herättävä ja kunnioittava ilmapiiri. Kasvatuskeskusteluiden ensisijaisena tarkoituksena on välitön puuttuminen oppilaan ei toivottuun toimintaan, toiminnasta keskusteleminen ja uusien ratkaisumallien löytäminen sekä tapahtuman välitön tiedottaminen huoltajille.

KAKE käytännössä:

1. Kake-tarpeen havainnut opettaja ottaa asian mahdollisuuksien mukaan välittömästi hoidettavakseen. Muissa tapauksissa kasvatuskeskustelun käy luokanvalvoja.

2. Opettaja kirjaa tapahtuneen lomakkeelle. Käytössä on joko kunnan yhteinen kasvatuskeskustelulomake tai koulun oma "Pohdintapipo"-lomake.

3. Kasvatuskeskustelun vaiheet:

- Oppilas kertoo omin sanoin mitä on tapahtunut

- Oppilasta pyydetään miettimään, mitä seurauksia hänen tekemällään teolla on ja miksi näin ei olisi pitänyt toimia

- Sovitaan yhdessä oppilaan kanssa oikea toimintamalli vastaavissa tilanteissa jatkossa

- Oppilasta pyydetään miettimään, miten hän voisi sovittaa tekonsa. Keneltä, miten, missä ja milloin hän pyytää anteeksi.

4. Keskustelun lopuksi oppilas soittaa itse huoltajalle ja kertoo, miksi hän on käynyt kasvatuskeskustelussa.

5. Jos huoltajaa ei tavoiteta, oppilas kirjoittaa selvityksen asiasta ja vei sen samana päivänä huoltajalle.

Oppilaan joutuessa toistuvasti kasvatuskeskusteluun, kutsutaan vanhemmat palaveriin opettajan johdolla. Läsnä on tarvittaessa myös rehtori.

Tyypillisiä kasvatuskeskustelu asioita ovat:

- myöhästymiset

- usein esiintyvä kotitehtävien laiminlyönti

- lintsaaminen

- häiriökäyttäytyminen välitunnilla

- koulun sääntöjen rikkominen

- ilkivalta

- väkivaltainen käytös

 

Muut koulun käytössä olevat kurinpidolliset keinot

Kurinpidolliset keinot perustuvat koulutyötä ohjaaviin lakeihin. Kasvatuskeskustelu on ensisijainen kurinpidollisnen toimenpide. Tarvittaessa koulussamme on käytössä myös muita toimenpiteitä.

Oppilaan velvollisuus siivota jälkensä

Oppilaan tekemään vahinkoon sovelletaan vahingonkorvauslakia. Vahingosta ilmoitetaan aina huoltajille. Oppilaalla on velvollisuus siivota tai korvata tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahinko. Koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään koulun omaisuuden, jonka tämä on tahallaan tai huolimattomuuttaan liannut tai saattanut epäjärjestykseen.

Oppilas ei voi jäädä pois opetuksesta tehtävän ajaksi. Siivoamisesta ilmoitetaan huoltajalle, mikäli tehtävä suoritetaan koulupäivän ulkopuolella. Työtä valvotaan, ja se saa kestää enintään kaksi tuntia.

Jälki-istunto

Jälki-istunnon toteuttamistavat ovat muuttuneet. Muun muassa kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten sekä muiden kasvatuksellisia tavoitteita tukevien esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävien tehtävien teettäminen on mahdollista. Edelleenkin voidaan oppilas myös velvoittaa istumaan hiljaa. Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan ulkopuolella ja istunto kirjataan Wilman kurinpitolomakkeeseen sekä koulun rangaistuskirjaan.

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus määrätä haltuunsa kielletty esine tai aine (esim. tupakkatuote tai sytkäri), sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista (esim. kännykkä) tai vaarallinen esine tai aine (esim. teräase tai spraypullo). Jos oppilas ei kehoituksesta huolimatta anna kyseistä esinettä tai ainetta, opettajalla on oikeus poistaa oppilas luokasta tai vaarallisen esineen ollessa kyseessä käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Kun esine otetaan haltuun, siitä ilmoitetaan aina huoltajille.

Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Koulun opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassaan olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. Tarkastaminen koskee esineitä ja aineita, jotka vaarantavat oppilaan oman tai muiden turvallisuuden.Tällä taataan turvallinen ja rauhallinen toimintaympäristö kaikille. Tarkastaminen edellyttää epäilyä tai havaintoa. Läsnä tulee olla kaksi aikuista, joista toisen oppilas voi valita, mikäli mahdollista.

Tarkastamisessa ja esineiden haltuun ottamisessa on noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle.