Arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun
kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan
yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa
paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet
perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja
järjestyssääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja
käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan,
temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa
omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Erinomainen 10
• on esimerkillinen kouluyhteisön jäsen. Hän pystyy auttamaan ja kannustamaan toisia
oppilaita
• suhtautuu myönteisesti koulutyöhön ja hallitsee erilaiset sosiaaliset tilanteet
• osoittaa erinomaisen hyvää käytöstä kaikkia kohtaan ja on rehellinen ja luotettava
• kykenee tarvittaessa joustamaan mielipiteissään mutta uskaltaa myös puolustaa omia
ajatuksiaan rakentavasti

Kiitettävä 9
• on kouluyhteisön vastuullinen jäsen ja haluaa auttaa ja kannustaa muita oppilaita
• on ystävällinen ja kohtelias kouluyhteisön jäseniä kohtaan
• on rehellinen ja luotettava
• ratkoo eteen tulevia ristiriitatilanteita omatoimisesti
• noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita ja hyviä käytöstapoja

Hyvä 8
• osaa toimia kouluyhteisön jäsenenä ja auttaa sekä kannustaa muita oppilaita
• osaa keskustella kouluyhteisön jäsenten kanssa kohteliaasti ja ystävällisesti
• on rehellinen ja luotettava
• on yleensä täsmällinen
• ymmärtää oman toimintansa merkityksen ympäristöön
• noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita (ei isoja rikkeitä)
• pyrkii ratkomaan ristiriitatilanteita omatoimisesti

Tyydyttävä 7
• noudattaa vaihtelevasti koulun sääntöjä, käytöstapoja ja ohjeita
• on toisinaan välinpitämätön kouluympäristönsä suhteen
• pyrkii sopeutumaan kouluyhteisön jäseneksi
• auttaa ja kannustaa muita oppilaita vaihtelevasti
• on yleensä rehellinen ja luotettava
Koululta on otettu yhteyttä kotiin oppilaan käyttäytymiseen liittyen

Kohtalainen 6
• suhtautuu usein välinpitämättömästi tai negatiivisesti koulutyöhön ja – ympäristöön
• vaikeuksia sopeutua kouluyhteisön jäseneksi
• käytöshäiriöitä ja huonoja käytöstapoja
• oikean ja väärän raja epäselvä
• vaikeuksia noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita
Koululta on otettu useampaan kertaan yhteyttä kotiin oppilaan käyttäytymiseen liittyen

Välttävä 5
• suhtautuu negatiivisesti tai välinpitämättömästi koulutyöhön ja –ympäristöön
• ei kykene yhteistyöhön eikä noudata koulun sääntöjä
Oppilaalla on
• vakavia käytöshäiriöitä
• oikean ja väärän raja vääristynyt
• jatkuvia laiminlyöntejä
Koululta on otettu toistuvasti yhteyttä kotiin oppilaan käyttäytymiseen liittyen