Järjestyssäännöt

ISOSÄKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

ISOSÄKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulumme on oltava viihtyisä ja turvallinen työskentelypaikka oppilaille, opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle. Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä sekä järjestyssääntöjä noudattamalla pyrkiä edistämään koulun viihtyisyyttä ja työrauhaa.

Sääntöjen tarkoitus on ohjata myös huomaavaisuuteen, ystävällisyyteen, erilaisuuden ymmärtämiseen, itsehillintään, asialliseen puhetapaan, siisteyteen, taloudellisuuteen ja täsmällisyyteen.

Lainsäädännön perusteella edellytetään, että oppilas:

- käy koulua säännöllisesti - suorittaa tehtävät tunnollisesti - käyttäytyy asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä - käsittelee huolellisesti koulun omaisuutta (Perusopetuslaki § 29 ja § 35)

- käyttää koulumatkoilla ja kouluaikana pyöräillessään pyöräilykypärää (Tieliikennelaki § 90)1.

1. Koulumatka
Koulumatkalla oppilas noudattaa liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita. Koulukuljetuksessa oleva oppilas on aamulla ja koulusta päästyään ajoissa valmiina sovitussa paikassa. Taksi- ja linja-autokuljetuksesta on annettu erilliset ohjeet myös kotiin.

2. Koulun alue

Koulun alueen muodostavat koulurakennus ja rajattu tontti, jolta oppilas saa kesken työpäivän poistua vain opettajan luvalla. Polkupyörät ja muut liikuntavälineet säilytetään niille osoitetulla paikalla. Oppilas huolehtii osaltaan alueen kunnosta ja siisteydestä.

3. Kotitehtävät

Oppilas tulee tunnille viivyttelemättä kotitehtävät tehtyinä ja tarvittavat opiskeluvälineet mukanaan. Ennen tunnin alkua hän odottaa paikallaan opettajan ohjeiden mukaan lukien, piirtäen tai keskustellen toisia häiritsemättä. Oppilas osallistuu aktiivisesti tunnin kulkuun antaen työrauhan myös muille. Oppituntien aikana käytävillä liikutaan hiljaa.

4. Välitunnit

Välitunnit oppilas viettää ulkona, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Välituntialueena on koulun piha. Välituntialueeseen eivät kuulu koulurakennuksen tausta-alueet, keittiön edessä olevat portaat ja ajoramppi eikä pysäköintialue. Välituntisin polkupyörien läheisyydessä ei oleskella. Keinuissa keinutaan istuen. Kiikkulaudalla saa olla vain kaksi oppilasta kerrallaan. Välitunnilla kiipeillään vain kiipeilytelineissä. Lumipallojen heittäminen on sallittua vain palloseinään, jonka edessä ei silloin oleskella. Kivien tai muiden vaarallisten esineiden heitteleminen on kielletty. Välitunti päättyy kellon soittoon, 2

ellei toisin ole sovittu. Kellon soitua mennään viivyttelemättä sisään omalle luokalle osoitetusta ovesta. Valvova opettaja antaa tarvittaessa lisäohjeita.

5. Ruokailu

Käsien pesu suoritetaan opettajan antamien ohjeiden mukaan. Jonossa oppilas ottaa vuorollaan sopivan annoksen ja siirtyy rauhallisesti hänelle osoitettuun pöytään. Ruokaillessaan hän noudattaa hyviä tapoja ja syötyään palauttaa siistityt tyhjät astiat oikeille paikoilleen kiittäen ruuasta emäntää. Ruokailusta poistutaan opettajan antamien ohjeiden mukaan. Opettaja ruokailee oman luokkansa kanssa.

6. Oppilashuolto

Kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja koulupsykologi on tavattavissa lukuvuosittain ilmoitettavana aikana. Koulussa toimii säännöllisesti oppilashuoltotyöryhmä, jonka kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan.

7. Poissaolot

Oppilaan on käytävä säännöllisesti koulua. Jos hän on sairauden takia poissa, tulee syy viipymättä ilmoittaa opettajalle suullisesti tai kirjallisesti. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon päättää luokan opettaja. Tätä pidemmät poissaolot anotaan koulun rehtorilta.

8. Muuta tärkeää

  • Oppilaan mukana olevat henkilökohtaiset esineet kuten kännykkä ovat oppilaan mukana omalla vastuulla. Puhelimet säilytetään äänettömällä repussa. Oppilas voi tarvittaessa opettajan luvalla soittaa vanhemmilleen koulun puhelimesta tai omasta puhelimestaan.
  • Tupakan, päihteiden, teräaseiden sekä muiden häiritsevien ja koulutyössä tarpeettomien tavaroiden tuominen kouluun on kiellettyä.
  • Makeisia ja leluja saa tuoda kouluun vain poikkeustapauksissa.
  • Oppilas huolehtii omista ja käyttöönsä saamistaan tavaroista mutta jättää toisen omaisuuden rauhaan.
  • Koulun oppilaille, kiinteistölle tai irtaimistolle sattuneesta vahingosta ilmoitetaan heti koulun johtajalle tai jollekin opettajalle. Aiheutuneesta vahingosta tekijä suorittaa korvauksen.
  • Kiusaaminen on kielletty. Oppilas on velvollinen ilmoittamaan itseensä tai oppilastoveriin kohdistuneesta vääryydestä lähimmälle aikuiselle.
  • Sisätiloissa ei liikuta ulkojalkinein eikä lakki päässä. Poikkeuksena teknisen käsityön tilat. Ulkovaatteet ja päähineet säilytetään naulakoissa.
  • Kouluaikana pyöräiltäessä, rullaluistimin liikuttaessa tai jääurheilua harrastettaessa on käytettävä kypärää. Piha-alueella ei koulupäivän aikana saa pyöräillä.

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä tervettä maalaisjärkeä.

Sääntöjen rikkomisen seuraukset

Jos oppilas ei noudata järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, opettaja voi nuhdella häntä tai poistaa hänet luokasta tai määrätä hänet kasvatuskeskusteluun. Opettaja saa myös rangaista oppilasta enintään kaksi tuntia kestävällä jälki-istunnolla. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen ja oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi. Opettaja voi jättää koulu- tai kotitehtävänsä laiminlyöneen oppilaan kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan kotitehtäviä. Tarkemmin koulun käytännöistä koulun www-sivuilla. (ks. PoL § 36 ja PoA § 18)

Säännöt ovat soveltuvin osin voimassa koulun alueella muulloinkin kuin kouluaikana.

Järjestyssäännöt päivitetty 2.2.2017

Isosäkylän koulun opettajakunta hyväksynyt 2.2.2017