Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Vastuutehtävät, pelisäännöt ja tunnetaidot

Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. Koulutyöhön kuuluu oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen luokka- ja kouluyhteisössä. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu. Oppilaita ohjataan hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja niiden käytännön merkitystä. He harjoittelevat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan.

Turvallisuus, teknologia ja kuluttajataidot

Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Myös erilaisissa vaaratilanteissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja harjoitellaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan arjen teknologiaa ja sen merkitystä päivittäisessä elämässä sekä opitaan, mitä teknisten laitteiden turvallinen käyttö edellyttää. Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan, opitaan tarkastelemaan mainontaa ja median vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman rahankäytön suunnitteluun. Oppilaita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa toiminnassa.

Paikallisia nostoja Riihimäki L3

Paikallisia nostoja (Riihimäki)

 1. Tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
 2. Kannustetaan oppilaita kestävään elämäntapaan.
 3. Opetellaan arkitaitoja
  - ihmissuhteet, vuorovaikutus
  - terveys
  - turvallisuus
  - liikkuminen ja liikenne
  - vaaratilanteiden ennakointi ja niissä toimiminen
  - yksityisyyden suojaaminen
  - arkiteknologia
  - taloudenhallinta
  - ajanhallinta
  - henkilökohtaiset rajat
 4. Kannustetaan oppilaita huolehtimaan itsestä ja toisista.

Esimerkkejä toteuttamistavoista:

 • Ohjataan omien tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisuun.
 • Annetaan ikäkaudelle sopivia vastuutehtäviä.
 • Korostetaan avun hakemisen taitoja.
 • Arjen selviämistaidot: oikeaan aikaan oikeassa paikassa, omista tavaroista ja läksyistä huolehtiminen, vastuun ottaminen omasta käytöksestä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä