Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Työskentelyn lähtökohta

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää.

Oppimistaitojen harjoittelu

Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. Heidän kanssaan keskustellaan opintoihin liittyvistä mahdollisista valinnoista ja autetaan ymmärtämään erilaisten vaihtoehtojen merkitys.

Liikkuminen, luovuus, eettisyys ja esteettisyys

Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen vuorovaikutuksen avulla.

Riihimäen paikallisia nostoja L1

Paikallisia nostoja (Riihimäki):

  1. Rohkaistaan oppilaita luottamaan omiin näkemyksiinsä, mutta myös tarkastelemaan asioita kriittisesti.
  2. Asetetaan omia tavoitteita ja suunnitellaan omaa työtä niiden mukaisesti.
  3. Harjoitellaan tutkivaa ja luovaa työtapaa ja monenlaisia opiskelutaitoja.
  4. Muistetaan oppimisen ja opettamisen ilo (myös vertaisoppiminen).
  5. Kannustetaan sitkeyteen.
Esimerkkejä toteuttamistavoista:
  • Paljon tilaa ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle, keksimiselle ja mielikuvitukselle.
  • Viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan.
  • Ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan.
  • Monipuolista liikuntaa ja motorisia harjoituksia, pelejä, leikkejä, satuja, tarinoita, loruja, lauluja
  • Taiteen eri muotoja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä