Englanti, A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

Tavoite:

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä englantia puhutaan ja mainita englannin levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.

7lk

Oppilas tietää, missä englantia puhutaan ja että englannin kielessä on eri variantteja.

8lk

Oppilas syventää tietoaan eri varianteista ja osaa tunnistaa niitä.

9lk

Oppilas ymmärtää, miksi englanninkielestä on kehittynyt maailmankieli. Oppilas tunnistaa eri varianttien yksilölliset ja kulttuuriset erot ja havaitsee, että ne eivät vaikuta kulttuurienväliseen toimintakykyyn.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Tavoite:

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

7lk

Oppilas osaa etsiä erilaisia, aitoja englanninkielisiä kommunikaatiotilanteita.

8lk

Oppilas osaa tehdä havaintoja erilaisista englanninkielisistä toimintaympäristöistä ja harjoittelee niissä toimimista.

9lk

Oppilas osaa toimia ja oppia erilaisissa englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen englannin kieltä hyödyntämällä

Tavoite:

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

7lk

Oppilas osaa etsiä vertailukohdetta muista kielistä ja kiinnittää huomiota yhtäläisyyksiin ja eroihin. Oppilas tuntee kielitiedon peruskäsitteet.

8lk

Oppilas ymmärtää säännönmukaisuuksia englannin kielessä ja osaa tehdä johtopäätöksiä niiden ja muiden kielten perusteella. Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

9lk

Oppilas osaa käyttää ja soveltaa hankkimaansa tietoa muista kielistä idiomaattisen englannin kielen tuottamisessa. Oppilas osaa englannin kielen keskeiset kielitiedon käsitteet.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielellinen päättely

Tavoite:

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen

7lk

Oppilas tuntee erilaisia tapoja oppia ja harjoittelee niitä monipuolisesti. Oppilas harjoittelee arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä.

8lk

Oppilas tuntee omat vahvuutensa oppijana ja osaa käyttää niitä hyödyksi suunnitellessaan opiskeluaan. Oppilas ymmärtää kannustavan palautteen merkityksen.

9lk

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja arvioida omaa opiskeluaan. Oppilas osaa antaa kannustavaa palautetta muiden työskentelystä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Tavoite:

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä

7lk

Oppilas harjoittelee käyttämään kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa.

8lk

Oppilas osaa soveltaa itsenäisesti kielitaitoaan erilaisissa tilanteissa luokkahuoneen ulkopuolella.

9lk

Oppilas osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S2 Kielenopiskelutaidot

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Tavoite:

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

7lk

Oppilas osaa ilmaista oman mielipiteensä jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

8lk

Oppilas osaa ilmaista oman mielipiteensä ja perustella sen.

9lk

Oppilas osaa olla aktiivinen ja perusteleva osallistuja eri viestintätilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Tavoite:

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso B1.1: Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

7lk

Oppilas tutustuu erilaisiin ilmauksiin, joilla kiertää tuntemattomat käsitteet.

8lk

Oppilas harjoittelee viestintätilanteiden sujuvaa eteenpäin viemistä ja erilaisia tapoja ilmaista sama asia.

9lk

Oppilas osaa käyttää kielitaitoaan korvaamaan ja kiertämään tuntemattomia ilmauksia ja neuvottelemaan niiden merkityksestä. Oppilas osallistuu keskusteluun aktiivisesti eri viestintätilanteissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestintästrategioiden käyttö

Tavoite:

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso B1.1: Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

7lk

Oppilas osaa erilaisia kohteliaisuuskäytänteitä.

8lk

Oppilas syventää tietoaan niistä kohteliaisuuskäytänteistä, jotka ovat tyypillisiä eri tilanteissa ja kulttuureissa.

9lk

Oppilas hallitsee tilanteeseen sopivaa ja kohteliasta kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa ja osaa ottaa huomioon kulttuureihin liittyviä eroja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Tavoite:

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso B1.1: Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

7lk

Oppilas ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua kieltä, joka käsittelee hänelle itselleen läheisiä asioita ja aihepiirejä.

8lk

Oppilas ymmärtää kirjoitettua ja puhuttua kieltä, joka käsittelee myös oman kokemuspiirin ulkopuolisia aiheita.

9lk

Oppilas ymmärtää eri tekstityyppien välisiä eroja. Oppilas ymmärtää omaan tulevaisuuteensa liittyvää myös yleismaailmallista kirjoitettua ja puhuttua kieltä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4 Monilukutaito

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkintataidot

Tavoite:

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen

Hyvän osaamisen kuvaus 9. luokan lopussa:

Taitotaso B1.1: Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

7lk

Oppilas osaa tuottaa jo yksinkertaista tekstiä ja puhetta hänelle itselleen läheisistä asioista ja aihepiireistä. Oppilas osaa tuottaa välttämättömiä rakenteita ja aiheeseen liittyvää sanastoa. Oppilas osaa keskeiset ääntämissäännöt.

8lk

Oppilas osaa tuottaa tekstiä ja puhetta, jotka käsittelevät hänen oman kokemuspiirinsä ulkopuolisiakin aiheita. Oppilas osaa tuottaa jo vaihtelevaa puhetta ja tekstiä. Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä keskeisten ääntämissääntöjen perusteella.

9lk

Oppilas osaa tuottaa tekstiä ja puhetta, jotka käsittelevät yleismaailmallisiakin aiheita. Oppilas osaa käyttää aiheeseen liittyvää sanastoa ja rakenteita monipuolisesti. Oppilas hallitsee kielen ääntämissääntöjä ja intonaatiota vieraassakin tekstissä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tuottamistaidot

Vuosiluokkaistetut sisällöt

7.luokka

8.luokka

9.luokka

S1 Kasvu moninaiseen kulttuuriin ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu moninaiseen kulttuuriin ja kielitietoisuuteen

S1 Kasvu moninaiseen kulttuuriin ja kielitietoisuuteen

Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Harjoitellaan sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilasta englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.

Käytetään monipuolisesti sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielenopiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Syvennetään tietoa joistakin englannin kielen varianteista ja opetellaan erottamaan niitä toisistaan.

Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä lingua francaksi.

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

S2 Kielenopiskelutaidot

Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanaston käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

Edellinen syventäen ikäluokkatason mukaisesti.

Edellinen syventäen ikäluokkatason mukaisesti.

S3 Kehittyvä kielitaito, taitoa toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taitoa toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

S3 Kehittyvä kielitaito, taitoa toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Sanastoja ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Lisäksi sisältöjä valittaessa otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä ikäluokan taitotaso huomioiden.

Sanastoja ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on oppilaiden kiinnostuksen kohteiden lisäksi oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti.

Lisäksi sisältöjä valittaessa otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä ikäluokan taitotaso huomioiden.

Sanastoja ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on edellisten lisäksi ajankohtaisuus, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti.

Lisäksi sisältöjä valittaessa otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä ikäluokan taitotaso huomioiden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä