Englannin kielen tavoitteet ja sisällöt 9. lk

Tavoitteet ja sisällöt 9. lk

  1. luokan tavoitteet ja sisällöt

T1 Oppilas ymmärtää, miksi englannin kielestä on kehittynyt maailmankieli. Oppilas tunnistaa eri varianttien yksilölliset ja kulttuuriset erot ja havaitsee, että ne eivät vaikuta kulttuurienväliseen toimintakykyyn.

T2 Oppilas osaa toimia ja oppia erilaisissa englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

T3 Oppilas osaa käyttää ja soveltaa hankkimaansa tietoa muista kielistä idiomaattisen englannin kielen tuottamisessa. Oppilas osaa englannin kielen keskeiset kielitiedon käsitteet.

T4 Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja arvioida omaa opiskeluaan. Oppilas osaa antaa kannustavaa palautetta muiden työskentelystä.

T5 Oppilas osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

T6 Oppilas osaa olla aktiivinen ja perusteleva osallistuja eri viestintätilanteissa.

T7 Oppilas osaa käyttää kielitaitoaan korvaamaan ja kiertämään tuntemattomia ilmauksia ja neuvottelemaan niiden merkityksestä. Oppilas osallistuu keskusteluun aktiivisesti eri viestintätilanteissa.

T8 Oppilas hallitsee tilanteeseen sopivaa ja kohteliasta kielenkäyttöä eri vuorovaikutustilanteissa ja osaa ottaa huomioon kulttuureihin liittyviä eroja.

T9 Oppilas ymmärtää eri tekstityyppien välisiä eroja. Oppilas ymmärtää omaan tulevaisuuteensa liittyvää myös yleismaailmallista kirjoitettua ja puhuttua kieltä.

T10 Oppilas osaa tuottaa tekstiä ja puhetta, jotka käsittelevät yleismaailmallisiakin aiheita. Oppilas osaa käyttää aiheeseen liittyvää sanastoa ja rakenteita monipuolisesti. Oppilas hallitsee kielen ääntämissääntöjä ja intonaatiota vieraassakin tekstissä.

 

S1 Kasvu moninaiseen kulttuuriin ja kielitietoisuuteen

Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä lingua francaksi.

S2 Kielenopiskelutaidot

(7 lk: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanaston käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia).

Edellinen syventäen ikäluokkatason mukaisesti.

S3 Kehittyvä kielitaito, taitoa toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Sanastoja ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on edellisten lisäksi ajankohtaisuus, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti.

Lisäksi sisältöjä valittaessa otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä ikäluokan taitotaso huomioiden.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä