5.6 Paikallisesti päätettävät asiat

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Koulutyön käytännön järjestämisestä päätettäessa kiinnitetään huomiota siihen, etta ratkaisut tukevat
kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyttä rakentavaa
toimintakulttuuria. Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn- ja vastuunjako
sekä muu käytännön toteutus täsmennetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja/tai
lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Yhteinen vastuu koulupäivästä sekä yhteistyö

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
 • mitkä ovat keskeiset tavoitteet ja toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja yhteistyön järjestämiseksi
 • miten yhteistyö kunnan/koulun sisällä seka koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa organisoidaan ja miten sitä seurataan ja kehitetään, erityisesti
  • miten huolehditaan oppilaiden osallisuuden toteutumisesta
  • mitkä ovat kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoitteet ja järjestämiskäytännöt.
Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen kayttö

Opetuksen järjestäjä vastaa kasvatuskeskusteluja ja jälki-istuntoa seka kurinpidollisia toimia koskevan
suunnitelman laatimisesta. Suunnitelma voi olla osa paikallista opetussuunnitelmaa tai erillinen suunnitelma,
jolloin siitä tulee mainita opetussuunnitelmassa. Suunnitelmassa päätetaan ja kuvataan
 • millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään ja mitkä ovat keskustelujen toteuttamisen käytänteet
 • mitkä ovat lainsäädäntöä tarkentavat ja täydentävät menettelytavat rike-, vilppi- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittamisvastuut, työnjako seka kuulemis- ja kirjaamismenettelyt
 • mitkä ovat vastuut ja toimintatavat opetuksen epäämista koskevissa tilanteissa:
  • oppilaalle laadittava henkilökohtainen suunnitelma opetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta opetukseen osallistumisen epäämisen aikana ja turvallisen opetukseen palaamisen tukemiseksi: suunnitelman kirjaamisen, toteuttamisen ja seurannan vastuut.
  • oppilaan ja hänen huoltajansa osallisuus em. suunnitelman laatimisessa
  • oppilaan mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa opetuksesta epäämisen aikana
  • oppilaalle järjestettävä muu hänen tarvitsemansa tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen
  • oppilaan valvonta seuraavien toimenpiteiden jälkeen:
   • oppilaan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai koulun tilaisuudesta tai
   • kun oppilaan opetukseen osallistuminen on evätty jäljella olevan ja sitä seuraavan työpäivän ajaksi
   • yhteistyö koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa
 • miten hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattaminen varmistetaan kurinpidollisia keinoja käytettäessa
 • miten huolehditaan henkilökunnan perehdyttamisestä ja osaamisen varmistamisesta kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessa
 • miten suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpidollisista keinoista tiedotetaan eri tahoille
 • mitkä ovat menettelytavat suunnitelman seuraamista seka toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä