4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun toimintaa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö kehittyy dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. Sitä tukee kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen. Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys korostuu, ja johtaminen kohdistuu erityisesti oppimisen edellytyksistä huolehtimiseen.

Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda myönteisen ja realistisen käsityksen itsestään ja kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta. Siinä arvostetaan työhön syventymistä, oppimisessa tarvittavaa ponnistelua ja työn loppuunsaattamista.

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Oppivan yhteisön rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat siten edellytyksiä oppimiselle. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen koulutyöhön ja ohjaavat jokaisen työskentelyä. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus sekä yhteisön tarpeet. Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria.

Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja oppimiseensa sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. Koulutyössä pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireettömyyteen. Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työrauhaa.

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.

Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edistää oman erityislaadun tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara. Yhteisö arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus. Kulttuuritraditioihin tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan uusia tapoja toimia yhdessä.

Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön jäsen on monikielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan. Kielitietoisessä yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.

Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Yhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita. Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut toimintamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täydentävät sitä. Samalla ne vahvistavat yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri hallinnonalojen, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä yhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä[1]. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamistakaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.

Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista. Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle.

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäisessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea.

Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.


[1] Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Toimintakulttuurin kehittämisen keskeisiä periaatteita ja tavoitteita ovat myönteinen, kannustava ja kuunteleva ilmapiiri sekä kiireettömyyden tuntu.
Koulujen toimintakulttuureissa voi olla omaleimaisia piirteitä, mutta omaleimaisuus ei saa vaarantaa oppilaiden yhdenvertaisia palveluja ja tukea.

Jyväskylässä toimintakulttuuria kehitetään oppivan ja hyvinvoivan yhteisön periaattein. Näitä ovat
1) avoin ja läpinäkyvä dialogi (koulutuksen järjestäjä, koulut, opettajat, oppilaat, kodit ja muut
yhteistyötahot) erityisesti yhteisöllisyyttä tukemalla
2) lapsilähtöisyyden tavoittelu lapsen toimijuutta vahvistamalla
3) osallisuuden vahvistaminen

Opettajien on tunnettava opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet ja paikalliset painotukset niin hyvin, että hän ymmärtää laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, osaa vuosiluokkakokonaisuuden tehtävät ja erityispiirteet sekä kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Oppilaille sallitaan liikkuminen opetusryhmien välillä oppilaiden osaamistarpeiden mukaan ja koulupäivän rakenne valmistellaan oppimiselle suotuisaksi mahdollistaen mm. urakka-kokonaisuudet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Jokaisella työntekijällä on oma tietoinen ja tiedostamaton roolinsa ja merkityksensä toimintakulttuurin muodostumisessa. Varmistetaan, että toimintakulttuuria pohditaan ja arvioidaan säännöllisesti vuorovaikutteisessa, yhteisöllisessä keskustelussa. Keskusteluille varataan riittävästi aikaa pitkin lukuvuotta.

Oppiva yhteisö

Koulut kehittävät toimintakulttuuriaan oppivana yhteisönä. Oppiva yhteisö luo yhteiset tavoitteet ja sopii niiden seurannasta ja arvioinnista. Arviointi on kannustavaa ja jatkuvaa.

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Opetuksen järjestämisen kaikilla tasoilla luodaan hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta esteetöntä toimintakulttuuria:

 • turvallinen, oppimista edistävä ja kannustava ilmapiiri
 • kaikessa toiminnassa kaikilla tasoilla on kiireettömyyden tuntu
 • fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ja aktiivisuus ohjaavat toimintaa
 • oppimistilanteissa kannustetaan istumisen keskeyttävään toimintaan
 • tavoitteet ovat kaikkien yhteisön jäsenten tiedossa
 • aamu- ja iltapäivätoimintaa ja maksutonta koulun kerhotoimintaa järjestetään oppituntien ulkopuolella opetuksen oman henkilöstön, urheiluseurojen ja järjestötoimijoiden ohjauksessa. Nämä toiminnot ovat aidosti osana oppilaan kokonaista koulupäivää.


Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Kaikki yhteisön jäsenet ovat aktiivisia toimijoita ja vuorovaikutuksessa keskenään

 • kaikki osallistuvat arviointiin ja arviointia käytetään toiminnan kehittämisen tukena
 • nuorisopalvelut on mukana tukemassa, toteuttamassa ja arvioimassa dialogisuutta nuorten välillä, nuorten ja opettajien välillä ja aikuisten välillä mm. yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä
 • oppilaskunta kerää toimintakulttuuria koskevaa arviointitietoa kouluyhteisöstä yhteisöllisen oppilashuollon käsiteltäväksi
 • alueen toimijat kokoontuvat vähintään kerran lukuvuodessa pohtimaan yhdessä toimintakulttuuriin liittyviä tavoitteita ja toteutustapoja


Jyväskylän kaupunki toimii yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa (mm. Jyväskylän yliopisto, Niilo Mäki- instituutti, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Valteri- koulu sekä seurat ja järjestöt) sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteistyötä kehitetään suunnitelmallisesti, lisätään aloitteellisuutta, aktiivisuutta sekä opetellaan hyödyntämään kaikkien toimijoiden tarjoamia koulutuksia ja tutkimustietoa

Osallisuuteen liittyvät toimintatavat määritellään Jyväskylän kaupungin osallisuusohjelmassa sekä osallisuudenpolussa.Koulujen lukuvuosisuunnitelmat

Koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen lukuvuosisuunnitelmaan.

Koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan
1) mitä tarkoittaa oppiva yhteisö omassa koulussa
2) miten monipuoliset oppimisympäristöt, oppimisen ja ohjaamisen roolit näkyvät koulun arjessa
3) toimintakulttuurin kehittämistavoitteet, käytännön toteuttamistavat sekä tavoitteiden arviointi
4) osallisuuden periaatteet

Oppilas

 • on mukana rakentamassa koulun toimintakulttuuria ja oppivaa kouluyhteisöä ikätasolleen sopivalla tavalla
 • asettaa itse omia tavoitteita ja arvioi niiden toteutumista itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa.
 • saa vaikuttaa opiskeltaviin sisältöihin ja tapaansa työskennellä
 • tutkii, kehittää ja kokeilee uusia toimintatapoja

Opettaja

 • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetusta yhteistyössä muiden opettajien, oppilaiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • kasvattaa lapsia ja nuoria yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä kotien kanssa
 • tutkii, kehittää ja kokeilee uusia toimintatapoja

Opetuksen järjestäjä

 • tukee työssäoppimista, toisilta oppimista ja osaamisen jakamista
 • järjestää suunnitelmallisesti opettajille tilaisuuksia kehittää yhteisopettajuutta

Nuorisopalvelut on havainnoimassa ja luomassa koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria ja toiminnallista kasvuyhteisöä. Nuoren vapaa-ajalla tekemät projektit ja osaamisen näytöt saadaan näkyväksi kasvun kansioon (esim. nuorisovaltuusto, Painovirhe-lehden toimittaminen, tapahtuman järjestäminen nuoristotilassa yms.) Nuorisotyön keskeisiä tavoitteita koulussa ovat ajan antaminen nuorelle, kohtaamiset, mahdollisuus tulla kuulluksi, vuorovaikutuksen ohjaaminen ja ihmiseksi tulemisen mallintaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä