4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen.

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm:

- rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikaisesti

- jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi

- toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja

- suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja

- muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia

- kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.

Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voidaan päättää myös muista opetuksen eheyttämistavoista.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikallisesti ilmentämään luvussa 4.2 kuvattuja toimintakulttuurin periaatteita.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on

- vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa

- nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsittelyyn ja edistämiseen

- lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa

- tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön

- antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin

- vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta

- innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.

Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa.

Jyväskylän paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Jyväskylässä monialaisia oppimiskokonaisuuksia (MONO) toteutetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmaperiaatteiden mukaan. Jyväskylän paikallisia tarkennuksia ja painotuksia ovat:
  • Tiimi/ koulu/ lähikoulut yhdessä (opetushenkilöstö ja oppilaat yhdessä eri oppiaineiden lähestymiskulmista) toteutettavat lukuvuoden aikana ilmiölähtöisiä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia.
  • Koulukohtaisesti kokonaisuus rakennetaan ja toteutetaan niin, että oppilaiden elämismaailmasta nousevat aidot ja kiinnostavat ilmiöt päätyvät käsittelyn keskiöön.
  • monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan koulussa vähintään 60 tuntia lukuvuoden aikana ja niin, että jokaiselle oppilaalle tulee lukuvuoden aikana tilaisuus osallistua vähintään yhteen oppimiskokonaisuuteen.
  • Kaikki kuhunkin monialaiseen osallistuvat oppilaat ja opettajat osallistuvat oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen yhteisvastuullisesti.
  • Oppilaat toimivat monimuotoisissa ryhmissä (mm. vuosiluokat, sukupuoli)
  • Myös koulun ulkopuolisia yhteistyökumppaneita osallistetaan suunnitteluun ja toteutukseen (Jyväskylän tukimateriaalina Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MONO) Perusopetuksen osaamisen kehittämisen sivuilla.)
  • Koulut täsmentävät toteutuksen lukuvuosisuunnitelmassaan
  • Jyväskylän kaupungin kouluille valitaan oppilaiden ehdotusten perusteella yhteinen opiskeltava ilmiö lukuvuoden suunnitteluvaiheessa.

Hyvinvointioppiminen

Jyväskylässä noudatetaan Hyvinvointi ja turvallinen arki - ohjelmaa.

Osallisuus ja yhteistyökumppanit

Oppilaat ovat mukana suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Vanhempien osallisuus huomioidaan ja mahdollistetaan. Monipuoliset yhteistyökumppanit (esim. nuorisopalvelut ja muut yhteistyökumppanit) ovat mukana toteuttamassa monialaista kokonaisuutta.

Seuranta, arviointi ja kehittäminen

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioinnissa painottuvat ryhmätyöskentelytaidot, arviointimenetelminä erityisesti vertais- ja itsearviointi. Monialaisen oppimisjakson näyttöjä käytetään osana oppiaineiden arviointia.

Oppimiskokonaisuuden arvioimiseksi sekä oppilailta että opettajilta ja mahdollisuuksien mukaan muilta toimijoilta kerätään palautetta oppimiskokonaisuuden aikana ja sen päätyttyä. Lukuvuosikertomuksen yhteydessä arvioidaan ja suunnitellaan seuraavan lukuvuoden monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Koulujen lukuvuosisuunnitelmat

Koulukohtaiset tarkennukset ja täydennykset kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan mm. tavoitteet, oppimiskokonaisuuksien aikataulu ja osallistujat ryhmittäin.

Kouluja kannustetaan ja rohkaistaan kokeilemisen kulttuurin ja oppivan yhteisön periaatteiden mukaan toteuttamaan määrällisesti ja laadullisesti erilaisia, eripituisia ja -laajuisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tätä varten työjärjestyksiin varataan suunnitteluaikaa ja joustoa yhteistyötä varten. Myös henkilöstöä ja oppilasryhmiä jaetaan joustavasti erilaisiin ryhmittelyihin.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien lisäksi kullakin luokka-asteella voidaan opiskella luokka-asteen oppisisältöjä oppimiskokonaisuuksina laajemminkin sekä kokonaisopetuksena opetusta laajasti eheyttäen. Myös laajempi eheyttäminen kirjataan koulukohtaiseen lukuvuosisuunnitelmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä