Jyväskylän musiikkiluokan opetussuunnitelma vuosiluokille 4-6

Musiikkiluokkien musiikki

Oppiaineen tehtävä

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

Vuosiluokkien 4-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Oppilaan käsitys itsestään musiikillisena toimijana rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kautta.

Vuosiluokkien 4-6 musiikkiluokilla syvennetään yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä seuraavasti:

Esiintyminen. Esiintymisiin liittyvä harjoittelu ja valmistautuminen sekä itse esiintymistilanteessa toimiminen ovat luonteva osa musiikkiluokan toimintaa. Esiintymiskokemusta kartutetaan erilaisissa ja eri kokoisissa kokoonpanoissa ja sekä koulun omissa, että koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa.

Moniäänisyys. Moniäänistä musisointia harjoitellaan sekä laulaen että soittaen. Oppilaat soittavat monipuolisesti soittimia eri soitinryhmistä (laatta-, kieli-, puhallin-, rytmi- ja bändisoittimet) ja harjoittelevat äänissä laulamista sekä luokan omissa kokoonpanoissa että kuorossa.

Musiikkitieto. Musiikin teorian tietämystä laajennetaan käytettävän ohjelmiston kautta. Tutustutaan musiikkikulttuureihin sekä länsimaisen taidemusiikin historiaan keskiajasta 1900-luvulle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä